G

G

G, g ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಾತ್ವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Gab ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆನಿ ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ

Gadfly ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಚಾಬ್ಚೊ ಮೂಸ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್

Gaffe ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚೂಕ್

Gag ಉಲಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ

Gaiety ಉಲ್ಲಾಸ್

Gain ಜೊಡ್

Gale ಝಡ್‍ವಾರೆಂ

Gallop ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಚಾರೀ ಪಾಯ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ನಿಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಉಡ್ಣಿ

Gamble ಜುಗಾರ್

Game ಖೆಳ್

Gander ಪಾತ್

Gaol ಬಂದಿಖಾನ್

Gap ಅಂತರ್

Garb ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ದಿಸವ್ಣಿ

Garbage ಕೊಯ್ರ್

Garden ಮಳೊ, ವೋಡ್ತ್

Gardener ಮಾಲಿ

Garland ಝೆಲೊ

Garlic ಲಸುಣ್

Garment ಲುಗಾಟ್

Garner ಜಿಕ್ಚೆಂ ವ ಜೊಡ್ಚೆಂ, ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ

Garnish ನೆಟಯ್

Garrulous ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ

Gas ಅನಿಲ್

Gastric ಪೊಟಾಚೆಂ

Gate ದಾರ್ವಾಟೊ

Gaze ಪೊಳೆ

Geese ಹಂಸ್

Gem ಥಿಕ್

Genealogy ವಂಶಾವಳ್

General ಸಾಧಾರಾಣ್, ಸೇನಾಪತಿ, ಮಹಾ, ಜೆರಾಲ್

Generation ಪಿಳ್ಗಿ

Generous ಉದಾರ್

Gender ಲಿಂಗ್

Genesis ಉತ್ಪತ್ತಿ

Genital ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್

Genitalia Genitals ಪೊಳೆ

Genitals ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೆ

Genius ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ

Gentleman ಮಾನೆಸ್ತ್

Genuine ಅಸಲ್

Geography ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Geology ಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Geometry ರೇಖಾಗಣಿತ್

Germinate ಕಿರ್ಲೊ

Gerrymandering ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಚುನಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ನಕ್ಷೊ ಕರ್ಚೊ

Gesticulation ಇಶಾರೊ ಕರ್ಚೊ

Gesture ಇಶಾರೊ

Get ಕಾಣ್ಘೆ, ಘೆ

Ghast ಭಿರಾಂಕುಳ್

Ghastly ಭಿರಾಂಕುಳ್

Ghee ತೂಪ್

Giant ದೈತ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್

Giantess ರಾಕ್ಷಿಣ್

Gibberish ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್

Giblets ಗೈರೊಡಿ

Giddiness ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್

Gift ದೆಣೆಂ

Gigantic ವಿಶಾಲ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ

Giggle ಲೋವ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ

Gimlet ರುಮ್

Gimmick ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್

Ginger ಆಲೆಂ

Girdle ಕೊಡ್ದಾಂವ್

Girl ಚೆಡುಂ

Gist ಸಾರಾಂಶ್

Give ದೀ

Gland ಗೂಂಟ್

Glimpse ಝಳಕ್

Glitter ಪ್ರಜಳ್

Globe ಭೂಗೋಳ್‍

Glory ಮಹಿಮಾ

Gloss ಝಳಕ್

Glossary ವಿಶೇಸ್ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ, ಸಬ್ದಾರ್ಥ್

Glove ಲುವ್

Glowworm ಕಾಜುಲೊ

Glue ಅಂಟ್

Glut ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Glutinous ಪಾಂಕಾಟ್

Glutton ಪೊಟಾರ್ದ್

Gnash ಖಿರ್ಲೊ

Gnaw ಕಾಂತಯ್

Go ವಚ್

Goad ಅಂಕುಶ್

Goat ಬೊಕ್ಡೊ

Gobble ಗೀಳ್

Goblet ಗೊಬ್ಳೊ

God ದೇವ್

Godchild ಫಿಲ್ಯಾದ್

Godfather ಪೊದೊರ್ನ್

Godmother ಮೊದೊರ್ನ್

Godown ಗುದಾಂವ್

Gold ಭಾಂಗಾರ್

Golden ಭಾಂಗ್ರಾಳ್

Goldsmith ಸೊನಾರ್

Good ಬೊರೆಂ

Goods ವಸ್ತು

Goof ಚೂಕ್

Goof off ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ

Goof up ಚೂಕ್

Goose ಹಂಸ್

Gore ಹಾಂಡ್

Gorge ಅಶಿರ್ ಖಣಿ

Gorgeous ಸೊಭಿತ್

Gospel ವಾಂಜೆಲ್

Government ಸರ್ಕಾರ್

Governor ಅಧಿಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ್

Grace ಕುರ್ಪಾ

Graceful ಕುರ್ಪೆಸ್ತ್

Gracious ಕುರ್ಪಾಳ್

Gradual ಕ್ರಮೇಣ್, ಅಂತರ್ಶ್ಲೋಕ್

Graft ಕಸಿ

Grain ಕಣ್

Grammar ವ್ಯಾಕರಣ್

Granddaughter ನಾತ್

Grandeur ಥೊರಾಯ್

Grandfather ಆಜೊ

Grandmother ಆಜಿ

Grandson ನಾತು

Granite ಜಲ್ಲಿ

Grant ಫಾವೊ ಕರ್

Grape ದಾಕ್

Grass ತಣ್

Grasshopper ದೆಂಪೊ

Grate ಘಷ್ಟುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೆಂ

Grave ಫೊಂಡ್

Gravel ಜಲ್ಲಿ

Gravy ಕಡಿ

Graze ಚರ್, ಚರಯ್

Grease ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಚರಾಬ್, ಯಂತ್ರಾಂ ಸುಡಾಳ್ ಚಲಂವ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಲಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸತ್ತ್ವ್

Great ವರ್ತೊ

Green ಪಾಚ್ವೊ

Green peas ಬಟಾಣಿ

Greet ನಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ

Grenade ಗರ್ನಾಳ್

Grief ದೂಖ್

Grim ಗಂಭೀರ್

Grin ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಅಮ್ರುಕೆಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ

Grinding stone ದಾಂತೆಂ, ವಾನ್

Grip ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಚೆಂ

Grist ಪೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಣ್

Grit ಮತಿಚಿ ಥಿರಾಸಣ್

Groan ಪಿಂರ್ಗೊ

Grocery ಭಂಡ್ಸಾಳ್

Groom ನೊವ್ರೊ, ವಾಡಯ್

Grope ಸಾಸ್ಪೊ

Gross ಪೂರ್ಣ್, ಕಳ್ವಿನಾಸ್ತಾನಾ, 144 ವ ಬಾರಾ ಡಜನ್

Ground ಸುವಾತ್

Group ಪಂಗಡ್

Grow ವಾಡಯ್

Growth ವಾಡಾವಳ್

Gruel ಆಂಬಿಲ್

Gruesome ಭಿರಾಂಕುಳ್

Grumble ಪುರ್ಪುರ್

Gruntled ಸುಖಿ

Guard ರಾಕ್, ರಾಕ್ವಲಿ

Guardian ರಾಕ್ಣೊ

Guava ಪೇರ್

Guest ಸಯ್ರೊ

Guide ವಾಟ್‍ದಾಕವ್ಪಿ

Guild ಸಂಘ್

Guile ಫಟವ್ಣಿ

Guinea ಆದಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಎಕ್ವಿಸ್ ಶಿಲ್ಲಿಂಗಾಂಚೆಂ ನಾಣೆ

Guinea pig ಪ್ರಯೋಗಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್

Guinea worm ನಾರು

Guilt ಚೂಕ್

Gullet ಗಳೊ

Gullible ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಫಟ್ವನ್ ಪಡ್ಚೊ

Gulp ಗೀಳ್

Gum ಅಂಟ್

Gun ಬಂದೂಕ್

Gurgle ಖಳ್ಖಳ್

Guts ಅನ್ಕಿಟಿ, ಧಯ್ರ್

Gutter ತೊಡ್

Guy ಮನಿಸ್, ದಾದ್ಲೊ

Gymnasium ಕಸ್ರತ್‍ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Gymnast ಕಸ್ರತ್‍ಗಾರ್

Gymnastics ಕಸ್ರತ್‍

Leave a Reply