I

I

I, i ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ನೊವೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಏಕ್

I ಹಾಂವ್

Ice ಬರಫ್

Icon ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಿಂತುರ್

Iconoclast ಇಮಾಜಿ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ

Idea ಅಲೊಚನ್

Ideal ಆದರ್ಶ್

Ideology ಆದರ್ಶ್‍ವಾದ್

Identical ಏಕ್ಸಾರ್ಕೊ

Identity ಏಕ್ಸಾರ್ಕೆಪಣ್

Idiom ಸಬ್ದಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್

Idiot ಸಮ್ಜೊಂಚಾಂತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ

Idle ರಿಕಾಮೊ

Idol ಬೊಂಬೆ

Idolatry ಬೊಂಬ್ಯಾಪುಜಾ

If ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತರ್

Ignite ಪೆಟಯ್

Ignorance ನೆಣಾರ್ಪಣ್

Ill ಪಿಡೆಸ್ತ್

Illiterate ನಿರಕ್ಷರ್

Illustrious ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್

Im  ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಕ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಳ್ಟೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ.  ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ possible ಸಾಧ್ಯ್ impossible

ಅಸಾಧ್ಯ್

Image ಸಾರ್ಕೆಂ

Imagination ಎವ್ಜೊಣಿ

Imagine ಎವ್ಜುಂಕ್

Imbecile ಸಮ್ಜೊಂಚಾಂತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ

Imitation ಅನುಕರಣ್

Immaculate ಖತಾವಿಣ್

Immediate ತಕ್ಷ‍ಣ್

Immense ಭೋವ್

Immerse ಬುಡಯ್

Imminent ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Immutable ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Impartial ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್

Imperative ಗರ್ಜೆಚೆಂ

Imperial ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾಚೆಂ

Imperious ಹಂಕಾರಿ

Impervious ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Implementation ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ

Implicate ಗೊಂಧಾಯ್

Implication ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಪಣ್

Implicit ಅವ್ಯಕ್ತ್

Implore ವೆಗಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ

Impotence ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಸಾಮರ್ಥಿ, ಅಸಕತ್

Impress ಖಂಚಯ್

Impression ಖಂಚವ್ಣಿ

Imprimatur ಛಾಪ್ಯೆತ್

Improve ಸುಧಾರ್

In ಭಿತರ್

Inadvertance ಫರಾಮಸ್

Inane ವ್ಯರ್ಥ್

Inauguration ಉದ್ಘಾಟನ್

Incantation ಮಂತ್ರ್

Incardination ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ವ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ

Incense ಧುಂಪ್

Incident ಘಡಿತ್

Inclination ಒಂದೊಣಿ

Increase ಚಡಾಪ್

Increment ಬಡ್ತಿ

Incriminating ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ

Incubation ರವಾಣಿ

Inculcate ಮತಿರ್ ಖಂಚಯ್

Indeed ಖರೆಂಚ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ

Indelible ಪುಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ

Indemnity ದಂಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ

Index ಸೂಚಿ

Indicate ಸೂಚಿತ್ ಕರ್

Indication ಸೂಚನ್

Indicator ಸೂಚಿ

Indigenous ಗಾಂವ್ಟಿ

Indignant ರಾಗಿಷ್ಟ್

Indignity ಅಕ್ಮಾನ್

Indigo ನೀಳ್

Individual ವ್ಯಕ್ತಿ

Indolent ಸುಸ್ತಿ

Induce ಪುಸ್ಲಾಯ್

Inducement ಪುಸ್ಲಾವ್ಣಿ

Indulgence ಶಿಕ್ಷಾಮಾಫಿ

Industrious ಕಷ್ಟಿ

Inevitable ಘಡ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ

Infallibility ಅಚೂಕ್‍ಪಣ್

Infant ಬಾಳ್ಶೆಂ

Infanticide ಬಾಳ್ಶೆಂಹತ್ಯಾ

Infantry ಪಾಯ್‍ದಳ್

Infatuation ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್

Infection ವೊಸೊ

Infectious ವೊಸ್ಯಾಚಿ

Inferior ಸಕೈಲೆಂ

Infinite ಅಪರಿಮಿತ್

Inflation ಫುಗಾಸಣ್

Influence ಪ್ರಭಾವ್

Infra ಸಕೈಲ್

Ingenious ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್

Ingratitude ನಿರುಪ್ಕಾರ್

Inheritance ದಾಯ್ಜ್

Iniquity ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನೈತಿಕ್

Injury ಘಾಯ್

Ink ಶಾಯಿ

Inland ದೇಶಾ ಭಿತರ್

Inn ಛತ್ರ್

Innocence ನೆಂಟೆಪಣ್, ನೆಂಟುವಾಯ್, ನಿರಪ್ರಾಧ್

Innocent ನೆಂಟೊ, ನಿರಪ್ರಾಧಿ

Innuendo ವಾಯ್ಟಾಚೊ ಇಶಾರೊ

Inordinate ಭೋವ್ ಚಡ್

Inquiry ತನ್ಖಿ

Insane ಪಿಸೊ

Insanity ಪಿಶೆಪಣ್

Insect ಕೀಡ್

Inscrutable ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ

Insidious ಸವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಘುಟಾನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ

Insinuation ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಸೂಚನ್

Insipid ಚಾಪ್ಪೆ

Insolence ಉರ್ಮಟ್‍ಪಣ್

Insolent ಉರ್ಮಟ್

Instalment ಕಂತ್

Instant ಘಡಿ, ತಕ್ಷಣ್

Institute ಘಡ್ಚೆಂ, ಸಂಸ್ಥೊ

Institution ಸಂಸ್ಥೊ

Instruct ಬೋಧ್ ದಿ, ಶಿಕಯ್, ಫರ್ಮಾಯ್

Instruction ಬೋಧ್, ಶಿಕವ್ಣ್

Instructor ಬೋಧಕ್, ಶಿಕವ್ಣಾರ್

Instrument ಆಯ್ದ್

Insulate ವಿಂಗಡ್ ಕರ್

Insult ಅಕ್ಮಾನ್

Insurance ವಿಮಾ

Integrity ಸದಾಚಾರ್

Intelligence ಅಕ್ಕಲ್

Intense ತೀವ್ರ್

Intensity ತೀವ್ರತಾ

Intention ಇರಾದೊ

Inter alia ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ

Intercede ವಿನತಿ ಕರ್

Intercessor ಶೆಕಾಯ್

Intercession ವಿನತಿ

Intercourse ಸಂಭೋಗ್

Interest ವಾಡ್

Interior ಭಿತರ್

Intermission ವಿರಾಮ್

Internal ಆಂತರಿಕ್

International ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್

Internecine ಪಂಗ್ಡಾ ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಝಗ್ಡೆಂ

Internet ಅಂತರ್‌‍ಜಾಳ್

Interprete ಅರ್ಥ್ ಸಾಂಗ್

Interpreter ದುಭಾಷಿ

Interrogation ಪಾಚರಣೆ

Interval ಅಂತರ್‌ವಾಯ್ದೊ

Intrigue ಘೊಟಾಳೊ

Insemination ವೀರ್ಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ

Insomnia ಅನಿದ್ರತಾ

Intimate ಲಾಗಿಂ, ಖಾಸ್ಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್

Intimidation ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆ

Introduction ಪ್ರಸ್ತಾವನ್

Introit ಪ್ರವೇಶ್ ಶ್ಲೋಕ್

Investigation ದರ್ಯಾಫ್ತ್

Invention ಘಡಾಪ್

Inventor ಘಡ್ಪಿ

Invocation ಉಲೊ

Irascible ರಾಗಿಷ್ಟ್

Irate ರಾಗಿಷ್ಟ್

Ire ರಾಗ್

Is ಆಸಾ

Isolation ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Isthmus ದೋನ್ ವಡ್ ಜಾಗೆ ಘಡ್ಸುಂಚೊ ಅಶಿರ್ ಜಾಗೊ

It ಹೊ, ತೊ

Italic ಉಜ್ವಾಕ್ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ

Itch ಖೊರೊಜ್

Item ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಏಕ್

Itinerary ಪಯ್ಣಾವಳ್

Ivory ಹಸ್ತಿ ದಾಂತ್

Leave a Reply