ಪ್ರಸ್ತಾವನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಧಾ ಲಾಖ್ ವ ಚಡ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂ ಲೇಕ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಬ್ದ್ (technical terms) ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಮೂಳ್ ಸಬ್ದ್ ವ ಅಪ್ಲೆ ಸ್ತಕಿ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಬ್ದ್ (morphemes) ಧಾ ಹಜಾರ್ ವ ಉಣೆ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಿವಿ ಭಾಸ್. ನೊವೆ ಸಬ್ದ್ ಯೆತಾತ್. ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ವ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ಬದ್ಲಾತಾ. ಹರ್ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಥೊಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ತಸೆಚ್ಚ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಅನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೀ ತೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ದೀವ್ನಾ.

ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ವಿಂಗಡ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯ್ತಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ u ಆಸಾನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ colour – color. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಕ್ಷರಾಂ ಉಣಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ programme – program. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಕ್ಷರಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ centre – center. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ c ಬದ್ಲಾಕ್ s ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ defence – defense. ತಸಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ (Am) ಘಾಲಾಂ.

ಸಬಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಕ್ dis, in, im, un ಇತ್ಯಾದಿ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಳ್ಟೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ less ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾ ವ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ er ವ est ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ comparative ವ superlative ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ification, isation ವ ization, less, ness ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪ್ಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ವಿಂಗಡ್ ಅರ್ಥ್ ದೀವ್ನಾ.

ಸಬ್ದಾವಳ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನಾಚೊ ಆನಿ ಎಲ್ಸಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಹಾಂವೆ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಿಶೆಂತ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್ ಸೋಜ್

6 ಅಗೋಸ್ತ್ 2010

 1. Dear Mr Vincent Augustine D’Souza

  1) I am in editorial charge if an English magazine called KERALA DOTCOM. If you would get me your snail-mail address, I could send a copy of the September-October issue.
  2) It’s being published by http://www.kerala.com
  3) I would like to carry ABCD AND NUMBERS from http://www.go4quiz.com/19/abcd-and-numbers/
  4) Maybe many of our readers might visit your site.
  5) Could I have your feedback? Thank you.
  KC George / Cochin / 00447042006
  fortgates@gmail.com

Leave a Comment