A

A

A, a  ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ಏಕ್

Aback ಪಾಟಿಂ

Abandon ಸಾಂಡ್, ಸೊಡ್, ಖಾಲಿ ಕರ್

Abash ಲಜೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್

Abate ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Abbess ಮಠಾಧಿಕಾರಿಣ್

Abbot ದಾದ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಠಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ

Abbreviation ಮಟ್ವೆಂರೂಪ್

Abbey ಮಠ್

Abdicate ಸಾರ್ವಭೌಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್ಚೊ

Abduction ಅಪಹರಣ್

Abetment ಕಾನೂನಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ

Abhor ಕಾಂಠಾಳ್

Abide ರಾವ್

Ability ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ

Abject ಕಿರ್ಕೊಳ್

Abjure ಸಾಂಡ್

Able ಸಮರ್ಥ್, ಶಾತಿವಂತ್

Ablution ಯಾಜಕಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾತ್ ವ ಪವಿತ್ರ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಚೆಂ

Abnormal ಅಸಾಧಾರಣ್

Abode ಘರ್

Aborigine ಮೂಳ್ವಾಸಿ

Abortion ಗರ್ಭಪಾತ್, ಹೊಳ್ನಿ

Abound ಭೊರ್‌

About ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಸುಮಾರ್

Abroad ಪರ್ದೆಶ್

Abrupt ಅವ್ಚಿತ್

Abscess ಕೆಸೊಳಿ, ಫೊಡ್

Abscond ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ಚೆಂ

Absent ಗೈರ್ ಹಾಜರ್

Absolute ಪೂರ್ಣ್

Absolution ಭೊಗ್ಸಾಣೆ

Absorb ಗಿರ್

Abstain ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್

Abstract ದಿಸ್ಚೆತಸಲೆಂ ನಹಿಂ ಪೂಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತಸಲೆಂ

Abstruse ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್

Abundance ಧಾರಾಳ್ಪಣ್

Abundant ಧಾರಾಳ್

Abuse ಗಾಳ್, ಚೂಕ್ ವಾಪರ್

Abysmal ಭೋವ್ ಗೂಂಡ್ ವ ಪಾಟಿಂ

Abyss ಭೋವ್ ಗೂಂಡ್ ಫೊಂಡ್

Accede ಒಪ್ಪೊ

Accelerate ವೇಗ್ ವಾಡಯ್

Accent ಉಚ್ಚಾರಣ್ ರೀತ್

Accept ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್

Access ರೀಗ್, ಸಂಪರ್ಕ್

Accession ವಡ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ

Accident ಅವ್ಘಡ್

Accolade ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Accommodation ಬಿಡಾರ್

Accompany ಸಾಂಗಾತಾ ವಚ್

Accomplice ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ

Accomplish ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ

Accord ಮನ್, ಸೊಲ್ಲೊ, ದೀ

According to ಪ್ರಮಾಣೆ

Accordion ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್

Account ಲೇಕ್, ಖಾತೊ

Accoutrement ಚಡ್ತಿಕ್ ವಸ್ತುರ್ ವ ಆಯ್ದ್

Accredition ಅಧಿಕೃತ್ ವೊಳೊಕ್

Accumulation ಜಮೊ

Accursed ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ

Accusation ಫಿರ್ಯಾದ್

Ace ಎಕ್ಕೊ, ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ವಿರೋಧಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಸರ್ವ್

Acerbic ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಡು

Acid ಆಮ್ಲ್

Acidic ಆಮ್ಲೀಯ್

Acolyte ಮಿಸಾಸೆವಕ್

Aconite ವತ್ಸಾನಾಭ್

Acoustic ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Acoustics ಆವಾಜಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್

Acknowledge ಮಾಂದುನ್ ಘೆ

Acquisition ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ

Acquittal ಸುಟ್ಕಾ

Acrid ಚಡ್ ಕೊಡು ವ ತೀಕ್

Acrimony ತಿಕ್ಶಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವ ವ್ಯವಹಾರ್

Across ಪಲ್ತೊಡಿ, ಆಡ್

Act ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಿಧಾನ್

Action ಕ್ರಿಯಾ

Active ಚುರುಕ್, ಸಕರ್ಮಕ್

Actor ನಟ್

Actress ನಟಿ

Actual ಖರೊ

Actuarial ವಿಮಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಿಣಿ ಅಪೆಕ್ಷಾ ವ ಅಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಭವಾಚೊ ಸಂಖೊ ಲೆಕ್ ಕರ್ಚೆಂ

Ad  Advertisement ಪೊಳೆ

Adage ಸಾಂಗ್ಣಿ

Adamant ಹಠಿ

Adapt ಹೊಂದೊಂಚೆಂ

Add ಮೆಳಯ್

Addict ವಾಯ್ಟ್ ವಸ್ತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ

Addiction ವಾಯ್ಟ್ ವಸ್ತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಸವಯ್

Addle ಘುಸ್ಪಡ್ಚೆಂ, ಘುಸ್ಪಡಾವ್ಚೆಂ, ಕುಸ್ಚೆಂ, ಕುಸವ್ಚೆಂ

Address ಪತ್ತೊ, ವಿಳಾಸ್, ಉಲ್ಲೇಖನ್

Adduce ದಾಕಯ್

Adept ಹುಶಾರ್

Adhere ಪಾಳ್

Addition ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಚಡಾಪ್

Additional ಚಡಿತ್

Adjacent ಸರ್ಶಿಲೊ

Adjective ನಾಮವಿಶೇಷಣ್

Administration ಆಡಳ್ತೆಂ

Admiration ಮೆಚ್ವೊಣಿ

Admission ರೀಗ್

Admit ರೀಗ್ ದೀ

Adolescent ಪ್ರೌಢ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಯಸ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Adopt ದತ್ತ್ ಘೆ

Adoration ಆರಾಧನ್, ಪ್ರನಿಪಾತ್

Adore ಆರಾಧನ್ ಕರ್

Adorn ನೆಟಯ್, ಸೊಭಯ್

Adornment ಅಲಂಕಾರ್

Adroit ಶಾತಿವಂತ್

Adult ವಯಸ್ಕ್

Adultery ಪ್ರದುವಾರ್

Adulteration ಬೊರ‍್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಭೊರ್ಸೊಣಿ

Advance ಮುಂಗಡ್

Advance payment ಮುಂಗಾಣ್

Advantage ಫಾಯ್ದೊ

Adverb ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ್

Advertisement ಇಸ್ತಿಹಾರ್

Advertorial ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್

Advice ಬೂದ್‍ಬಾಳ್, ಸಲಹಾ

Advise ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ದೀ, ಸಲಹಾ ದೀ

Advocate ವಕೀಲ್

Aerodrome ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್

Affable ದುಲಭ್, ಭೊಳೊ

Affair ವ್ಯವಹಾರ್, ಗಜಾಲ್

Affectation ಕಪಟ್ ವ ನಕ್ಲಿ ಚಾಲ್

Affection ಮಯ್ಪಾಸ್

Affidavit ಸಪುತ್ ಪತ್ರ್

Affliction ಕಷ್ಟ್, ವಿಕ್ಳಾಪ್

Affluent ಗ್ರೇಸ್ತ್

Afford ತಾಂಕ್

Affront ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಮಾನ್

Afraid ಭಿಯೆ

After ಉಪ್ರಾಂತ್

Afternoon ದೊನ್ಪಾರ್

Again ಪರ್ತುನ್

Agate ಗೋಮೆದ್

Age ಪ್ರಾಯ್

Agenda

Agent ದಲಾಲ್

Agent provocateur ಉಚಾಂಬಳಾಂವ್ಚೊ ದಲಾಲ್

Aggregate ಜುಮ್ಲಾ

Aggression ಆಕ್ರಮಣ್

Aggressive ಆಕ್ರಮಕ್

Aghast ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ, ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರ್ಲೊ

Agility ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್

Agitated ದಡ್ಭಡೊ, ಉಚಾಂಬಳ್

Ago ಪಯ್ಲೆಂ, ಆದಿಂ

Agnostic ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Ago ಪಯ್ಲೆಂ, ಆದಿಂ

Agony ಅಟೆವಿಟೆ

Agrarian ಸಾಗೊಳೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Agriculture ಸಾಗೊಳಿ

Ahead ಮುಕಾರ್

Aid ಕುಮಕ್

Aide ಸಹಾಯಕ್

Ailment ಪಿಡಾ

Aim ನೊಟ್, ಶೆವೊಟ್

Air ವಾರೆಂ

Airport ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್

Aisle ಬೊಲ್ಕಾಂವ್

Ajar ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಉಗ್ತೆಂ

Akin ತಸಲೆಂ

Alacrity ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್

Alarm ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಭಿಯೆಂ, ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಘಡಿಯಾಳಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್

Alb ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಘಾಲ್ಚೊ ಧೊವೊ ದಗ್ಲೊ

Albion ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಟನ್

Alcohol ಅಮಾಲ್

Alcoholic ಅಮಾಲಿ

Alert ಜಾಗ್ರುತ್

Alibi ಅಪ್ರಾಧ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೆಕಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ

Alight ದೇಂವ್

Aliment ಖಾಣ್

All ಸಕ್ಕಡ್

Alkaline ಕ್ಷಾರ್

Allegation ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾಚಿ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ

Allege ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀನಾಶೆಂ ಸಾಂಗ್

Allegory ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಣಿ

Alley ಗಲ್ಲಿ

Alliance ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮನಿಸ್, ಪಂಗಡ್ ವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಮೇಳ್

Ally ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ

Alm ಇಜ್ಮೊಲ್

Almanac ಪಂಚಾಂಗ್

Almond ಬಾದಾಮ್

Allow ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್

Aloe ಕಾಂಟೆಕುವರ್

Aloft ವಯ್ರ್, ಊಂಚ್

Alone ಎಕ್ಸುರೊ

Along ಸಾಂಗಾತಾ

Aloof ಪಯ್ಸ್

Aloud ವೊಡ್ಲ್ಯಾನ್

Also ಸಯ್ತ್

Altar ಆಲ್ತಾರ್

Alter ಬದ್ಲಿ

Alternate ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್

Alternative ಪರ್ಯಾಯ್

Altogether ಒಟ್ಟುಕ್

Always ಕೆದಾಳಾಯಿ

Am ಅಸಾಂ

Amalgamation ಮೆಳವ್ಣಿ

Amanuensis ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Ambassador ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದೂತ್

Ambidextrous ದೊನೀ ಹಾತ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಪರ್ಚೊ

Ambience ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್

Ambiguity ಅಸ್ಪಷ್ಟ್

Ambiguous ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾ

Ambition ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

Ambivalence ವಿರೋಧಿ ಅಲೊಚನ್ಯೊ ವ ಮನೋಭಾವ್

Ambivalent ವಿರೋಧಾನ್ ಭೊರ್ಲೆಲೆಂ

Amphibious ಉದ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಉದ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ

Amphisbaena ಮಾಲುಂಡ್

Amen ತಸೆಂಚ್ ಜಾಂವ್

Amethyst ಯಾಕುಟ್

Amiable ದುಲಭ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಚೊ

Amicable ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್

Amid ಮಧೆಂ

Ammunition ಗುಳೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಶೆಲ್ ತಸಲ್ಯೊ ಝುಜಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೊ ವಸ್ತು

Among ಮಧೆಂ, ಪಯ್ಕಿ

Amorous ಮೊಗಾಳ್

Amorphous ನಿರಾಕಾರ್

Amount ಐವಜ್

Amulet ಉರ್ಕು

An ಏಕ್

Anarchy ಅರಾಜಕತಾ

Anathema ಶಿರಾಪ್

Ancestor ಪೂರ್ವಜ್

Ancestral ಪೂರ್ವಜಾಂಚೆಂ

Ancestry ಪೂರ್ವಜ್‍ಪಣ್

Anchor ಲಂಗರ್, ಖಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ

And ಆನಿ

Anecdote ಘಡಿತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವಿವರಣ್, ಗೋಷ್ಟ್

Anew ನೊವ್ಯಾನ್

Angle ಕೋನ್

Animal ಮನ್ಜಾತ್

Animosity ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್

Ankle ಪಾಯಾಚಿ ಗಾಂಟ್, ದೊಂಕ್ಳಿ, ಕುಬೊ

Annihilation ನಾಕರಣಿ

Anniversary ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್

Annotation ಷರೊ

Announce ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ

Announcement ಪಾಸಾರ್

Annual ವಾರ್ಷಿಕ್

Annulment ಮೆಖಣ್ ಕರ್ಚೆಂ

Annunciation ಇಜ್ಬಿ

Anoint ತೆಲಾಯ್

Anonymous ಅನಾಮಿಕ್, ತಳಿ

Another ಅನಿ ಏಕ್

Ant ಮೂಯ್

Antelope ಚಿತಾಳ್

Anthill ರೊಳ್ಣ್

Anti- ವಿರೋಧಿ

Antic ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Anticipation ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಚೆಂ

Antiphon ಪ್ರತಿಗಾನ್

Antique ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆಂ

Antiquity ಪೊರ್ನೊ ಕಾಲ್

Antonym ವಿರೋಧ್ ಸಬ್ದ್

Anus ಗಾಂಡ್

Anvil ಅಡಿಗಲ್

Anxious ಖಂತ್ ಆನಿ ಭಿಯೆಂ

Ape ವಾಂದೊರ್

Aperture ಅಶಿರ್ ಉಗ್ತೆಪಣ್, ಫುಟ್

Aphorism ಸೂತ್ರ್

Apocalypse ಉಗ್ಡಾಪಣ್

Apostasy ಧರ್ಮ್‍ತ್ಯಾಗ್

Apostate ಧರ್ಮ್‍ತ್ಯಾಗಿ

Appal ಕಾಂಠಾಳ್

Apparition ದಿಸ್ಣೆಂ

Appendix ಪುರವಣ್

Appetiser ಚಾಕ್ಣೆ

Appeal ದರ್ಕಾಸ್ತ್

Appear ದಿಸ್ಚೆಂ

Appearance ದಿಸವ್ಣಿ

Appeasement ರಿಯಾಯ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ

Application ಅರ್ಜಿ

Appoint ನೆಮ್

Appreciation ಮೆಚ್ವಣಿ

Appropriate ಅಯಿನ್ನ್

Approximate ಲಗ್‍ಬಗ್

Apricot ಜಾರ್ದಲ್

Apt ಫಾವೊ, ಸಾರ್ಕೆಂ

Aqua ಉದಾಕ್

Aquaintance ಮಂತ್ರ್, ವೊಳ್ಕಿಚೊ

Arbitration ಪಂಚೆತ್ಕಿ

Arcane ಘುಟಾಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ

Arch ಶ್ರೇಷ್ಟ್, ಕಮಾನ್

Archaeology ಪುರಾತತ್ತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್

Archaic ಪೊರ್ನೆಂ

Archipelago ದ್ವೀಪ್‍ಪಂಗಡ್

Archive ಪೊರ್ನೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್

Ardent ಉರ್ಬೆಸ್ತ್

Ardour ಉರ್ಬಾ

Are ಆಸಾತ್, ಆಸಾಯ್

Area ವಿಸ್ತೀರ್ಣ್

Areca ಪೊಪಾಳ್

Arecanut ಸುಪಾರಿ

Argue ವಾದ್ ಕರ್

Argument ವಾದ್

Arise ಊಟ್

Aristocracy ಮಂತನಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್

Ark ನೊಯೆಚೆಂ ತಾರುಂ, ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೇಟ್

Arm ಬಾವ್ಳೊ, ಹಾತೆರ್

Armament ಹಾತೆರ್

Armistice ಝುಜ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ

Armor (Am) Armour ಪೊಳೆ

Armpit ಕಾಕ್

Armour ಕವಚ್

Army ಭುಂಯ್ ಸೈನ್

Around ಲಾಗಿಂ, ಭೊವಾರಿಂ

Arouse ಉಟಯ್

Arrangement ಮಾಂಡಾಪ್, ಮಾಂಡಾವಳ್

Arrest ಧರ್

Arrival ಆಗಮನ್

Arrogance ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಹತ್ಚ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ಚಿ

Arrogant ಅತಿಮಾನಿ

Arrow ಬಾಣ್

Arse ಗಾಂಡ್, ಬುಕಾಂಡೆ

Art ಕಲಾ

Artery ಶಿರಾಂತ್ರ್

Artificial ಕೃತಕ್, ಬನಾವಟಿ

Articulation ಸಂಪರ್ಕ್, ಉಚ್ಚಾರಣ್

Artist ಕಲಾಕಾರ್

Artiste ಗಾವ್ಪಿ, ನಾಚ್ಪಿ ವ ನಟ್

As ಜಸೊ

Ascend ವಯ್ರ್ ವಚ್

Ascent ಚಡ್ನಿ

Ascension ಚಡ್ನಿ, ರ್ಗಾರೋಹಣ್

Ash ಗೊಬೊರ್, ಸಿಂಜ್

Ask ವಿಚಾರ್

Asafoetida ಹಿಂಗ್

Asphalt ಡಾಮಾರ್

Ass ಗಾಡಾಂವ್

Assault ಜುಲುಮ್, ಜೊಂಪ್

Assemble ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Assembly ಸಭಾ

Assent ಕಬ್ಲಾತ್

Assert ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್

Assimilation ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Assist ಕುಮಕ್ ಕರ್

Assistant ಸಹಾಯಕ್

Assessment ಬೆರೊಜ್

Association ಮೇಳ್

Assort ಥರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್

Assumption ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆಂ

Asterisk ನೆಕೆತ್ರ್ ಘುರ್ತ್

Astonish ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್

Astound ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್

Astrology ಜ್ಯೊತಿಷ್

Astronaut ಅಂತ್ರಾಳ್‍ಯಾತ್ರಿ

Astronomy ನಕ್ಷತ್ರ‍್ವಿದ್ಯಾ

Astute ಬುದ್ವಂತ್

At ಕಡೆ

Atheist ನಾಸ್ತಿಕ್

Atlas ನಕ್ಷಾಪುಸ್ತಕ್

Atrocious ಭೋವ್ ಖೊಟೆಂ ವ ಕ್ರೂರ್

Atrocity ಭೋವ್ ಖೊಟೆಂ ವ ಕ್ರೂರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Attack ಆಕ್ರಮಣ್

Attain ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್

Attempt ಪ್ರಯತ್ನ್

Attend ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Attendance ಹಾಜರಿ

Attendant ಪೆದೊ

Attention ಚೀತ್

Attire ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

Attorney ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ

Attraction ಆಕರ್ಷಣ್

Attribute ಲಕ್ಷಣ್

Attrition ಜರೊನ್ ವೆಚೆಂ

Attune ತಾಳ್ ಪಡಯ್

Auction ಏಲಂ

Audacity ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರ್

Audible ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್

Audience ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್

Audio ಆವಾಜ್

Audit ಲೇಕ್ ತಪಾಸಣ್

Audition ನಟನ್ ವ ಗಾಯನಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಕ್ಷಾ

Auditor ಲೇಕ್ ತಪಾಸಕ್

Auditorium ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ವ ನಾಟಕ್ ವ ಪಿಂತುರ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚ್ಯಾನಿ ಬಸ್ಚೆಂ ಸಾಲ್

Augment ಚಡಯ್

Augur ಘುರ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಶಕುನ್

August ವರ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಆಟ್ವೊ ಮಹಿನೊ, ವೈಭವಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ

Aura ಉಜ್ವಾಡ್ ಭೊಂವಾರಿ ಆಸ್ಚೆಂ

Auricular ಕಾನಾಕ್ ವ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Auspicious ಶುಭ್

Austerity ಖರ್ಚ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆಂ, ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Authentic ಖರೊ

Author ಲೇಖಕ್

Authority ಅಧಿಕಾರ್

Authoritative ಅಧಿಕೃತ್

Autism ಮಾನಸಿಕ್ ವಾಡಾವಾಳಿಂತ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್

Autocephalous ಸ್ವಮಸ್ತಕ್

Automated ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್

Automatic ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್

Autumn ಶರದ್

Avail ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ

Available ವಾಪರುಂಕ್ ವ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ

Avalanche ಹಿಮ್ ವಾದಾಳ್

Avarice ಅಬ್‍ಸ್ವಾರ್ಥ್

Aver ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ

Average ಸರಾಸರಿ

Avert ಚುಕಯ್

Avian ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ

Aviary ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಡ್ ಗುಡ್

Aviation ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣಿ

Aviator ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್

Aviculture ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ

Avid ಆತುರಿತ್, ಉರ್ಬೆಸ್ತ್

Avoid ಚುಕಯ್

Avuncular ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಬರಿ ವ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ಚೊ

Awake ಜಾಗೊ

Awaken ಜಾಗಯ್

Award ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Aware ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ

Away ಪಯ್ಸ್

Awe ಅದ್ಭುತ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಭಿಯೆಂ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಣೆ

Awful ಭೋವ್ ಪಾಡ್

Awkward ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ

Awry ವಾಂಕ್ದೆಂ, ಚೂಕ್

Axe ಕುರಾಡ್

Axiom ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ಅಲೊಚನ್

Axis ನೀಟ್ ಗೀಟ್ ಜಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ವಸ್ತು ಘುಂವ್ತಾತ್

Aye ವಯ್

Azure ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮೊಳ್ಬಾಚೊ ನಿಳ್ಸೊ ರಂಗ್

Leave a Reply