C

C

C, c ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಶೆಂಬೊರ್

Cab ಟೆಕ್ಸಿ

Cabal ತಂಡ್

Cabbage ಕೊಬ್

Cabin ಕೊಟ್ರಿ

Cabinet ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳ್

Cacophony ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಆವಾಜ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ

Cad ಪೋಲಿ

Cadaver ಚಿರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

Caddy ಪೆಟುಲ್, ಗೊಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾವಂವ್ಚೊ

Cadence ತಾಳ್

Cage ಗುಡ್

Cajole ಫುಸ್ಲಾಯ್

Cake ಪೀಟ್, ಚರಾಬ್, ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಸಾಕರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಾಣಾಚಿ ವಸ್ತ್

Calamity ಅನಾಹುತ್, ಫಜಿತ್

Calculate ಲೇಕ್ ಕರ್

Calculation ಲೇಕ್

Calendar ಪಂಚಾಂಗ್

Calf ವಾಸ್ರುಂ

Calibre ರುಂದಾಯ್

Calix ಕೋಪ್ ವ ಕಾಲ್ಸ್, ಪುಷ್ಪಕೋಶ್

Call ಆಪಯ್

Calligraphy ಸೊಭಿತ್ ಬರಾಪ್

Callosity ಕಾತ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Callous ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ನಾಸ್ಚೆಂ

Calm ಶಾಂತ್

Calumny ಬದ್ಲಾಮ್

Camel ಕರೊ

Camp ಮುಕಾಮ್

Camphor ಕರ್ಪೂರ್

Camouflage ವಸ್ತು ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾನಾಂತ್

ಆಸ್ತಾನಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

Can ಕರ್ಯೆತ್

Canal ತೋಡ್

Canard ಫಟ್ಕಿರಿ ವರ್ದಿ ವ ಕಾಣಿ

Cancel ರದ್ದ್ ಕರ್ಚೆಂ

Cancer ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ

Candid ಉಗ್ತೊ, ಫಟಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Candidate ಉಮೆದ್ವಾರ್

Candle ವಾತ್

Candlestick ಕಾಸ್ತಿಸ್ಲ್, ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್

Candour ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ ಸೀದಾಪಣ್

Cane ಬೇತ್

Canister ಕೊಂಡೊ

Cannibal ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊ

Cannon ನಾಳ್

Canoe ದೋಣ್

Canon ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ನಿಯಮ್

Canon (of the mass) ಮಹಾಪ್ರಾರ್ಥನ್

Canonization ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ

Canopy ಶಾಮಿಯಾನಾ

Canteen ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಾಣ್ ವ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Canticle ಕಂತಿಗ್

Cantonment ಚಾವಣಿ

Cantor ಮುಖ್ಯ ಗಾವ್ಪಿ

Cap ಟೊಪಿ

Capacity ಸಾಮರ್ಥಿ

Cape ಧರ್ನಿಚೊ ಮುಳೊ

Capita ತಕ್ಲಿ

Capital ರಾಜ್‍ಧಾನಿ, ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಧನ್‍ಮೂಳ್

Capitulation ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Capitation ತಕ್ಲೆ ಲೆಕಾರ್

Captain ತಾರ್ವಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಸೈನಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ

Caption ಶಿರೊನಾಮ್

Captive ಬಂದಿವಾನ್

Captivity ಬಂದಡ್

Capture ಧರ್

Carat ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪುಟಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್, ವಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್

Caraway ಒಂವ್ಯಾಚೆಂ ಝಡ್

Caraway seed ಒಂವೊ

Carbuncle ಭಗ್ದಾಳ್

Carcass ಮನ್ಜಾತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

Cardamom ಯೇಳ್

Cardiac ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ

Care ಲಕ್ಷಾ, ಗಣ್ಣೆಂ

Caress ಪೊಶೆ

Cargo ಮಾರೊಗ್, ದರ್ಯೊ ವ ವಾರ್‌ಯಾರ್ ವರ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್

Caricature ಹಾಸ್ಯಚಿತ್ರ್

Carnage ನರ್‌ಸಂಹಾರ್

Carnal ಕುಡಿಚೆಂ

Carp ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ

Carpenter ಸುತಾರಿ

Carpet ತಿವಾಸಿ, ಜಮ್ಖಾನ್

Cart ಗಾಡಿ

Carve ಕಾಂತಯ್

Cascade ಉದ್ಕಾಪೊಡಾಪ್

Case ಪೊರ್, ಪೊತೆಂ, ಗೊಮ್ಸೊಣಿ, ಸ್ಥಿತಿ

Cash ನಗದ್

Cashew ಕಾಜ್

Cask ಪಿಪ್

Casket ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್, ನಗ್ ದೊವೊರ್ಚೊ ಪೆಟುಲ್

Cassock ಲೋಬ್

Cast ಉಡಯ್, ಘಾಲ್, ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್

Castle ಕೊಟೆಂ, ಕೊಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘರ್

Castor ಎಂಡಿ, ಎಂರ್ಡಿ

Castration ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೊ ವ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯೊ ಪಾರಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಕಾಪಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ

Casualty ಅವ್ಘಡ್ ಬಲಿ

Cat ಮಾಜಾರ್

Cataclysm ಆವ್ರ್

Catacomb ಧರ್ನಿ ಪಂದ್ಲಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್

Catafalque ಯೆಸ್

Catalogue ಪಟ್ಟಿ

Catapult ಖಾಬೆಂ

Catch ಧರ್

Catechism ದೊತೊರ್ನ್

Catechist ಉಪದೆಶಿ

Catechumen ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಶಿಕ್ಚೊ

Caterpillar ಕಾಂಬಳ್‍ಕಿಡೊ, ಕುಸಾಂಕಿಡೊ, ಸುಂಕುಡ್ಡೊ

Cattle ಗರ್ದನ್, ಗೊರ್ವಾಂ

Caught ಧರ್ಲೆಂ

Cauldron ಕಡಾಯ್

Cause ಕಾರಣ್

Cause celebre ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾನೂನಿ ವ್ಯಾಜ್, ಕುಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಗತ್, ವಸ್ತ್ ವ ಘಡಿತ್

Caustic ವ್ಯಂಗ್ಯ್, ನಂಜಾಳಿ

Caution ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್

Cavalry ಘೊಡ್ಯಾದಳ್

Cave ಮಾಟೆಂ

Caveat ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಶೆಂ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್

ವಿಚಾರ್ಚೆಂ

Cavil ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ

Cavity ದಾಂತಾಂತ್ ಬುರಾಕ್, ಬುರಾಕ್

Cedar ದೇವ್‍ದಾರ್

Cede ಸೊಡ್ನ್ ದೀ

Ceiling ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ವಯ್ಲಿ ಕೂಸ್, ವಯ್ಲಿ ಮೀತ್

Celebrate ಆಚರ್ಸಿ

Celebration ಆಚರಣ್

Cell ಜಿವ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೊ ಮೂಳ್ ಘಟಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡ್, ಬಂದಿವಾನಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕೂಡ್, ವೀಜ್ ನಿರ್ಮುಂಚಿ ವಸ್ತ್

Cellar ಕೊಠಾರ್

Cemetery ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್

Cenacle ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕೂಡ್

Cenobitic ಮಠ್ವಾಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ

Cenotaph ಸ್ಮಾರಕ್‍ಸಮಾಧಿ

Census ಲೋಕ್‍ಗಣನ್

Cent ಶೆಂಬೊರ್, ಡೊಲ್ಲರಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ, ಎಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

Centenary ಶತಾಬ್ದಿ

Center (Am) Centre ಪೊಳೆ

Centigrade ಏಕ್ ಊಬ್ ಮಾಪ್

Centimetre ಮೀಟರಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

Centipede ವಾಗೊಣಿ

Centre ಕೇಂದ್ರ್, ಮಾಜ್

Central ಕೇಂದ್ರೀಯ್, ಮಾಜ್ವೊ

Centrifugal ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ

Centripetal ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವೆಚೆಂ

Century ಶತಕ್

Certain ಖಂಡಿತ್, ಫಲಾಣೊ

Cerumen ಕಾನುಲೊ

Cession ಸೊಡ್ನಿ

Chafe ಘಷ್ಟುನ್ ತಾಪಯ್, ವಿರಾರ್ ಜಾ ವ ವಿರಾರ್ ಕರ್

Chaff ತುಸ್, ಕುಂಡೊ, ಸರ್ಲ್

Chagrin ಅಕ್ಮಾನ್, ನಿರಾಶಾ ವ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್

Chain ಸಾಂಕಳ್

Chair ಕದೆಲ್

Chalcedony ಶಿವ್ಧಾತು

Chalice ಕಾಲ್ಸ್

Chalky ಶೇಡಿ

Chameleon ಶಿರ್ಲೊ

Chandelier ಝುಂಬಾರ್

Chapel ಕೊಪೆಲ್

Chaplet ಕೊಂತ್

Char ಕರ್ಪೊ

Character ಮನ್ಶಾಚೆ ಗೂಣ್, ಅಕ್ಷರ್, ಅಂಕೊ ವ ಘುರ್ತ್

Charade ಫಟ್ಕಿರಿ ದಾಕವ್ಣಿ

Charcoal ಇಂಗ್ಳೊ

Charge ಮೋಲ್, ಶುಲ್ಕ್, ಆರೋಪ್, ಆಕ್ರಮಣ್, ಭೊರ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ

Charity ಮೋಗ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್

Chariot ರಥ್

Charisma ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್, ದೆವಾಚೆಂ ದೆಣೆ

Charity ಮಾಯಾಮೋಗ್

Charlatan ಬಡ್ಬಡೊ

Chase ಧಾಂವ್ಡಾಯ್

Chaste ನಿಸ್ಕಳ್

Chastise ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್

Chastity ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್

Chasuble ಕಾಜುಲ್

Chauffeur ಕಾರ್ ಚಾಲಕ್

Cheap ಸವಾಯ್

Cheat ಫಟಯ್

Check ತಪಾಸ್

Cheek ಗಾಲ್, ಪೊಲೊ, ಕಾನ್ಸುಲ್

Cheer ಸಂತೊಸಾನ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ವ ಹೊಗ್ಳಿಕೆನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ

Chemistry ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Chicanery ಫಟವ್ಣಿ

Chicken ಕುಂಕಾಡ್

Chicken pox ಖೊಟ್ಲೆ

Child ಭುರ್ಗೆಂ, ಭುರ್ಗೊ

Children ಭುರ್ಗಿಂ

Chill ಥಂಡ್

Chilli ಮಿರ್ಸಾಂಕ್

Chin ಖಾಡ್ಕಿ

Chink ಇಡೆಂ

Chisel ಇರ್ನೆಂ

Choir ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ

Choice ವಿಂಚವ್ಣ್

Choke ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Cholera ಶಿರ್ಶಿರಿ

Chop ಚಾಚಾಯ್

Choose ವೀಂಚ್

Chore ಘರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್

Christian ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್

Christianity ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್

Chronic ಲಾಂಬ್ ಬಾಳ್ಚೆಂ, ಸದಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸವಯೆನ್

Chronicle ಇತಿಹಾಸ್‍ಗ್ರಂಥ್

Chronology ಘಡಿತಾಂಚಿ ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ

Chrysanthemum ಶಿಂವ್ತೆಂ

Chrysolite ಲಸ್ಣೊ

Church ಇಗರ್ಜ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ

Ciborium ಸಿಬೊರ್

Cinder ಕೆಂಡ್

Cinnamon ತಿಕಿ

Cipher ಶೂನ್ಯ್, ಅರ್ಥ್ ಸೊದ್

Circle ಮಂಡಳ್

Circumcision ಮುಂಜಿ

Circumference ಭೊಂವಾಡೊ, ಭೊಂವಾರ್

Circumlocution ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ

Circumnavigation ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

Circumscribe ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಮಿತ್ ಘಾಲ್ಚಿ, ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಚೆಂ

Circumspection ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ

Circumstance ಸಂದರ್ಭ್

Circumvent ನಿಯಮ್ ವ ಕಾನೂನ್ ಮೊಡಿನಾಶೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ

Cistern ಟಾಂಕ್

City ಶಹರ್

Citizen ನಗರ್‌ಜಣ್, ನಾಗರಿಕ್

Civet cat ಕುಡ್ತಾರೆಂ

Clad ನೆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ

Claim ಹಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ

Clamor (Am) Clamour ಪೊಳೆ

Clamour ಬೊಬ್

Clan ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪೂರ್ವಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್

Clandestine ಗುಪಿತ್

Clarification ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್

Clarion ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ್ ತುರ್ಬೆಂತ್

Clarity ಸ್ಪಷ್ಟತಾ

Class ವರ್ಗ್

Classical ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್

Clay ಮಾತಿ

Clean ನಿತಳ್

Clear ಸ್ಪಷ್ಟ್

Cleave ಧರ್

Cleavage ಮೊಮ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ಜಾಗೊ

Clemency ದಯಾ

Clerk ಗುಮಾಸ್ತ್

Clever ಹುಶಾರ್

Client ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಕಕ್ಷಿ

Click ದಾಂಬ್

Cliff ಕಡ್ಸೊ

Cling ಲಾಗ್

Clitoris ಚಂದ್ರನಾಡ್

Cloak ಸದಿಳ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್

Clock ಘಡಿಯಾಳ್

Close ಧಾಂಪ್, ಸರ್ಶಿನ್

Clot ಘೆಟೊ

Cloth ಲುಗಾಟ್

Clothe ನೆಸ್, ನೆಸಯ್

Clothes ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

Cloud ಕುಪ್, ಕೂಪ್, ಮೋಡ್

Clout ಕೂಟ್

Clove ಲವಂಗ್

Clown ವಿದೂಷಕ್

Club ಸಂಘ್, ಸಂಸ್ಥಾ, ದೊಣ್ಣೊ

Cluster ಘೊಸ್

Coating ಕಲಯ್, ವೊಪ್

Coax ಪುಸ್ಲಾಯ್

Cobbler ಮೊಚಿ

Cobra ನಾಗ್

Cobweb ಗಯ್ರೊ

Cock ಕೊಂಬೊ

Cockle ಕುಬಿಜ್, ನೆರ್

Cockroach ಜರ್ಲೊ

Cod ತಾಟೊ

Code ಸಂಹಿತಾ

Codicil ತಾಜಾಕಲಮ್

Coffer ಪೇಟ್

Coffin ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್

Coil ರೆವೊಡ್

Coin ನಾಣೆ

Coir ಕಾಬ್ಳೊ

Coitus ಸಂಭೋಗ್

Colic ಪೊಡ್ಕಾಣಿ

Collaboration ಸಹಕಾಮ್

Collapse ಕೊಸಾಳ್

Collate ಪಾನಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಕ್ರಮಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ

Collateral ಫಾಗುರ್

Colleague ವಾಂಗ್ಡಿ

Collect ಜಮೊ ಕರ್, ಪುಂಜಾಯ್

Collect (liturgy) ಜಮಾತ್‍ಪ್ರಾರ್ಥನ್

College ವಿದ್ಯಾಲಯ್

Colloquial ಚಾಲ್ತಿ (ಭಾಸ್)

Colloquy ಉಲವ್ಣೆ

Colon ಅರ್ಧೊ ವಿರಾಮ್

Colony ವಸಾಹತ್

Color (Am) Colour ಪೊಳೆ

Colour ರಂಗ್

Colt ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕೈಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಘೊಡೊ, ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ

Coma ಲಾಂಬ್ ತೇಂಪ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Comb ದಾಂತೊಣಿ, ಉಗಯ್

Combat ಝಗ್ಡೆಂ

Combination ಮೇಳ್

Combustible ಲಾಸ್ಚೆಂ

Combustion ಲಾಸಾಪ್

Come ಯೆ

Comedian ವಿದೂಷಕ್

Comedienne ವಿದೂಷಕಿ

Comedy ಸುಖಾಂತ್, ವಿನೊದ್

Comeliness ಸುರುಪಾಯ್

Comely ಸುರೂಪಿ

Comet ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್, ಧೂಮಕೇತು

Comic ವಿನೊದಿ

Comma ಅಲ್ಪ್ ವಿರಾಮ್

Command ಫರ್ಮಾಣ್

Commander ಸೇನಾಪತಿ

Commandment ಉಪದೆಸ್

Commemmoration ಉಡಾಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

Comment ಶರೊ, ಟಿಕೊ

Commentary ವಿವರಣ್

Commentator ಟಿಕೆಕಾರ್, ವಿವರಣ್ಗಾರ್

Commission ಆಯೋಗ್, ದಲಾಲಿ, ಕೆಲ್ಲೆಂ

Commissioner ಆಯುಕ್ತ್

Committee ಸಮಿತಿ

Commotion ಗೊಂದೊಳ್

Communal ಸಾಮುದಾಯಿಕ್

Communion ಕುಮ್ಗಾರ್, ಎಕ್ತಾರ್

Community ಸಮುದಾಯ್

Compact ಸಂಗಿನ್, ಗಣ್ಣ್

Companion ಸಾಂಗಾತಿ

Company ಸಾಂಗಾತ್

Comparable ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್

Compare ಸರಿ ಕರ್

Comparison ಮಕಾಬಿಲೊ, ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ

Compartment ಡಬ್ಬೊ

Compassion ಬಿರ್ಮೊತ್

Compendium ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್, ವಸ್ತುಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ

Compensation ಪರಿಹಾರ್

Compere ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ಪಿ

Competition ಸ್ಪರ್ದೊ

Complaint ಫಿರ್ಯಾದ್, ದೂರ್

Complement ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ವಾಂಟೊ

Complete ಪೂರ್ಣ್

Complex ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಸಂಕುಲ್

Compliance ಪಾಳ್ಚೆಂ

Complication ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ವ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ

Compliment ಹೊಗ್ಳಿಕ್

Complimentary ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್

Compline ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ

Component ವಾಂಟೊ

Composure ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್

Compound ಹಿತಾಲ್

Comprehend ಸಮ್ಜೊ, ಅಟಾಪ್

Comprehensive ವಿಸ್ತಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ

Compress ಅಡ್ಚುಂಚೆ

Compression ಅಡ್ಚಣಿ

Comptroller ನಿಯಂತ್ರಕ್

Compulsory ಕಡ್ಡಾಯ್

Compunction ದೂಖ್

Computer ಗಣಕ್

Comrade ವಾಂಗ್ಡಿ

Con ಫಟಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್

Concave ಭಿತರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೊ

Conceal ಲಿಪಯ್

Concede ಒಪ್ಪೊ

Conceive ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ಚೆಂ

Concelebrate ಸಹಭೆಟಯ್

Concentration ಏಕಾಗ್ರತಾ

Concept ಅಲೊಚನ್

Conception ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್

Concern ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ

Concerning ವಿಷ್ಯಾಂತ್

Concert ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

Concession ರಿಯಾಯ್ತಿ

Conch ಶಂಖ್

Concise ಮಟ್ವೊ

Conclave ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂನಿ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಚುನಾವ್

Conclusion ಅಖೇರ್

Concord ಒಪ್ಪಿಗಿ, ಶಾಂತಿ

Concourse ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ

Concupiscence ಕುಡಿಚಿ ವೊಡ್ನಿ

Concubine ಧಗ್ಡಿ, ಬೊಡಿಕ್

Concur ಒಪ್ಪೊ

Concurrent ಸಾಂಗಾತಾ ಘಡ್ಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Concussion ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಮಾರ್, ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್, ಅದ್ಳಾಪ್

Connect ಘಡ್ಸಿ

Connoisseur ಪ್ರವೀಣ್

Condemn ನಿಂದಾ ಕರ್

Condense ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಉಣೆ ಕರ್

Condescend ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಚಲ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ

Condiment ಮಸಾಲೊ

Condition ಸ್ಥಿತಿ, ಶರ್ಥ್

Condolence ಭುಜವ್ಣ್

Condom ನಿರೊಧ್

Condone ಮಾಫ್ ಕರ್, ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದೀ

Conduct ಚಾಲ್, ನಡ್ತೆಂ

Conductor ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಧಗ್, ವೀಜ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ವ ಆವಾಜ್ ಪಾಶಾರ್

ಜಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್

Conference ಸಮ್ಮೇಳನ್

Confection ಮಿಠಾಯಿ

Confession ಕುಮ್ಸಾರ್

Confessor ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ

Confidence ವಿಶ್ವಾಸ್

Confidential ಗುಪಿತ್

Confine ಬಂದ್ ಕರ್, ಗಡಿ ಭಿತರ್ ದವರ್

Confiscate ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್

Conflict ಝುಜ್, ತಫಾವತ್

Confluence ನಂಯೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Conformity ಸಮಾಪೊಡ್ನೆಂ

Confound ಕಾವ್ಜೆಣಿ

Confrontation ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ

Confuse ಘುಸ್ಪಡಾಯ್

Confusion ಘುಸ್ಪಡ್

Confutation ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ

Congestion ಅಡ್ಚಣಿ

Congratulation ನಂದವ್ಣಿ

Congregation ಸಭಾ

Congruent ಎಕಾಚ್ಚ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ

Conjugal ಕಾಜಾರಿ

Conjunction ಘಡ್ಸುಂಚೊ ಸಬ್ದ್, ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಘಡಿತಾಂ ವ ಸಂದರ್ಭ್ ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ,

ಗ್ರಹಾಂನಿ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ

Connive ಫಿತೂರಿ ಕರ್

Connote ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಅರ್ಥ್

Conquer ಜೀಕ್

Conquerer ಜಿಕ್ಣಾರ್

Conquest ಜಯ್ತ್

Consanguinity ರಗ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್

Conscience ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್

Conscientious ನಿತಿವಂತ್

Consciousness ಸೈರಾಣ್, ಮತ್

Conscription ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ

Consecration ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Consecutive ಪಾಟಾಪಾಟ್

Consent ಒಪ್ಪಿಗಿ

Consequence ಪರಿಣಾಮ್

Consequent ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್

Conservation ಸಾಂಬಾಳಾಯ್

Conservative ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ

Consider ಚೀಂತ್

Considerable ಭೋವ್

Consistent ಥಿರ್

Consistory ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂಚಿ ಸಭಾ

Console ಭುಜಾವಣ್ ದಿ

Consolation ಭುಜಾವಣ್

Consonant ವ್ಯಂಜನ್

Consort ರಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವ ರಾಣ್ಯೆಚೊ ಘೊವ್

Consortium ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್

Conspicuous ಸುಲಭಾಯೆನ್ ದಿಸ್ಚೊ, ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೊ

Conspiracy ಫಿತೂರಿ

Constant ಥಿರ್, ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ

Consternation ಧಖೊ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್

Constipation ಪೊಟ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ

Constituency ಕ್ಷೇತ್ರ್

Constituent ಸಂವೈಧಾನಿಕ್, ವಾಂಟೊ

Constitution ಸಂವಿಧಾನ್, ಕಾಲೆತ್

Constrict ಅಶಿರ್ ಕರ್

Construction ಬಾಂದಾಪ್

Constructive ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್

Construe ಸಮ್ಜೊ

Consumer ಗ್ರಾಹಕ್

Consummation ಸಂಪವ್ಣಿ

Consumption ಸೆವನ್, ಖೆವಾದ್

Consult ಸಲಹಾ ಘೆ

Contact ಸಂಪರ್ಕ್

Contagion ವಸೊ

Contagious ವಸ್ಯಾದಿಕ್

Contain ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ, ಸೊಂಬ್, ಆಟಾಪ್

Container ಟ್ರಕ್, ಟ್ರೈನ್ ವ ತಾರ್ವಾರ್ ಸಾಮಾನ್ ವೊರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವಡ್ಲಿ ಪೇಟ್

Contamination ಖತವ್ಣಿ

Contemplation ಧ್ಯಾನ್

Contemplative ಧ್ಯಾನೆಸ್ತ್

Contemporaneous ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆಂ

Contemporary ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೊ

Contempt ಬೆಪರ್ವಾ

Contend ಪೆಚಾಡ್, ಝಗಡ್

Contender ಸ್ಪರ್ಧಿ

Content ಸುಖಿ, ಧಾದೊಸ್, ಅಂಶ್

Contention ವಾದಾಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್

Contest ಸ್ಪರ್ಧೊ

Context ಸಂದರ್ಭ್

Contiguous ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚೊ

Continent ಖಂಡ್

Contingency ಘಡಾಪ್

Contiguity ಲಾಗಾಪ್

Contiguous ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚೊ

Continence ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆ

Continue ಮುಕಾರ್ಸಿ

Continuous ನಿರಂತರ್

Contract ಖರಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಜಾ

Contraband ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್

Contradiction ವಿರೊಧ್, ವಿರೊಧ್ಪಣ್

Contrary ಉಳ್ಟೊ

Contrast ತಫಾವತ್

Contravention ಮೊಡಾಪ್

Contribution ವರ್ಗಣಿ

Contrition ದೂಖ್

Contrivance ಹಿಕ್ಮತ್

Control ನಿಯಂತ್ರಣ್

Controversy ವಿವಾದ್

Contumacy ಧಾರುಣಾಯ್

Contumely ವಿಕ್ಳಾಪ್

Contuse ಕಾತಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಂ

Conundrum ಘುಸ್ಪಡ್, ಉಮಿಣ್

Convene ಸಭಾ ಅಪಯ್

Convenience ಪಾವ್ಟ್, ಸಂದ್ರಾಪ್

Convent ಕೊವೆಂತ್

Conversion ಪರ್ತವ್ಣಿ

Convex ಭಾಯ್ರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೊ

Convey ಕಳಯ್, ಸಾಂಗ್

Convict ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೊ

Conviction ಶಿಕ್ಷಾ

Convoke ಸಭಾ ಅಪಯ್

Convoy ವಾಹನಾಂ ವ ತಾರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ

Convulsions ವೊಡಿ

Convoluted ಸಬಾರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಭೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್

Cook ರಾಂದ್, ರಾಂದ್ಪಿ, ಶಿಜಯ್

Cookie ಕೊಕ್ಕಿಸ್

Cope ಕಾಪ್

Copy ನಕಲ್, ಪ್ರತಿ

Copious ಮಸ್ತ್

Copper ತಾಂಬೆಂ

Coral ಪಂವ್ಳೆಂ

Cord ರಾಜು

Coreander ಕನ್ಪಿರ್

Coriander ಕನ್ಪಿರ್

Cork ಗುಡ್ದಿ

Corn ಧಾನಿ, ಜಂದ್ಲೊ

Corner ಕೊನ್ಸೊ

Cornice ಕಾಂಗೊರ್

Coronation ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Coroner ಮೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

Coronet ಧಾಕ್ಟೊ ಕುರೊವ್

Corporal ದೇಹಾದಿಕ್

Corpse ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

Corpulent ಮೊಟೊ

Corpuscle ರಗ್ತಾಕಣ್

Correct ಸಮಾ

Correction ತಿದ್ವಣಿ

Correspond ತಾಳ್ ಪಡ್, ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್

Correspondence ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್

Corroborate

Corrode ಕರ್ಗೊ

Corruption ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಕುಸಾಪ್

Cortege ಮೊರ್ನಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಪೆದೆ

Cosmogony ಸಂಸಾರಾಚೊ ಆರಂಭ್

Cosmography ಸಂಸಾರಾಚೊ ವಿವರ್

Cosmology ಸಂಸಾರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Cosmonaut ಅಂತ್ರಾಳ್‍ಯಾತ್ರಿ

Cost ಮೋಲ್

Costly ಮಾರಗ್

Cot ಖಾಟ್

Cottage ಧಾಕ್ಟೆಂ ಘರ್

Cotton ಕಪ್ಪುಸ್

Cough ಖೊಂಕ್ಲಿ, ಖೊಂಕ್

Count ಲೇಕ್ ಕರ್, ಮೇಜ್

Counter ಪ್ರತಿ, ವಿರೋಧ್, ಮೇಜ್ ವ ಡೆಸ್ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Countermand ರದ್ದ್ ಕರ್

Country ದೇಶ್

County ಕೌಂಟಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್, ಏಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ವಿಭಾಗ್

Coup ಪ್ರಜಳಿತ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

Couple ಜೊಡೆಂ

Couplet ದೋನ್ ಪಂಕ್ತಿಂಚೆಂ ಪೋದ್

Course ವಿದ್ಯಾ, ಕ್ರಿಯಾ ವ ಕ್ರಿಯಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್, ಘಡಿತಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್, ವಾಟ್, ಖೆಳಾಚೊ ಜಾಗೊ

Court ನ್ಯಾಯಸಭಾ

Courtesy ಸಭ್ಯ್ ಚಾಲ್, ಸುನಿತಿ, ವಿನಯ್

Cousin ಗ್ರಾವ್

Covenant ಸೊಲ್ಲೊ

Cover ಧಾಂಪ್

Covert ಗುಪಿತ್

Covet ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ

Cow ಗಾಯ್

Coward ಭಿವ್‍ಕುರೊ

Cower ಭಿಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ

Cowl ಖೊಳ್

Crab ಕುರ್ಲಿ

Crack ಫುಟ್

Cracker ಫುಗೆಟಿ

Cradle ಪಾಳ್ಣೆ

Craft ಹಾತಾಂನಿ ವಸ್ತು ಕರ್ಚೆಂ

Cramp ವಾಕುಳ್

Crane ಉಕಲ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್, ಡೊಂಕ್

Crap ಕೊಯ್ರ್, ಪಿಶೆಪಣ್, ಗೂ, ಅಗ್ಚೆಂ

Crass ಪೊಜ್ಡೆಂ

Crate ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಪೇಟ್

Crater ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತೊಂಡ್, ವಡ್ಲೊ ಫೊಂಡ್

Craze ಪಿಶೆಪಣ್

Cream ಸಾಯ್

Create ರಚ್

Creation ರಚ್ನ್

Creator ರಚ್ನಾರ್

Creature ರಚ್ನಾ

Credit ಯೆವೊ

Credulous ಸತ್ತಿ

Creed ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ

Creek ಭರ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ನಂಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವಾಳ್

Creep ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ

Creeper ವಾಲ್

Crematorium ಸ್ಮಶಾನ್, ಸುಡ್ಕಾಡ್

Crescendo ಆವಾಜ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಚಡ್ಚೆಂ

Crescent ಅರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ದಿಸ್ಚೊ ಚಂದ್ತ್

Crib ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೊ ಮಾಂಚೊ, ಮನ್ಜಾಂತಿಂಚಿ ಖಾವ್ಣಿ

Cricket ಏಕ್ ಉಡ್ಚಿ ಜೀವಿ, ಏಕ್ ಖೆಳ್

Cripple ಥೊಂಟೊ, ಖಂಚೊಯೀ ವಿಸ್ವೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Crisis ಅನ್ವಾರ್, ಅಪಾಯಾಚೊ ವ ಖಂತಿಚೊ ವೇಳ್

Crises ಅನ್ವಾರಾಂ, ಅಪಾಯಾಚೆ ವ ಖಂತಿಚೆ ವೇಳ್

Crisp ನಿರಾಳೊ, ಖಡಕ್, ಅಮ್ಕೊ

Crisscross ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ

Critic ಠೀಕಾಕಾರ್

Criticism ಠೀಕಾ, ಖೊಡಿ

Crocodile ಸಿಸರ್

Crook ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊಕ್ಕೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೇತ್

Crooked ವಾಂಕ್ಡೆಂ

Crop ಪೀಕ್, ಬೆಳೆಂ

Crore ಕೊರೊಡ್

Cross ಖುರಿಸ್, ಉತ್ರೊಂಚೆಂ

Croupier ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಕಾಮೆಲಿ

Crow ಕಾವ್ಳೊ, ಸಾದ್

Crowbar ಪಾರಯ್

Crowd ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ

Crown ಕುರೊವ್, ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್

Crucial ನಿರ್ಣಾಯಕ್

Crucible ಕೊವೊ

Crude ಕಚ್ಚಾ

Cruel ಕ್ರೂರ್

Crumb ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ

Crumble ಕೊಸಾಳ್

Crush ಚೆಂಚ್

Crux ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಷಯ್

Crypt ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಧರ್ನಿಪಂದ್ಲೆಂ ಕೂಡ್

Crystal ಸ್ಫಟಿಕ್

Cub ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೆಂ ಪೀಲ್

Cube ಕುಡ್ಕೊ

Cubic ಸತ್‍ಚವ್ಕ್

Cubical ಸತ್‍ಚವ್ಕಾಚೊ

Cubicle ಕುಡಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ

Cuckoo ಕೊಗುಳ್

Cucumber ಮೊಗೆಂ, ತೊವ್ಶೆಂ

Cuddle ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್

Cudgel ತೊಣ್ಕೊ

Cuff ಮನ್ಕಟಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಆಸ್ಚೆಂ

Culinary ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ

Cull ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ

Culmination ಭೋವ್ ವಯ್ಲಿ ತುದಿ

Cultivation ಸಾಗೊಳಿ

Culture ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Cumbersome

Cummin ಜಿರೆಂ

Cunning ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ

Cup ಕೊಪ್

Cupola ಕಲಶ್

Curate ಕಾಜಿತೊರ್

Curdle ಮಾಣ್ಕೆಂವ್ಚೆಂ

Curds ದಹಿಂ

Cure ಗೂಣ್ ಕರ್

Curly ಮುದ್ಯಾಳೆ

Currant ಸುಕಿ ದಾಕ್

Current ಆತಾಂಚೊ

Curry ಕಡಿ

Curse ಶಿರಾಪ್

Cursory ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್

Curt ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ

Curtain ಪಡ್ದೊ

Curtsy ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ಚಿ

Curve ಬಾವ್

Custard apple ಆತ್

Custom ರಿವಾಜ್

Customs ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವಸ್ತು ತಪಾಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Customs duty ಸುಂಕ್

Customer ಗ್ರಾಯ್ಕ್

Cut ಕಾತರ್

Cute ಭುರ್ಗೊ ವ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್

Cutlery ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಆಯ್ದಾಂ

Cutlet ಕಾಟ್ಲಿಸ್

Cyclone ವಾದಾಳ್

Cymbal ತಾಳ್

Cyst ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸುಜ್

Leave a Reply