D

D

D, d ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಚವ್ತೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ

Dabble ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Dace ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ

Dad ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ಸಬ್ದ್

Daft ಅವಾಜ್ಬಿ

Dagger ಸುರಿ

Dairy ದೂದ್ ಆನಿ ದುದಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಸ್ತು ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Dalliance ಪ್ರಕರಣ್

Dam ಕಾಟ್

Dame ಘರ್ಚಿ ಯಜ್ಮಾನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಬಿರುದ್

Damn ಕೊಣೀ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ

Damnation ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

Damsel ಚೆಡುಂ

Dance ನಾಚ್

Dancer ನಾಚ್ಪಿ

Danger ಅಪಾಯ್

Dangle ಹಾಲಂವ್ಚೆಂ

Danseuse ನಾಚ್ಪಿಣ್

Dapper ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಆಸ್ಚೊ

Dare ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Darkness ಕಾಳೊಕ್

Darling ಪ್ರೇಮಿ

Dash ಅಪ್ಟೊ

Dastardly ಅಣ್ವಿ, ಘಾತ್ಕಿ, ಭಿವ್ಕುರಿ

Date ತಾರಿಕ್, ಖಜುರ್

Data ಆಸಾ ತೆಂ ಆನಿ ಸಂಖೆ

Daughter ಧುವ್

Daughter-in-law ಸುನ್ pl. Daughters-in-law

Dawn ಫಾಂತೆಂ

Day ದೀಸ್

Daze ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿ

Deacon ದಿಯಾಕೊನ್

Dead ಮೆಲ್ಲೊ

Deadlock ವಿವಾದಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಂಭವ್ ಸ್ಥಿತಿ

Deaf ಕೆಪ್ಪೊ

Deal ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ

Dean ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಯಾಜಕ್, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂಚೊ

ಮುಖೆಲಿ

Deanery ವಾರಾಡೊ

Dear ಮೊಗಾಳ್, ಮಾರಗ್

Death ಮೊರ್ನ್

Debacle ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಲ್ವಣಿ

Debar ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್

Debase ಮೊಲಾಂತ್ ವ ಗುಣಾಂತ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ

Debate ವಾದ್‍ವಿವಾದ್

Debility ಮೆಂಜೆಪಣ್

Debit ದೆವೊ

Debris (ಡೆಬ್ರಿ) ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉರ್‌‍ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ

Debt ರೀಣ್

Decade ದಶಕ್

Decadence ನಾಗರಿಕತಾ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಅನೈತಿಕತಾ

Decalogue ಧಾ ಉಪದೆಸ್

Decant ವೊತ್, ನೆರಾಯ್

Deceit ಫಟವ್ಣಿ

Deceive ಫಟಯ್

Decent ನೈತಿಕ್, ಬೊರೊ, ದಯಾಳ್, ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಲೊ

Deception ಫಟವ್ಣಿ

Decide ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆ

Decision ನಿರ್ಣಯ್

Decipher ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಗಯ್ರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಅಪರಿಚಿತ್ ಲಿಪಿಂತ್

ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ

Decimate ನಾಸ್ ಕರ್, ಧಾಂತ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್

Declare ಪಾಸಾರ್

Decline ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಉಣೆ ಜಾ

Decoction ಕಸಾಯ್

Decrepit ಪೊರ್ನೆಂ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್, ಪೊಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Dedication ಅರ್ಪಣ್

Deduct ಕಳ್ವಿ

Deed ಕರ್ತುವ್

Deem ಚೀಂತ್, ಲೆಕ್

Deep ಗೂಂಡ್

Deer ಚಿತಾಳ್

Defamation ಭೆದಾಪ್

Defecate ಅಗ್

Defect ಅಗುಣ್, ಆಯ್ಬ್

Defence ರಕ್ಷಣ್

Defense (Am) Defence ಪೊಳೆ

Defile ಭಷ್ಟ್ ಕರ್

Definite ಖಂಡಿತ್

Deformity ಊಣ್, ವಾಯ್ಟ್ ರೂಪ್

Delay ಘಳಾಯಿ

Delegate ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Delegation ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ

Delete ಕಾಡ್

Deliberate ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಚೀಂತ್

Delicacy ನಾಜುಕಾಯ್

Delicate ನಾಜುಕ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ವ ವಿಲಾಸಿ ಲೆಕ್ಚೆಂ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್

Delight ಸಂತೊಸ್

Delineation ಮೆರಾವ್ಣಿ

Delinquent ಅಪ್ರಾಧಿ

Deliver ದೀ, ಜನ್ಮ್ ದೀ

Delivery ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ನಿವಾರಣ್

Delude ಫಟಯ್

Deluge ಆವ್ರ್

Deluxe ವಿಲಾಸಿ, ಮಾರಗ್

Delve ಖೊಂಡ್, ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್

Demand ಖಾಯ್ಸ್, ವಿಚಾರ್

Demarcation ಮೆರಾವ್ಣಿ

Demean ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್

Demeanour ಭಾಯ್ಲಿ ಚಾಲ್ ವ ದಿಸೊವ್ಣಿ

Demi ಅರ್ಧೊ, ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ

Democracy ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್

Demolish ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್

Demolition ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Demote ಪದ್ವೆಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್

Demotion ಪದ್ವೆಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Denomination ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗಡ್, ದುಡು, ಜಡಾಯ್ ವ ಮೆಜ್ಚಾಂತ್ ಘಟಕ್

Denote ಅರ್ಥ್ ವ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Dense ಗಣ್ಣ್

Deny ನೆಗಾರ್ ಕರ್

Desperate ಧೆಧೆಸ್ಪಾರ್

Despair ನಿರಾಶಾ

Department ಖಾತೊ

Departure ನಿರ್ಗಮನ್

Dependence ಅಧೀನ್‍ಪಣ್

Deplete ಉಣೆ ಕರ್

Deportation ಟಾಪು

Deposit ಠೆವಣಿ

Deposition ಸಾಕ್ಸ್

Depositor ಠೆವ್ಣಾರ್

Deprecation ನಿಂದಾ

Deprive ಕೊಣಾಯೀ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್, ಕಾಡ್ನ್ ವೊರ್

Depth ಗುಂಡಾಯ್

Dereliction ಅಲಕ್ಷಾ

Deride ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್

Derivative ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ

Derive ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ

Descend ದೇಂವ್

Descent ದೆಂವ್ಣಿ

Description ನಿರುಪಣ್, ವರ್ಣನ್, ವಿವರಣ್

Desert ಮರುಭುಂಯ್

Deserving ಫಾವೊ

Desiccate ಸುಕಯ್

Despite ಜಾವ್ನೀ

Dessert ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ

Destitute ಲಾಚಾರ್

Destroy ನಾಸ್ ಕರ್

Destruction ನಾಸ್

Detach ವಿಂಗಡ್ ಕರ್

Detail ತಪ್ಶಿಲ್

Detain ಧರ್ನ್ ದವರ್

Detect ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್

Detection ಸೊದಾಪ್

Detective ಪತ್ತೆದಾರ್

Detention ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ

Deter ಆಡಾಯ್

Determine ನಿರ್ಧಾರ್ಸಿ

Determination ನಿರ್ಧಾರ್

Detest ದ್ವೇಷ್ ಕರ್

Detract ಉಣೆ ಕರ್

Detraction ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ

Detractor ಉಣೆ ಕರ್ಚೊ

Deuteronomy ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್

Devastation ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್

Develop ಬದಲ್ ಆನಿ ವಾಡಯ್

Devotee ಭಕ್ತ್

Devour ಗೀಳ್

Dew ಧೋವ್

Dexterous ಸಡ್ಸಡಿತ್

Diadem ಕುರೊವ್

Diagnosis ಪಿಡೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚೆಂ

Dial ದಾಂಬ್ ವ ಘುಂವ್ಡಾಯ್

Dialect ಉಪಭಾಸ್

Dialogue ಸಂಭಾಷಣ್

Diameter ವ್ಯಾಸ್

Diamond ವಜ್ರ್

Diarrhoea ಉದ್ಕಾಡೆ

Diary ಸದಾಂಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಬೂಕ್

Dice ಏಕ್ ಖೆಳ್

Dichotomy ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ

Dictator ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ

Diction ಸಬ್ಡಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆನಿ ವಾಪರ್, ಉಲಯ್ತಾನಾ ವ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ

Dictionary ಸಬ್ದಾವಳ್, ಸಬ್ದ್ ಕೋಷ್, ಸಬ್ದ್ ಸಂಗ್ರಹ್

Die ಮೋರ್

Difference ಫರಕ್, ತಫಾವತ್

Different ವಿಂಗಡ್

Dig ಖೊಂಡ್, ಉಸ್ತಿ

Diet ಪೊತ್

Diffuse ಪಾಸಾರ್

Digest ಜಿರಯ್

Dilemma ದ್ವಿವಾದ್

Dim ಉಣೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೊ

Dime ಧಾ ಸೆಂಟ್ (ಡೊಲ್ಲರಾಚೆ)

Dimple ಸುಳಿ

Dinner ಜೆವಾಣ್

Dip ಬುಡಯ್

Diploma ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್

Diplomacy ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಬಂಧ್

Diplomat ವಿದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Diphtheria ಆಡಾರೆಂ

Direct ಸೀದಾ, ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀ

Dirt ಚಿಕೊಲ್, ಮೆಳಾಪ್

Dirty ಮೆಳೊ, ಬುರ್ಸೊ

Disappear ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾ

Disappointment ನಿರಾಶಾ

Disburse ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್

Discernment ಸಮ್ಜೊಣಿ, ತಜ್ವಿತ್

Disciple ಶಿಸ್

Discipline ಶಿಸ್ತ್

Disclose ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ

Discount ಸುಟ್

Discover ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್

Discreet ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆನಿ ಗುಮಾನ್ ವೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ

Discretion ಸಮ್ಜೊಣಿ

Discuss ಚರ್ಚೆ ಕರ್ಚೆಂ

Disdain ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್, ಕಾಂಠಾಳೊ

Disguise ವೇಸ್

Dismiss ಕಾಡ್

Disparage ಹಲ್ಕ್ ಕರ್

Disperse ಶಿಂಪಡ್

Dispute ವಿವಾದ್

Dissent ವಿರೋಧ್

Dissolve ಇರ್, ಕರ್ಗೊ, ಖಿರ್

Distance ಪಯ್ಸ್

Distant ಪಯ್ಸಿಲೊ

Distillery ಭಟ್ಟಿ

Distinct ನಿರಾಳೊ

Distraction ಆಡ್‍ಚಿಂತ್ನಾ

Distribution ವಾಂಟಾಪ್

Distributor ವಾಂಟ್ಪಿ

District ಜಿಲ್ಲೊ

Disturb ಧೊಸ್ಚೆಂ

Ditch ಖಳಿ

Diurnal ಸದಾಂಚೆಂ, ದಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Diverse ಇತರ್, ವಿವಿಧ್

Diversity ಇತರ್ಪಣ್, ವಿವಿಧತಾ

Divide ವಾಂಟೆ ಕರ್

Dividend ಲಾಭಾಂಶ್

Divine ದೈವಿಕ್

Divinity ದೇವ್‍ಪಣ್, ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Dizziness ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್

Docile ವೊಗೊ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್

Dock ಧೊಖೊ

Dodge ಚುಕಯ್

Doe ಚಿತಾಳ್, ಕಾಂಗರೂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಬಾಯ್ಲ್ (ಸ್ತ್ರೀ)

Dog ಪೆಟೊ

Dogflea ಕಿರಂಟ್

Dole ದಾನ್

Doll ಬಾವ್ಲಿ

Dominion ಸ್ವಾಮಿತ್ತ್ವ್

Donation ದಾನ್

Donkey ಗಾಡಾಂವ್

Dormitory ನಿದ್ಚೆಂ ಸಾಲ್

Dormant ನಿದ್ರೆಸ್ತ್

Dot ತಿಬೊ

Dowry ದೋತ್

Double ದೊಡೊ

Doubt ದುಬಾವ್

Douse ಪಾಲ್ವಯ್

Dove ಪಾರ್ವೊ

Down ಸಕೈಲ್

Doxology ಮಹಿಮಾಗಾನ್

Dozen ಬಾರಾ

Draft ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ

Drain ಗಳ್

Drama ನಾಟಕ್

Drank ಪಿಯೆಲೊ

Drape ಗುಟ್ಲಾಯ್

Draw ಸೊಡಯ್

Drawer ಗೊವೆತ್

Drawing ನಕ್ಷಾ

Dread ಭಿಯೆ

Dream ಸೊಪಾಣ್

Dregs ಮೊಡ್ಡಿ

Dress ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

Drill ಕವಾಯತ್

Drink ಪಿಯೆ

Drive ಚಲಯ್

Driver ಚಾಲಕ್

Drizzle ಬಾರಿಕ್ ಪಾವ್ಸ್

Drool ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚೆಂ, ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ

Drop ಥೆಂಬೊ, ಸಕೈಲ್ ಘಾಲ್

Dropsy ಉದಾಕ್ ಭೊರೊನ್ ಸುಜ್ಚೆಂ, ನಾಲ್ಕುತ್

Dross ಮಡ್ಡಿ

Drought ಸುಕಿದಾಡ್

Drown ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ

Drowsiness ಜೆಮ್

Drowsy ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರ್

Dry ಸುಕೊ

Dual ದೊಡೊ

Dubious ದುಬಾವಾಚೆಂ

Dude ಸಾಂಗಾತಿ, ದಾದ್ಲೊ ವ ಚೆಡೊ, ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲಿಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನೆಸ್ಚೊ

Due ವರ್ವಿಂ, ದೆವೆಂ, ಯೆವೊ

Dull ನೀರಸ್

Dumb ಮೊನೊ

Dump ಅಲಕ್ಷೆನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವ ಉಡವ್ಚೆಂ

Dung ಶೆಣ್

Dungeon ಭುಂಯಾರ್

Dupe ಫಟಯ್

Duplicate ದೊಡ್ತೊ

Duplicity ದೊಡ್ತೆಪಣ್

Durable ಸಬಾರ್ ತೆಂಪ್ ಉರ್ಚೆಂ, ಫಾವೊರ್

Duration ತಗ್ಣೆಂ

During ತೆದಾಳಾ

Dusk ಸಾಂಜ್

Dust ಧುಳ್

Duty ಕಾಯ್ದೊ

Dwarf ಕುಳ್ಳ

Dwell ರಾವ್, ಜಿಯೆ

Dwindle ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Dynasty ವಂಶ್, ಘರಾಣೆ

Dysentery ನಿಥಮ್

Dyslexia ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾಂತ್ ಅಸಾಮರ್ಥಿ

Dystopia ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾಗೊ

Leave a Reply