E

E

E, e ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Each ಹರ್ಯೆಕ್

Eager ಆತುರಿತ್

Eagle ಗೀದ್

Ear ಕಾನ್

Ear drum ಕಾನ್ಪೊ

Ear pick ಕಾನುಲ್‍ಕಾಡಿ

Ear wax ಕಾನುಲೊ

Earn ಜೋಡ್

Earnest ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್

Earth ಭುಮಿ, ಭುಂಯ್

East ಉದೆಂತ್, ಉದೆಂತಿ

Easy ಸುಲಭ್

Eat ಖಾ, ಜೇವ್

Eaves ಪಾಂವ್ಳ್ಯೊ

Eavesdrop ಚೊರ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ

Ebb ಸುಕ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ

Ebullient ಉಮೆದಿನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ

Ecclesiastes ಪ್ರಸಂಗಿ

Ecclesiastical ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ

Ecclesiology ಇಗರ್ಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Echo ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್

Eclipse ಗ್ರಹಣ್

Ecumenical council ವಿಶ್ವಸಭಾ

Edge ಪೊಂತ್

Editor ಸಂಪಾದಕ್

Editorial ಸಂಪಾದಕೀಯ್

Education ಶಿಕಾಪ್

Eel ಬಾಂಬ್

Effect ಪರಿಣಾಮ್

Effervescence ಖತ್ಖತೊ

Effervescent ಖತ್ಖತ್ಚೊ

Efficacy ಜಾಯ್ ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಸಕತ್

Efficient ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್

Effigy ಪ್ರತಿಕೃತಿ

Effluence ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ

Effluent ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಪಾಡ್ ದ್ರವ್

Effort ಪ್ರಯತ್ನ್

Egg ತಾಂತಿ

Ego ಸ್ವಮಹತ್ವಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಹಾಂವ್

Eisegesis ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Either ಏಕ್ ವ ದುಸ್ರೊ

Ejaculation ಸ್ಖಲನ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ

Eke out ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ

Elaborate ವಿಸ್ತಾರ್

Elapse ಪಾಶಾರ್ ಜಾ

Elastic ವೊಡ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್

Elbow ಕೊಂಪ್ರ್

Electricity ವೀಜ್

Elegant ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್ ವ ಗುಣಾಚೆಂ

Elementary ಕರುಂಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುಲಭ್

Elephant ಹಸ್ತ್

Elephantisis ಹಸ್ತಿಪಾಯ್

Elevator ಉಕಲ್

Elimination ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Elite ಊಂಚ್

Elixir ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

Elucidation ವಿವರಣ್

Emaciated ಭಾಗೆಟೊ

Emancipation ಉದ್ಧಾರಣ್

Emasculate ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್, ಕಾಪಾತ್ ಕರ್

Embassy ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದೂತ್ ನಿವಾಸ್

Emblem ಘುರ್ತ್

Embrace ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್

Embryo ಗರ್ಭ್

Embryology ಗರ್ಭ್‍ವಿದ್ಯಾ

Emerald ಪಚ್ಚೆ

Emission ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ

Emit ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್

Emperor ಚಕ್ರವರ್ತಿ

Empire ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್

Employee ನೌಕರ್

Employer ಧನಿ

Employment ಕಾಮ್

Empress ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ

Empty ಬೆಟೊ, ಖಾಲಿ, ರಿತೊ

Enable ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಧ್ಯ್ ಕರ್ಚೆಂ

Enchant ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ

Enclose ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಲಾಗಂವ್ಚೆಂ, ಭುಂಯ್ ವ ಬಾಂದ್ಪಾ ಭೊಂವಾರಿ ವೋಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Encouragement ಉತ್ತೇಜನ್

Encyclical ವಿಶ್ವಪತ್ರ್

End ಸಮಾಪ್ತ್

Endanger ಅಪಾಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Endeavor (Am) Endeavour ಪೊಳೆ

Endeavour ಪ್ರಯತ್ನ್

Endemic ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ

Endorse ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Endow ದುಡು ವ ಬೊರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ದೀ

Endure ಸೊಸ್

Engagement ಖರಾರ್

Engrave ಕಾಂತಯ್

Enjoy ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್, ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್

Enjoyment ಗಮ್ಮತ್

Enlighten ಉಜ್ವಾಡಾಯ್

Enough ಪುರೊ

Ensconce ಬಸ್

Ensue ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್

Entangle ಗೊಂಧಾಯ್, ಶಿರ್ಕೊ

Enter ರೀಗ್

Entertain ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Entertainment ಮನೋರಂಜನ್

Enthusiasm ಉಮೆದ್

Entire ಸಗ್ಳೊ

Entitle ಫಾವೊ

Entourage ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆ ನೌಕರ್

Entrance ರೀಗ್, ಪ್ರವೇಶ್

Entrapment ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚೆಂ

Entreat ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ವ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ

Entry ರೀಗ್, ಪ್ರವೇಶ್

Enumerator ವಸ್ತುಂಚಿ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ಚೊ

Envelope ಲೊಕಾಟೊ

Envy ಮೊಸೊರ್

Epiphany ಪ್ರಗಟಣ್

Episcopal ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ

Epigraph ಪ್ರಸ್ತಾವೀಯ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ

Epilepsy ಮರ್ಲುಕ್

Epistemology ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Epistle ಪತ್ರ್

Epitaph ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ

Epithet ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿವರಕ್ ಸಬ್ದ್, ಗಾಳ್

Epoch ಕಾಲ್, ಕಾಳ್

Equal ಸಮಾನ್

Equality ಸಮಾನತಾ

Equanimity ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್

Equator ಭೂಚಕ್ರ್

Equestrian ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Equinox ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಸಮಾನ್ ವೆಳಾಚೆ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮಾರ್ಚ್ 21 ಆನಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23

Erase ಪೂಸ್

Erect ಉಬೊ, ಉಬಾರ್

Error ಚೂಕ್

Erudite ಪ್ರವೀಣ್

Escalate ಚಡಯ್

Eschew ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ

Espionage ಗೂಢಾಚಾರ್

Essay ಪ್ರಬಂಧ್

Essence ತತ್ತ್ವ್

Essential ಗರ್ಜೆಚೆಂ

Establish ಘಡ್

Establishment ಥಾರೊ

Estimate ಅಂದಾಜ್

Etc. ಇತ್ಯಾದಿ

Eternal ಸಾಸ್ಣಿಕ್

Eternity ಸಾಸಣ್

Eucharist ಕುಮ್ಗಾರ್

Eulogy ಪವಾಡೊ

Eunuch ಹಿಜ್ಡೊ

Euphemism ಬೊರೊ ಸಬ್ದ್

Euphoria ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್

Euthanasia ಸುಮರಣ್

Evacuate ಖಾಲಿ ಕರ್

Even ಪರ್ಯಾಂತ್

Even number ಫಾಡೆಂ

Evening ಸಾಂಜ್

Event ಘಡಿತ್

Ever ಸದಾಂಚ್, ಸಾಸ್ಣಾಕ್

Evergreen ಖೊಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ

Every ಹರ್ಯೆಕ್

Everywhere ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್

Evil ಖೊಟೊ

Evince ದಾಕಯ್

Evolution ವಿಕಾಸ್

Ewe ಬೊಕ್ರಿ, ಶೆಳಿ

Ex cathedra ಬಸ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್

Ex gratia ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್, ಬಿರ್ಮೊತೆನ್

Ex officio ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್

Ex parte ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊನ್

Examen ಝಡ್ತಿ

Examination ಪರಿಕ್ಷಾ, ತಪಾಸ್ಣಿ

Examine ತಪಾಸ್

Example ದಾಕ್ಲೊ, ದೇಖ್

Exact ಖಮಾಖಮ್

Excardination ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ವ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ

Excavate ಖೊಂಡ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್

Exceed ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ

Excellent ಶ್ರೇಷ್ಠ್

Excess ಚಡ್ತಿಕ್

Excessive ವಿಪರಿತ್

Exchange ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ

Excise ಅಬಕಾರಿ

Excision

Excite ಚಾಳಯ್

Excited ಉಚಾಂಬಳ್

Exclude ವರ್ಜುಂಚೆಂ

Exclusion ವರ್ಜಣೆಂ

Excommunication ಧರ್ಮ್‍ಬಹಿಷ್ಕಾರ್

Excrement ಗೂ

Excreta ಗೂ

Excuse ನೀಬ್

Executive ಕಾರ್ಯಕಾರಿ

Exegesis ಅರ್ಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ

Exercise ಅಭ್ಯಾಸ್

Exertion ವಾವ್ರ್

Exhale ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ

Exhibit ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ

Exhibition ಕಲಾತ್ಮಕ್ ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ವ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ದವರ್ಚಿ

Exhilaration ರಮಣೀಯತಾ

Exhort ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ

Exhume ಮೊಡೆಂ ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ

Existence ಅಸ್ತಿತ್ವ್

Exit ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ

Exodus ನಿರ್ಗಮನ್

Expansive ವಿಶಾಲ್

Expectation ಅಪೆಕ್ಷಾ

Expel ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್

Expenditure ಖರ್ಚ್

Expense ಖರ್ಚ್

Expensive ಮಾರಗ್

Experience ಅನ್ಭೊಗ್

Experiment ಪ್ರಯೋಗ್

Expert ಪ್ರವೀಣ್

Expiatory ಶಾಂತಿಕ್

Explain ವಿವರ್ಸಿ

Explanation ವಿವರ್

Explicit ವ್ಯಕ್ತ್

Exploit ಶೋಷಣ್ ಕರ್

Exploitation ಶೋಷಣ್

Explosion ಸ್ಫೊಟ್

Export ರಫ್ತ್

Exposition ದಾಖವ್ಣ್

Expulsion ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Extant ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Extempore ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ

Extend ವಿಸ್ತಾರಾಯ್

Extension ವಿಸ್ತಾರ್

Extent ವಿಸ್ತಾರ್

Exterior ಭಾಯ್ಲೆಂ

Extermination ಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್

External ಭಾಯ್ಲೆಂ

Extinct ಜಿವೆ ಸಾಂದೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ, ನಾಸ್

Extinguish ಪಾಲ್ವಯ್

Extol ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ

Extra ಚಡ್ತಿಕ್

Extract ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್

Extraordinary ಅಸಾಧಾರಾಣ್

Extreme ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ

Extreme unction ಸಾಂತುಕ್ಸಾಂವ್

Extrinsic ಭಾಯ್ಲೊ

Eye ದೊಳೊ

Leave a Reply