H

H

H, h ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆಟ್ವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Habit ಸವಯ್

Hack ಕುರಾಡಿನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆಂ

Had ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ

Haemorrhage ರಕ್ತ್ ಸ್ರಾವ್

Haggle ಮೊಲಾಯ್

Hail ನಮಾನ್

Hailstone ಕರೊ

Hair ಕೇಸ್

Half ಅರ್ಧೊ

Hall ಸಾಲ್

Hallowed ಪವಿತ್ರ್

Hallucination ಗಿರ್ಗಿರಿ

Halt ರಾವ್

Hamlet ವಾಡೊ

Hammer ಸುತ್ತೆಂ, ಕುದಾಂಟಿ

Hammock ಹಿಂದ್ಳೊ

Hand ಹಾತ್

Handbook ಹಸ್ತಕ್

Handle ಹಾತಾಳೊ

Handsome ಸೊಭಿತ್ (ದಾದ್ಲೊ ವ ಚೆಡೊ)

Haphazard ಅಯೋಜಿತ್

Happen ಘಡ್ಚೆಂ

Happenstance ಸಂದರ್ಭಾ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ

Happy ಸುಖಿ

Harass ಧೊಸ್

Harbinger ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್

Harbor (Am) Harbour ಪೊಳೆ

Harbour ಬಂದರ್

Hard ಕಠಿಣ್

Hardly ಭೋವ್ ಉಣೆ, ನಾ, ನಹಿಂ

Hark ಆಯ್ಕ್

Harlot ಚೆಡಿ

Harm ಬಾಧಕ್

Harmony ಏಕ್‍ತಾಳ್

Harp ವಿಯೊಲ್

Harsh ಕಠಿಣ್

Harvest ಪೀಕ್

Haste ಅಮ್ಸೊರ್

Hat ಚೆಪೆಂ

Hatch ರೊವಾಣಿ

Hate ದ್ವೇಷ್ ಕರ್

Hatred ದ್ವೇಷ್

Hat-trick ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ಬೊಲಾಂಕ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ

Haughty ಹಂಕಾರಿ

Have ಆಸಾ

Haversack ಪಾಟಿರ್ ವಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಪೊತೆಂ

Hay ಭಾತೆಣ್

Haystack ಕುಡೆಂ

He ತೊ

Head ತಕ್ಲಿ

Heal ಗೂಣ್ ಕರ್

Health ಭಲಾಯ್ಕಿ

Heap ರಾಸ್

Hear ಆಯ್ಕ್

Heart ಕಾಳಿಜ್

Hearth ರಾಂದ್ನಿ

Heat ಧಗ್

Heathen ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್

Heavy ಜಡ್

Heaven ಸರ್ಗ್

Heed ಆಯ್ಕ್

Heel ಖೊಟ್

Hefty ಭೋವ್ ವಡ್

Heifer ಪಾಡಿ

Height ಉಬಾರಾಯ್

Help ಕುಮಕ್

Hemishpere ಗೋಲಾರ್ಧ್

Hen ಕೊಂಬಿ

Her ತಾಚೆಂ, ತಿಚೆಂ

Herd

Here ಹಾಂಗಾ

Heresy ವಿಧರ್ಮ್

Heretic ವಿಧರ್ಮಿ

Hermaphrodite ದ್ವಿಲಿಂಗಿ

Hermit ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್

Hernia ಅಂತರ್‌ಗಳ್

Herpes ಸರ್ಪಾದ್

Hesitate ಪಾದ್ಯೆ

Hiccough ಖಿಳ್ನಿ

Hide ಲೀಪ್, ಲಿಪಯ್

High ಉಬಾರ್

Hillock ಡೊಂಗ್ರಿ

Hind ಪಾಟ್ಲೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಚೆಡುಂ ಚಿತಾಳ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ

Hinder ಆಡಾಯ್

Hinge ಬಿಜಾಕ್ರೆಂ

Hint ಇಶಾರೊ

His ತಾಚೆಂ

History ಇತಿಹಾಸ್

Histrionic ನಟನ್ ಸಂಬಂಧಿ

Hit ಮಾರ್

Hither ಹಾಂಗಾ

Hoax ಫಟವ್ಣಿ

Hobble ಕುಂಟೊ

Hoe ಖೊರೆಂ

Hoist ಆರೋಹಣ್

Hole ಬೀಳ್, ಬುರಾಕ್

Hollow ಪೊಕೊಳ್

Holocaust ಹೋಮ್‍ಬಲಿ

Holy ಪವಿತ್ರ್

Home ಘರ್

Homily ಮಟ್ವೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್

Honest ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್

Honesty ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್

Honey ಮ್ಹೊಂವ್

Honor (Am) Honour ಪೊಳೆ

Honour ಮಾನ್

Honourable ಮಾನಾಧಿಕ್

Hooch ಅಕ್ರಮಿ ಸೊರೊ

Hood ಖೊಳ್

Hoodwink ಫಟಯ್

Hoof ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಚರಣ್ pl. hooves

Hook ಗರಿ, ಕೊಕ್ಕೆಂ

Hooligan ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚೊ

Hoopla ಚೂಕ್ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಪ್ರಚಾರ್

Hoot ಕುಕಾರ್

Hope ಭರ್ವಾಸೊ

Horn ಶಿಂಗ್

Horrendous ಭಿರಾಂಕುಳ್

Horrible ವಿಕಟ್

Horse ಘೊಡೊ

Host ಯಜ್ಮಾನಿ

Hostess ಯಜ್ಮಾನ್

Hostile ವಿರೋಧಿ

Hostility ವಿರೋಧ್

Hot ಹುನ್, ಖರ್

Hour ವೋರ್

House ಘರ್

Hound ಶಿಕಾರೆ ಪೆಟೊ

How ಕಶೆಂ

Howl ಕುಕಾರ್

Howler ಹಾಸ್ಚೆತಸಲಿ ಚೂಕ್

Hubby ಘೊವ್

Human ಮನಿಸ್

Humble ಖಾಲ್ತೊ

Humidity ಶೆಳ್

Humility ಖಾಲ್ತೆಪಣ್

Humongous ಆಕಾರಾಂತ್ ವ ಐವಜಾಂತ್ ಭೋವ್ ವಡ್

Hundred ಶೆಂಬೊರ್

Hunger ಭುಕ್

Hunt ಶಿಕಾರಿ

Hunter ಶಿಕಾರೆಗಾರ್

Hurricane ವಾದಾಳ್

Hurry ಅಮ್ಸೊರ್

Husband ಘೊವ್

Hustings ಚುನಾವ್

Hustle ದರ್ವಡ್ಚೆಂ

Hut ಝೊಪ್ಡೆಂ

Hydrocephalous ಉದಾಕ್‍ಮಸ್ತಕ್

Hydrocele ಬೂರ್

Hymen ಪುದಿ ಪಡ್ದೊ

Hymn ಕಂತಾರ್

Hymnal ಕಂತಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್

Hypocrisy ಕಪಟ್

Hypocrite ಕಪಟಿ

Hysteria ಲೂತ್

Leave a Reply