L

L

L, l ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬಾರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Labor (Am) Labour ಪೊಳೆ

Laborer (Am) Labourer ಪೊಳೆ

Labour ವಾವ್ರ್

Labourer ವಾವ್ರಾಡಿ

Laboratory ಪ್ರಯೋಗ್‍ಶಾಳಾ

Labyrinth ಘೊಟಾಳೊ

Lace ನಾಡೊ

Lacerate ವಿದಾರ್

Lack ಅಭಾವ್

Lackey ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಸೆವಕ್

Lacklustre ಕಳಾಹೀನ್

Laconic ಗರ್ಜೆಚೆ ಸಬ್ದ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ

Lad ಚೆಡೊ

Ladder ದೆಳೆಂ, ನಿಸಣ್

Ladle ದೊಯ್

Lady ಸಾಯ್ಬಿಣ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್

Lag ಪಾಟಿ ಪಡ್ಚೆಂ

Laity ಲಾಯಿಕ್

Lake ತಳೆಂ, ಸರೋವರ್

Lame ಥೊಂಟೊ

Lamb ಮೆಂಡ್ರೊ

Lamentation ವಿಳಾಪ್

Lamp ದಿವೊ

Lampoon ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ

Lance ಭರ್ಚಿ

Land ಜಾಗೊ, ಭುಂಯ್, ಸುವಾತ್

Landlord ಧನಿ

Lane ಗಲ್ಲಿ

Languid ಮೆಂಜೊ

Languor ಮೆಂಜೆಪಣ್

Lantana ಘಾಣೆರೆಂ

Lap ಉಸ್ಕೊ

Lapis lazuli ವೈಡೂರ್ಯ್

Lapse ಸಂಪ್

Lard ವೊಸ್

Larynx ನರ್ಡೆಂ

Lascivious ಸೊದೊ

Lasciviousness ಸೊದೆಪಣ್

Lass ಚೆಡುಂ

Last ನಿಮಾಣೊ

Late ವೇಳ್

Laterite ತಾಂಬ್ಡೊ ಮುರೊ

Lathe ಕಡ್ಚಿಲ್

Lather ಫೆಂಡ್

Latrine ಕಕ್ಕುಸ್

Laud ಹೊಗೊಳ್ಸಿ

Lauds ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ

Laugh ಹಾಸ್

Laundering ಧೊಣ್

Lavatory ಕಕ್ಕುಸ್

Law ಕಾನೂನ್

Lawn ಮಟ್ವೆಂ ತಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್

Lawyer ವಕೀಲ್

Lax ಸದಿಳ್

Laxative ಭಾಯ್ರಿ

Lay ಲೌಕಿಕ್

Laziness ಅಳ್ಸಾಯ್

Lazy ಆಳ್ಶಿ

Lead ಶಿಸೆಂ, ಮುಖೆಲಿ ಜಾ

Leader ಮುಖೆಲಿ

Leaf ಖೊಲೊ, ಪಾನ್

League ಪಂಗಡ್, ೨.೪ ಥಾವ್ನ್ ೪.೬ ಮಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಯ್ಸಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಘಟಕ್

Leak ಪೊಂವ್

Lean ಬಾರಿಕ್, ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ, ಖಂಚಾಯಿ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ

Leap ಊಡ್, ಖೊರಾಂಟಿ

Learn ಶಿಕ್

Least ಭೋವ್ ಉಣೆ, ಕನಿಷ್ಟ್

Leather ಚಾಮ್ಡೆಂ

Leave ರಜಾ, ಸೊಡ್

Leaven ಖಮಿರ್

Lection ವಾಚಾಪ್‍

Lectionary ವಾಚಾಪ್‍ಗ್ರಂಥ್

Lector ವಾಚ್ಪಿ

Lecture ಪರಿಪಾಠ್

Leech ಜಳು

Left ದಾವೊ, ಸೊಡ್ಲೆಂ

Leg ಪಾಯ್

Legal ಕಾನೂನಿ

Legend ಜಣ್‍ಕಥಾ

Legislation ಶಾಸನ್

Legsilative ಶಾಸಕೀಯ್

Legislator ಶಾಸಕ್

Legislature ಶಾಸಕಾಂಗ್

Legitimate ಕಾನೂನಿ

Leisure ಖಾಲಿ ವೇಳ್, ಪುರ್ಸತ್

Lemon ಲಿಂಬೊ

Lend ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Length ಲಾಂಬಾಯ್

Lent ದಿಲ್ಲೆಂ, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಕರೆಜ್ಮ್

Leper ಕೊಡ್ಕಾರ್

Leprosy ಕೊಡ್

Lesion ಕಾತಿಕ್ ಘಾಯ್

Less ಉಣೆ, ನಾ, ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Lesser ಉಣೆ

Lesson ಪಾಠ್, ಲಿಸಾಂವ್

Lest ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್

Let ಆಸೊಂದಿ

Lethal ಮಾರೆಕಾರ್

Letter ಪತ್ರ್, ಕಾಗಾದ್

Leucoderma ಧೊವಿ ಖತಾಂ

Level ಮಟ್ಟ್

Lever ಉಠಾಳಿ

Levirate ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ವಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Lexicon ಸಬ್ದಾವಳ್, ಸಬ್ದಾಂಭಂಡಾರ್

Lexicographer ಸಬ್ದಾವಳ್ ಲೇಖಕ್ ವ ಸಂಪಾದಕ್

Liar ಫಟ್ಕಿರೊ

Libel ಭೆದಾಪ್

Liberal ಉದಾರ್

Liberation ಸೊಡ್ವಣ್

Liberty ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್

Lick ಲೇಂವ್

Lice ಉವೊ

Lid ಧಾಂಪಾಣ್

Lie ಫಟ್, ಆಡ್ ಪಡ್. ಆಸ್ಚೆಂ

Lien ಕೊಣಾಯ್ಚೀ ಆಸ್ತ್ ರಿಣಾಕ್ ಭದ್ರತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕಾನೂನಿ ಹಕ್ಕ್

Lieu ಬದ್ಲಾಕ್

Life ಜೀವ್, ಜಿಣಿ, ಜಿವಿತ್

Lift ಉಕಲ್

Liftman ಉಕಲ್‍ಮನಿಸ್

Light ಉಜ್ವಾಡ್, ಹಾಳು

Lighten ಹಾಳು ಕರ್

Lightning ಜಗ್ಲಾಣೆ

Like ಮೆಚ್ವೊ, ತಸಲೊ

Likeness ಸುರ್ಪಾಯ್

Limb ವಿಸ್ವೊ

Lime ಚುಣೊ

Limit ಮೀತ್

Limitation ಪರಿಮಿತಿ

Limp ಕುಂಟೊ

Line ಗೀಟ್, ಪಂಕತ್, ಪಂಕ್ತಿ

Linger ರಾವ್

Link ಗಾಂಚ್

Lion ಸಿಂಹ್

Lioness ಸಿಂಹಿಣ್

Lip ವೊಂಟ್

Liposuction ಕಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚರಾಬ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ

Liquid ದ್ರವ್

Liquidation ವ್ಯಾಪಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ

List ಪಟ್ಟಿ

Litany ಲದಿನ್

Literati

Literature ಸಾಹಿತ್ಯ್

Lithography ಫಾತೊರ್‌ಛಾಪ್

Little ಇಲ್ಲೊ, ಲ್ಹಾನ್

Liturgy ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ

Live ಜಿಯೆ

Live ಸೀದಾ

Liver ಊಂಡ್

Livery ವೆಗ್ಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಚಾಕ್ರಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

Livid ವಿಶೇಸ್ ರಾಗಾನ್ ಭೊರ್

Lizard ಪಾಲ್

Load ವೊಜೆಂ

Loaf ಉಂಡೊ pl. Loaves

Loafer ಆಳ್ಶಿ

Lob ಉಡಯ್

Lobe ಪಾಲ್ವಿ

Lobby ಹೊಟೆಲ್, ಥಿಯೇಟರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಸಾಲ್,

ಧೋರಣಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೊಳೆಂವ್ಚೊ ಪಂಗಡ್

Lobster ಶಿವೊಡ್

Local ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ

Location ಜಾಗೊ

Lock ಬೀಗ್

Locust ಟೊಳ್‍ದೆಂಪೊ

Loft ಮಾಳೊ

Log ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಪಯ್ಣಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ

Logic ತರ್ಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Loiter ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ

Lone ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್

Long ಲಾಂಬ್

Loo ಕಕ್ಕುಸ್

Look ಪೊಳೆ

Loom ವಸ್ತುರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಗ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಡ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ

Loose ಸದಿಳ್

Loot ಝುಜಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಲುಟ್ಚೆಂ

Loquacious ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ

Lord ಸಾಯ್ಬ್

Lose ಹೊಗ್ಡಾಯ್

Lost ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ

Lotus ಸಾಳಕ್

Louse ಉ

Love ಮೋಗ್

Loud ವಡ್

Lousy ಉವಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಅಸಂತುಷ್ಟ್, ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ

Low ಸಕ್ಲಾ, ಅಂಬೆವ್ಚೆಂ

Lucid ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ

Ludicrous ಕಾಯಿಂಚ್ ವಾಜ್ಬಿ ನಹಿಂ, ಹಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ

Luggage ಪಯ್ಣಾಚೊ ಸಾಮಾನ್

Lukewarm ಶೆಳ್ಮಡೊ

Lullaby ಗಾಣ್

Lumbago ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಸಿಂತ್ ದೂಖ್

Lumber ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಕಾಡ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಲ್ಚೆಂ

Lunch ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್

Lung ಪೊಪಿಸ್

Lurk ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ

Lustre ಕಳಾ, ಲಕ್ಲಕ್

Luxury ವಿಲಾಸ್

Lynch ಕಾನೂನಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ

Leave a Reply