F

F

F, f ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Fable ಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ

Fabric ಲುಗಾಟ್

Fabrication ಫಟ್ಕಿರೊ ವಿವರ್

Fabulous ಅದ್ಭುತ್

Facade ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಕೂಸ್

Face ತೊಂಡ್

Facetious ಸಂದರ್ಭಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚೆಂ

Facile ಸೊಂಪೊ

Facilitate ಸೊಂಪಯ್

Facility ಸೊಂಪೆಪಣ್

Facsimile ಆಸಾ ತಸೆಂ ಪ್ರತಿ

Fact ಆಸಾ ತೆಂ

Faction ತಂಡ್ಡ್

Factor ಪ್ರಭಾವ್ ಕರ್ಚಿ ವಸ್ತ್

Factory ಕಾರ್ಖಾನೊ

Factotum ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ

Faculty ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ, ಮತಿಚಿ ಸಕತ್, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಿಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್

Fad ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಚಿ

Fade ಮಾಜ್ವೊ

Faeces ಗೂ

Fag ಕಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಥಕ್ಚೆಂ

Faint ಮತ್ ಚುಕ್ಚೆಂ

Fair ನಿತಿವಂತ್, ಸೊಭಿತ್

Faith ಭಾವಾಡ್ತ್, ವಿಶ್ವಾಸ್

Fake ನಕ್ಲಿ

Fall ಪಡ್

False ಫಟ್ಕಿರೊ, ಲಟಿಕ್

Famous ಪ್ರ‍‍ಖ್ಯಾತ್

Fan ಪಂಖೊ, ಆಯ್ನೊ

Fancy ಎವ್ಜೊಣಿ

Fantastic ಅದ್ಭುತ್

Far ಪಯ್ಸ್

Farce ತಮಾಸೊ

Farm ಶೆತ್

Farmer ಶೆತ್ಕಾರ್

Fart ಪುಸ್ಕಿ ಸೊಡ್ಚೆಂ

Farthing ಆದ್ಲೆಂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಪೆನ್ನಿಚೆಂ ನಾಣೆ

Fashion ದಸ್ತುರ್

Fast ವೇಗಾನ್, ಜಿಂಜ್ವಾರ್

Fat ಮೊಟೊ, ಚರಾಬ್

Father ಬಾಪಯ್

Father-in-law ಮಾಂವ್

Fathom ಉದ್ಕಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜ್ಚೊ ಘಟಕ್, ಸ ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್, ಸಮ್ಜೊಣಿ

Fatigue ಪುರಾಸಣ್

Fauna ಮನ್ಜಾತಿ

Fault ಚೂಕ್

Favor (Am) Favour ಪೊಳೆ

Favour ಉಪ್ಕಾರ್

Fear ಭಿಯೆಂ

Feast ಫೆಸ್ತ್

Feather ಪಾಕ್

Feces (Am) Faeces ಪೊಳೆ

Fee ಶುಲ್ಕ್

Feeble ಅಸ್ಕತ್

Feed ಖಾವಯ್, ಜೆವಾಣ್ ದೀ

Feel ಭೊಗ್

Felicitation ನಂದವ್ಣಿ

Fell ಪಡ್ಲೊ, ಪಡ್ಚೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ

Fellow ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವ ಚೆಡೊ

Female ಬಾಯ್ಲ್, ಸ್ತ್ರೀ

Feminine ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Fence ವೋಯ್

Fend ರಾಕ್, ಕುಮಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಬಾಳ್

Ferocious ಹರಾಮಿ, ಉರಿಷ್ಟ್

Ferret out ಖಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ವಸ್ತ್ ವ ಘುಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ

Ferry ಕಡವ್

Fertile ಇಟಾಳ್

Fertiliser ಈಟ್

Fervent ಉರ್ಬೆಸ್ತ್

Fervour ಉರ್ಬಾ

Fester ಪೂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Festival ಆಚರಣಾಚೊ ದೀಸ್

Festivity ಪರ್ವಣ್

Fetters ಸಾಂಕಳ್

Fetus (Am) Foetus ಪೊಳೆ

Fever ತಾಪ್

Feud ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೊ ವಿವಾದ್

Fiancé ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ

Fiancée ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

Fibre ನಾರ್

Fickle ಅಥಿರ್

Fiction ಘಡಾಪ್

Fictitious ಕಾಲ್ಪನಿಕ್

Fidelity ವಿಶ್ವಾಸ್ಪಣ್

Fiduciary ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Fiend ಖೊಟೊ

Fiery ಉಜ್ಯಾಚೊ

Fig ಅಂಜುರ್

Fight ಝಗ್ಡೆಂ

Figure ಆಕಾರ್

File ರೆಂಗ್

Fill ಭೊರ್

Filly ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕೈಲಿ ಘೊಡಿಣ್

Film ಪಿಂತುರ್

Find ಮೆಳ್

Finger ಬೊಟ್

Finish ಸಂಪ್, ಕಾಬಾರ್ ಕರ್

Fire ಉಜೊ

Firebrand ಕೊಲಿತ್

Firewood ಲಾಂಕುಡ್

Fireworks ದುರ್ಸುಬನ್

Firm ಥಿರ್

Firmament ಮೊಳಾಬ್

First ಪಯ್ಲೊ

Fish ಮಾಸ್ಳಿ

Fisherman ಪಾಗಿ

Fissure ಕಾತ್ರೊ

Fist ಮೂಟ್

Five ಪಾಂಚ್

Flag ಧ್ವಜ್, ಬಾವ್ಟೊ

Flattery ಸಯ್ಲಾಪ್

Flatulent ವಾಯ್

Flavour ರೂಚ್, ಸ್ವಾದ್

Flea ಕಿಂಟಿ

Flee ಪಳ್

Fleece ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್

Fleet ಝುಜಾ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್

Flesh ಮಾಸ್

Flight ಉಬ್ಣಿ

Flimsy ಚಿಲ್ಲರ್

Flirt ಮಿರಯ್

Float ತೆರ್ಪೊ

Flock ಹಿಂಡ್

Flood ಆವ್ರ್

Floor ಧರ್ನ್, ಮಾಳಯ್

Flora ಝಡಾಂ

Florist ಫುಲ್ಕಾರ್, ಫುಲ್ಕಾರ್ನ್

Flotilla ದೊಣಿಂಚೊ ವ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್

Flour ಪೀಟ್

Flow ವಾಳ್

Flower ಫುಲ್

Fluffy ಪುಡ್ಪುಡಿತ್

Flute ಪಿರ್ಲುಕ್

Fly ಊಬ್, ಮೂಸ್

Foal ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್

Foam ಫೆಂಡ್

Fodder ಭಾತೆಣ್

Foe ದುಸ್ಮಾನ್

Foetus ಪಿಂಡ್, ಗರ್ಭ್

Fog ಧುರಿ

Foil ಜಿಕ್ಚೆಂ ವ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಡಾಯ್

Fold ದೋಡ್, ಮಿರಿ

Foliage ಪಾಲೊ

Follow ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್

Folly ಪಿಸಾಯ್

Foment ಉಪದ್ರ್ ಕರ್

Fond ಮೋಗ್ ವ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Food ಖಾಣ್

Fool ಪಿಸೊ

Foolish ಪಿಸಾಂಟ್

Foot ಚರಣ್

For ಖಾತಿರ್

Forbid ಆಡ್ವಾರ್

Force ಬಳ್

Forehead ಕಪಾಲ್

Foreign (ಫೊರಿನ್) ವಿದೇಶಿ

Foreign country ಪರ್ದೆಶ್

Foreigner (ಫೊರಿನರ್) ಪರ್ದೆಶಿ

Forest ರಾನ್

Forfeit ಚುಕಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ

Forfeiture ಚುಕಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ಣಿ

Forge ಲೋಹ್ ಹುನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಗ್ಟೆಂ, ಅಕ್ರಮಿ ನಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ

Forgery ಅಕ್ರಮಿ ನಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅಕ್ರಮಿ ನಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ

Forget ವಿಸರ್

Forgive ಭೊಗ್ಸಿ

Fork ಗಾರ್ಪ್, ಕಾಂಟೊ

Forlon ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ದುಖೆಸ್ತ್, ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ

Formula ಸೂತ್ರ್

Fornication ವ್ಯಭಿಚಾರ್

Fort ಕೊಟೆಂ

Forthright ಖಡಕ್

Forty ಚಾಳಿಸ್

Forward ಮುಕಾರ್

Foster ಪೊಸ್ಕೊ

Found ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಘಡ್

Founder ಘಡ್ಣಾರ್

Foundling ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ

Four ಚಾರ್

Fowl ಕುಂಕಾಡ್

Fragrance ಪರ್ಮಳ್

Frailty ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್

Fraternity ಭಾವ್ಪಣ್

Fraud ದಗಲ್, ದಗಲ್ಬಾಜಿ, ದಗೊ

Fraudulent ದಗೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Fray ಝಗ್ಡೆಂ, ಉತ್ಸಾಹ್‍ಜನಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ

Freak ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್, ಮನ್ಜಾತ್ ವ ಝಡ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್

Free ಸ್ವತಂತ್ರ್

Freedom ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್

Freeze ಗಾರ್ ಕರ್

Freight ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ, ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ

Fresh ಜಿವೊ, ಜಿವಾಳ್

Freshness ಜಿವ್ಸಾಳ್

Fret ಖಂತ್ ಕರ್

Friday ಸುಕ್ರಾರ್

Friend ಇಷ್ಟ್

Fright ಭಿಯೆಂ

Frivolous ಚಿಲ್ಲರ್

From ಥಾವ್ನ್

Front ಫುಡ್

Froth ಫೆಂಡ್

Fruit ಫಳ್

Fry ಭಾಜ್

Frying pan ಕಾಯ್ಲ್

Fuel ಇಂಧನ್

Fulcrum ಕಾಲಂಗ್

Fulfil ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್

Full ಪೂರ್ಣ್

Full moon ಪುನವ್

Full stop ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್

Fuller ಧೊಬಿ

Fumble ಸಾಸ್ಪೊ

Fume ರಾಗಾನ್ ಭೊರ್ಚೆಂ, ಧುವರ್

Fun ತಮಾಸೊ

Function ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಉದ್ದೇಶ್

Fund ನಿಧಿ

Fundamental ಮೂಳ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ್

Funeral ಮೊರ್ನ್

Fungi ಬಾತೊ

Fungus ಬಾತೊ

Funnel ಪುನೆಲ್

Fur ಮನ್ಜಾಂತಿಂಚಿ ಲೋಂವ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾತ್

Furnace ಆಗ್ಟೆಂ, ಖರ್ನ್

Furnish ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Furniture ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ, ಘರ್ ಸಾಮಾನ್

Furrow ವರೊ

Further ಚಡ್ತಿಕ್

Fuss ಗಡ್ಬಡ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖಂತ್, ವಾದ್

Future ಫುಡಾರ್

Leave a Reply