B

B

B, b ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Baboon ವಡ್ ಮಾಂಕೊಡ್

Babe ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟೆಂ, ಬಾಳ್ಶೆಂ

Baby ಬಾಳ್ಶೆಂ

Bachelor ಅಂಕ್ವಾರ್ ದಾದ್ಲೊ

Back ಪಾಟ್, ಪಾಟಿಂ

Backbone ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ

Bacteria ಅಣುಜೀವಿ

Bad ಪಾಡ್

Badge ಬಿಲ್ಲೊ

Baffle ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಕರ್

Bag ಪೊತೆಂ

Bail ಜಾಮೀನ್

Bailiff ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ

Bake ಧಗಿವರ್ವಿಂ ಸುಕಂವ್ಚೆಂ ವ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ

Baker ಉಂಡ್ಯಾಗಾರ್

Balance ಬಾಕಿ, ಶಿಲ್ಕ್, ತ್ರಾಸ್, ಸಾರ್ಕಿ ಜಡಾಯ್

Bald ಖಡ್ಡೊ

Ball ಖೆಳ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಉರುಟ್ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ವಸ್ತ್

Balloon ಪುಗ್ಗ, ಪೊಸ್ಕಾಟೊ

Balm ದೂಖ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ ತೇಲ್ ವ ಮುಲಾಮ್

Bamboo ವಾಶೆಂ

Ban ನಿಷೇಧ್ ಕರ್

Band ಸಂಗೀತ್‍ಮಂಡಳಿ, ಪಂಗಡ್

Bandicoot ಕುಳೇಂದ್ರ್

Bane ಸಮಸ್ಯಾ ವ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಡ್ತಾ ತೆಂ

Bang ಬಡಯ್

Bangle ಕಾಂಕಾಣ್

Banish ಧಾಂವ್ಡಾಯ್

Bank ಆರ್ಥಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ನಂಯ್ ತಡ್

Banner ಬೊಂದೆರ್

Banquet ಜೆವಾಣ್

Banter ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ

Banyan ವಡ್, ಗೊಳಿ

Baptism ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್

Bar ಆಡಾಯ್

Barber ಕೆಲ್ಶಿ

Bard ಕವಿ

Bare ಉಗ್ತೊ

Bargain ಮೊಲಾಯ್, ಸಾಧಾರಣ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾಕಿ ಉಣ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ

Barge ಸಾಮಾನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ದೊಣಿ, ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ದೊಣಿ

Baritone ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ತಾಳೊ

Bark ಘೊಂಕ್, ಸಾಲ್

Barley ಜವ್

Barn ಕೊಠಾರ್, ತುಪೆಂ

Barracks ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Barrage ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ನಂಯ್ಚೊ ಕಾಟ್

Barren ವಾಂಜ್, ಫಳ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿರ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಪಡಿಲ್

Barricade ವಾಟ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ

Barrier ಅಡ್ಕಳ್

Barter ಕಾಮ್ ಆನಿ ವಸ್ತು ವ ವಸ್ತು ಆನಿ ವಸ್ತು ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ಚೆಂ

Base ಮೂಳ್

Basic ಮೂಳ್

Basil ತುಳ್ಸಿ

Basin ತಸ್ತ್

Bask ವೊತಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ

Basket ದಾಲಿ

Bastard ಹಡ್ಬೊ

Bat ಖೆಳಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೊ ದೊಣ್ಣೊ, ಪಾಕೊ

Bath ನ್ಹಾಣ್

Battle ಲಡಾಯಿ

Baulk ಪಾದ್ದೆಂವ್ಚೆಂ, ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Bay ವಿಶಾಲ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚಿ ತಡ್ ಆಸ್ಚೊ ದರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ, ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್

Bayonet ಸಂಗೀನ್

Be ಜಾಂವ್

Bead ಮಣಿ

Beadle ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ

Beak ಬೊಂಚ್

Beam ಆಡೆಂ

Bear ಆಸ್ವೆಲ್, ಸೊಸುನ್ ವರ್

Beard ಖಾಡ್

Beast ಮನ್ಜಾತ್

Beat ಮಾರ್

Beatific ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಚೆಂ

Beatification ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ

Beatitude ಭಾಗಿ

Beaver ಉಂದ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್

Beautiful ಸೊಭಿತ್

Beauty ಸೊಭಾಯ್

Because ದೆಕುನ್

Beck ಹಿಶಾರೊ

Bed ಮಾಂಚೊ

Bee ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಮೂಸ್

Beef ಗಾಯ್ಚೆಂ, ಪಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವ ರೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್

Beep ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಟ್ವೊ ಆವಾಜ್

Beetle ಕುರ್ವಾಯ್

Befall ಜಾ, ಘಡ್

Befit ಫಾವೊ

Before ಪಯ್ಲೆಂ

Befriend ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್

Beg ಭಿಕ್ ಮಾಗ್

Beggar ಭಿಕಾರಿ

Begin ಸುರು ಕರ್

Beginning ಆರಂಭ್, ಸುರು ಕರ್ನ್

Behavior (Am) Behaviour ಪೊಳೆ

Behaviour ಚಾಲ್, ನಡ್ತೆಂ

Behead ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್

Behemoth ಭೋವ್ ವಡ್

Behest ಹುಕುಮ್

Behind ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

Behold ಪೊಳೆ

Belch ದೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ

Belfry ಘಾಂಟಿಚೊ ಬುರುಜ್

Belie ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್

Belief ಪಾತ್ಯೆಣಿ

Believe ಪಾತ್ಯೆ

Bell ಘಾಂಟ್

Belle ಸೊಭಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್

Bellicose ಝುಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ

Belligerence ಝುಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ

Bellow ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ

Belly ಪೊಟ್

Bellybutton ಬೊಂಬ್ಲಿ

Below ಸಕೈಲ್

Belt ಪೆಂಕ್ಟಾ ಕಡೆ ಬಾಂದ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ

Bend ಬಗ್ಗೊ

Benefit ಹಿತ್

Benevolence ದಯಾ

Benign ದಯಾಳ್

Bereave ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ

Bereft ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ, ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Beryl ಬಿರೊಜ್

Beseech ವೆಗಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ

Besmirch ಪಾಡ್ ಕರ್, ಮೆಳಯ್

Best ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ

Best man ಧೆಡೊ

Bestiality ಮನ್ಜಾತ್‍ಪಣ್

Bet ಶರ್ತ್ ಘಾಲ್

Betel leaf ಕಸರ್

Better ಚಡ್ ಬೊರೆಂ

Between ಮಧೆಂ

Beverage ಪೀವನ್

Beyond

Bias ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಚೂಕ್ ಒಂದೊಣಿ

Bicycle ದೋನ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ಸೈಕಲ್

Bid ಏಲಂ ಕರ್ತಾನಾ ಐವಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವ ಸುಟ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ

Biennial ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ್

Big ವಡ್

Bigamous ದೋನ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ಚೊ

Bight ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಾವ್

Bile ಪೀಂತ್

Bill ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚೀಟ್, ಮಸೂದ್

Billhook ಕೊಯ್ತೊ

Bind ಬಾಂದ್

Bing ರಾಸ್

Biretta ಬಾರೆತ್

Birth ಜನ್ಮ್

Bismuth ಕಾಪುರ್‌ಸುತ್

Bit ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ವ ವಾಂಟೊ, ಚಾಬ್ಲೊ

Bite ಚಾಬ್

Bitch ಕೊಲ್ಗೆಂ

Bitter ಕೊಡು

Bitterness ಕೊಡ್ಸಾಣ್

Bizarre ವಿಚಿತ್ರ್

Black ಕಾಳೊ

Blackberry ಬೆಣಸ್

Blackguard (ಬ್ಲಗಾರ್ಡ್) ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್

Blacksmith ಕಾಮಾರ್

Bladder ಆಂಗಾಂತ್ ದ್ರವ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Blade ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್, ಹಾತೆರಾಂತ್ ಕಾತರ್ಚೊ ವಾಂಟೊ

Blame ದುರ್ಸೊ

Blandishment ಭೊಳಾವ್ಣಿ

Blanket ಕಾಂಬೊಳ್

Blasphemy ದೇವ್‍ನಿಂದಾ

Blast ಸ್ಫೋಟ್

Blatant ಉಗ್ತ್ಯಾನ್

Bleak ನಿರಾಶಾಚೆಂ

Bleat ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ವ ಬೊಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್

Blemish ಖತ್

Blend ಭೊರ್ಸುಂಚೆಂ

Bless ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ

Blessed ಭಾಗಿ

Blessing ಬೆಸಾಂವ್

Blight ಝಡಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ

Blind ಕುಡ್ಡೊ

Blink ಮಿಣ್ಕುಂಚೆಂ

Bliss ಆನಂದ್

Blister ಬೊಕ್ಕೊ

Bloat ಮೋವ್, ಅಸ್ಕತ್, ಸುಜ್‍, ಫುಗ್‍

Bloated ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫುಗ್‍ಲ್ಲೆಂ

Block ಆಡಾಯ್

Blood ರಗಾತ್

Bloodshed ರಕ್ತ್ ಪಾತ್

Bloom ಫುಲ್ಚೆಂ

Blot ಚಿತ್ತ್

Blotch ಚಿತ್ತ್

Blouse ಬಾಜು

Blow ಮಾರ್, ಫುಂಕ್

Blue ನಿಳ್ಸೊ

Bluff ಫಟಯ್

Blunder ವಡ್ ಚೂಕ್

Blunt ಬಡ್ಡ್

Boa ಪೆರ್ಮಾರಿ

Boar ದುಕೊರ್

Boast ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುಂಚಿ

Boat ದೊಣಿ

Body ಆಂಗ್

Bog ಕೇದ್ ಸುವಾತ್

Boggle ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾ

Bogie ಡಬ್ಬೊ

Boil ಉಕಡ್, ಸಳ್ಸಳಾಯ್

Boiling ಸಳ್ಸಳೊ

Bomb ಬೊಮ್

Bombard ಬೊಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Bombastic ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ

Bombay duck ಬೊಂಬಿಲ್

Bonanza ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತ್

Bond ಬಾಂಧ್

Bondage ಬಾಂದ್‍ಪಣ್

Bone ಹಾಡ್

Bonhomie ಸುಡಾಳ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್

Boob ಮೊಮೊ

Book ಪುಸ್ತಕ್

Boom ವಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊರಿ ಆಸ್ಚಿ

Boon ಬೆಸಾಂವ್, ಫಾಯ್ದೊ ವ ಇನಾಮ್

Boor ಅಸಭ್ಯ್

Boost ಚಡಯ್

Boot ಮೊಚೊ

Bootleg ಕಾನೂನಾ ವಿರೋಧ್ ವಸ್ತು ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ವ ವಿಕ್ಚೆಂ

Booze ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್

Border ದೇಗ್, ಗಡ್

Boredom ಉಬ್ಗೊಣ್

Borrow ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ

Bosom ಹರ್ದೆಂ

Boss ಧನಿ

Botany ಝಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Both ದೊಗೀ

Bother ಖಂತ್ ಕರ್, ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್, ಧೊಸ್

Bottle ಬೋತ್ಲ್, ಶಿಸೊ

Bottom ಪೊಂದ್, ಗುಂಡಾಯ್

Boulder ಖಡಾಪ್

Boulevard ದೊನೀ ಕುಸಿನಿ ರೂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ರೂಂದ್ ಮಾರೊಗ್

Bouncer ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಮಟ್ವೊ ಪಿಚ್ ಬೊಲ್, ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ರಾಕ್ವಾಲಿ

Bound ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವೆಚೆಂ

Boundary ಗಡ್

Bouquet ತುರೊ

Bovine ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ

Bow ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್, ಧಣು

Bowel ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ವಾಂಟೊ

Bowl ದ್ರವ್ ವ ಫಳ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್

Box ಪೇಟ್

Boy ಚೆಡೊ

Boycott ನಿಷೇಧ್

Brag ಕೊಚ್ಚಿ

Branch ಫಾಂಟೊ, ಶಾಖೊ

Brass ಪಿತುಳ್

Brave ಧಯ್ರಾಧಿಕ್

Brawl ಝಗ್ಡೆಂ

Brawn ಬಳಿಷ್ಠ್ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್

Breach ಮೊಡಾಪ್, ಫುಟ್

Bread ಉಂಡೊ

Breadth ರುಂದಾಯ್

Break ಫುಟಯ್, ಮೊಡ್

Breakfast ನಾಷ್ಟೊ

Breast ಮೊಮೊ

Breath ಉಸ್ವಾಸ್

Breathe ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ

Breeze ವಾರೆಂ

Breviary ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್

Brevity ಮಟ್ವೆಪಣ್

Bracket ಆವರಣ್

Break ಮೋಡ್

Bribe ಲೊಂಚ್

Brick ಇಟೊ

Bride ವೊಕಾಲ್

Bridesmaid ಧೆಡಿ

Bridge ಸಾಂಕೊ

Brief ಮಟ್ವೊ

Bright ಪ್ರಜಳಿತ್

Brilliant ಪ್ರಜಳಿತ್, ಲಕ್ಲಕಿತ್

Bring ಹಾಡ್

Brinjal ವಾಂಯ್ಗೆಂ

Brittle ಮೊಡ್ಕೊರ್

Broad ರೂಂದ್, ವಿಶಾಲ್

Brocade ಜರಿ

Broke ಮೊಡ್ಲೆಂ, ಫುಟಯ್ಲೆಂ, ದಿವಾಳಿ

Broken ಫುಟ್ಕರ್

Broker ದಲಾಲ್

Brokerage ದಲಾಲಿ

Bronze ಕಾಶೆಂ

Broom ಸಾರೊಣ್

Broth ಕಾಲ್ದ್

Brothel ಚೆಡ್ಯೆಘರ್

Brother ಭಾವ್

Brother-in-law ಮಿವ್ಣೊ, ಭಾವೊಜಿ, ಭಾವೊ, ದೇರ್, ಸಾಡು pl. Brothers-in-law

Brouhaha ಪ್ರಗಟ್ ಠೀಕಾ ವ ವಿರೋಧ್

Brown ಮಾತ್ಯೆ

Bruise ಕಾತಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಂ

Brute ಮನ್ಜಾತ್

Bubble ಬುಳ್ಬುಳೊ

Bud ಬೊಂಗೊ

Budget (ಬಜೆಟ್) ಆದಾಯ್-ಖರ್ಚ್ ಮುಂಗಡ್ ಪತ್ರ್

Buffalo ರೆಡೊ

Buffet ಸ್ವಸೆವಾ ಜೆವಾಣ್, ಹಾತಾನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ

Bug ಬಿಕೊಣ್

Building ಬಾಂದಾಪ್

Bulb ಮುಂಡಾಲಿ

Bulge ತೊಂದೊ

Bulk ಸಾಠೊ

Bull ಪಾಡೊ, ಪಾಪಾಲ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್

Bullshit ಖಂಚೆಂಯೀ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ವ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್‍ಭರಿತ್ ಸಬ್ದ್

Bullet ಗುಳೊ

Bullock ರೆಡೊ

Bully ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟುಂಚೊ ವ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೊ

Bum ಸುಮಾರ್ ಗುಣಾಚೆಂ, ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ

Bun ಧಾಕ್ಟೊ ಗೋಡ್ ಉಂಡೊ

Bunch ಘೊಸ್

Bundle ಪೊಟ್ಲಿ

Bunker ಧರ್ನಿ ಪೊಂದಾ ಅಸ್ರೊ

Bunny ಸೊಂವ್ಸೊ, ಸೊಸೊ

Burden ವೊಜೆಂ

Burn ಹುಲ್ಪಾಯ್

Bury ಪೂರ್

Bushel ಕಳ್ಶಿ

Bust ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಭುಜಾಂಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಮೊಮೆ, ನಾಸ್, ದಿವಾಳಿ, ಮೊಡ್

Bustle ದರ್ವಡಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ

But ಪೂಣ್

Butcher ಕಸಾಯಿ

Butler ಘರಾಂತ್ಲೊ ಮುಖ್ಯ ಸೆವಕ್

Butter ಲೊಣಿ

Butterfly ಪಿಸೊಳೆಂ

Buttermilk ತಾಕ್

Buttock ಬುಕಾಂಡೊ, ಕುಲೊ

Button ಬುತಾಂವ್

Buttonhole ಕಾಜ್

Buxom ವಡ್ಲೆ ಮೊಮೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ

Buy ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ

Buzz ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಲೋವ್ ಆವಾಜಾನ್ ಉಲವ್ಣೆ

By ಥಾವ್ನ್

Bye ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್

Byte ಗಣಕ್ ಮಾಹಿತಿಚೊ ಘಟಕ್

Leave a Reply