M

M

M, m ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತೆರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Machine ಯಂತ್ರ್

Mackerel ಬಾಂಗ್ಡೊ

Macro ವಡ್, ಲಾಂಬ್

Mad ಪಿಸೊ

Madonna ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

Magazine ಅವ್ಧಿಪತ್ರ್

Maggot ಕಿಡೊ

Magic ಘಾಡಿ

Magician ಘಾಡಿಗಾರ್

Magnanimous ಮಹಾತ್ಮಿಕ್

Magnet ಆಯಸ್ಕಾಂತ್

Magnitude ವಿಸ್ತಾರಾಯ್

Maid ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡುಂ

Maiden ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡುಂ, ಪಯ್ಲೊ

Mail ತಪಾಲ್

Maintenance ಅಶನಾರ್ಥ್

Maize ಜಂಜ್ಳೊ

Make ಕರ್

Male ದಾದ್ಲೊ

Man ಮನಿಸ್, ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್

Manacle ಖೊಡೊ

Manger ಖಾವ್ಣ್

Mango ಅಂಬೊ

Mankind ಮನ್ಶಾಕುಳ್

Mantle ಮಾಂತ್

Manual ಹಾತಾನ್ ವ ಹಾತಾಂಚೆಂ, ಶಾರೀರಿಕ್, ಮನ್ಶಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ಹಾತ್‍ಪುಸ್ತಕ್

Manure ಈಟ್

Manuscript ಹಸ್ತ್-ಲೇಖ್

Many ಸಬಾರ್

Map ನಕ್ಷಾ

Marathon

Marble ಗುಟಿ

March

Mare ಘೊಡಿಣ್

Margosa ಕಾಯ್‍ಬೆವ್

Marigold ಗೊಂಡೊ

Mark

Maroon

Marriage ಕಾಜಾರ್

Maritime ದರ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Marrow

Mars ಮಂಗಳ್

Martyr ಮಾರ್ತಿರ್, ರಕ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಿ

Marvel ವಿಚಿತ್ರ್

Mascot ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನ್ಜಾತ್ ವ ವಸ್ತ್

Masculine ಪುಲ್ಲಿಂಗ್

Mash ಶಿಂದ್

Mask

Mason ಮೇಸ್ತ್

Masquerade

Mass ಮೀಸ್

Massage ಮಾಲಿಸ್

Mast

Master ಧನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕುಮಾರ್

Mat ಮಾಂದ್ರಿ

Match ಕಾಡಿ

Mate ಸಾಂಗಾತಿ

Material ಮಾಲ್

Math Mathematics ಪೊಳೆ

Mathematics ಗಣಿತ್

Maths Mathematics ಪೊಳೆ

Matinee ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ

Matins ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ದಿಸಾ ಮದ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣೆ

Matrimony ಕಾಜಾರ್

Matter

Mattock ಕುದೊಳಿ

Mattress ಗಜ್ಡಿ

Mausoleum ನೆಟಯಿಲ್ಲೊ ವ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾತ್ರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಡ್ ಫೊಂಡ್, ಫೊಂಡ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್

Maximum ಪರಮ್

May

Mayhem

Mayor ನಗರ್‌ಪಾಲಕ್

Meadow ಲೆಚ್ಚಿಲ್

Meal ಜೆವಾಣ್

Mean ಅಣ್ವೊ

Meandering

Measles ಉರುರೆಂ

Measure ಮಾಪ್

Measurement ಜೊಕ್

Meat ಮಾಸ್

Mechanic ಯಂತ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್

Mechanical ಯಾಂತ್ರಿಕ್

Mechanics ಯಂತ್ರಾಗಾರ್

Medal ಪದಕ್, ಅರ್ಲುಕ್

Media ಮಾಧ್ಯಮಾ

Mediator ಮಧ್ಯಸ್ತ್

Medicine ವೊಕಾತ್

Meditation ನಿಯಾಳ್

Medium ಮಾಧ್ಯಮ್

Meek ಭೊಳೊ

Meeting

Melancholy ದುಶ್ಚಿತಾ

Melody ಮಧುರಾಯ್

Melt ಕಡ್

Member ಸಾಂದೊ

Membership ಸಾಂದೆಪಣ್

Memento ಉಡಾಸಾಕ್ ಘುರ್ತ್

Memoir ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್

Memorial ಸ್ಮಾರಕ್

Memory ಉಡಾಸ್

Men ಮನಿಸ್, ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್

Mental ಮಾನಸಿಕ್

Mentality ಮನೋಭಾವ್

Mentor ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಾಟ್‍ದಾಕವ್ಪಿ

Mercy ಕಾಕುಳ್ತ್

Mermaid ಮಾಸ್ಳಿಚೆಡುಂ

Message ಸಂದೇಶ್

Metal ಲೋಹ್

Metaphor ರೂಪಕ್

Middle ಮಧೆಂ

Midnight ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್

Midwife ದಾಯಿ, ವಯ್ಜಿಣ್

Might ಬಳ್

Mildew ಚಿಟಾಂ

Milk ದೂದ್

Millet ಬಾಜ್ರಿ

Million ಧಾ ಲಾಖ್

Millionaire ಧಾ ಲಾಖ್‍ಪತಿ

Millipede ಕೊಟಾರ್ಲಿ

Millstone ದಾಂತೆಂ

Mince ಕೊಚಾಯ್, ಶಿಂದ್

Mincemeat ಖೀಮಾ

Mine ಮೊಜೆಂ, ಖಣಿ

Miner ಖಣಿ ಕಾಮೆಲಿ

Mingle ಕಾಲಯ್, ಭೊರ್ಸೊ

Minister ಮಂತ್ರಿ, ಮಣಿಯಾರಿ

Mint ಒಡ್ತಲಾಂವ್, ಟಂಕ್‍ಸಾಳ್

Miracle ಅಜಾಪ್

Mirror ಅರ್ಸೊ

Mischief ಪೊಕ್ರಿಪಣ್

Mischievous ಪೊಕ್ರಿ

Miser ಸುರಾತಿ

Miserliness ಸುರಾತ್

Miss ಖಳ್, ಚೂಕ್, ಕುಮಾರಿ

Missal ಮಿಸಾಗ್ರಂಥ್

Mistake ಚೂಕ್

Mission ಪಾಠವ್ಣಿ

Missionary ಪ್ರೇಷಿತ್

Mitre ತೊಪ್

Mixed ಮಿಶ್ರಿತ್

Mock ಖೆಬ್ಡಾಯ್ ಕರ್

Mockery ಖೆಬ್ಡಾಯ್

Moderation ಹಳ್ತ್

Modern ಆಧುನಿಕ್

Modesty ಮಾಣ್ಸುಗಿ

Moist ಶೆಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ

Moisture ಶೆಳ್

Moment ಘಡಿ

Monday ಸೊಮಾರ್

Monk ಮಠ್ವಾಸಿ

Monkey ಮಾಂಕೊಡ್

Monosyllable ಎಕಾಕ್ಷರ್, ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೊ ಘಟಕ್

Monotheism ಏಕ್ ದೇವ್ ಸಮಡ್ತ್

Monotony ಏಕ್‍ಸ್ವರ್

Monsoon ಪಾವ್ಸಾಳ್

Monster ರಾಕ್ಕೊಸ್

Moon ಚಂದ್ರ್

Moonlight ಚಾಂದ್ನೆ

Mop ಪೂಸ್

Moral ನೈತಿಕ್

More ಚಡ್

Morganatic ಊಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ

ವೆಳಾರ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ

ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಬಿರುದ್ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Morrow ಫಾಲೆಂ

Mortal ಮರಣಾಧಿಕ್

Mortar ಖಜ್ನೊ

Mortgage ಅಡವ್

Mortician ಮೊರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್

Mortification ದಂಡವ್ಣಿ

Mosquito ಜಳಾರ್

Moss ಶೆಳೊ

Most ಭೋವ್ ಚಡ್

Moth ವಾಳಯ್

Mother ಆವಯ್, ಮಾಯ್

Mother-in-law ಮಾಂಯ್, ಸಾಸುಮಾಂಯ್

Motive ಇರಾದೊ

Motto ಧ್ಯೇಯ್

Mould ಅಚ್ಚಿ

Mount ದೊಂಗೊರ್, ಚಡ್

Mountain ದೊಂಗೊರ್

Mouse ಉಂದಿರ್

Moustache ಮಿಶಿ

Mouth ತೊಂಡ್

Movement ಚಲನ್, ಹಾಲ್ಣೆಂ, ಸಂಚಾರ್

Much ಭೋವ್

Muck ಮೆಳೆಂ

Mud ಮಾತಿ

Muddy ಕದಳ್

Mullet ಶೆವ್ಟಾಳೊ

Multi ಸಬಾರ್

Multitude ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜಮೊ

Mum ಮೌನ್

Mumps ಕೆಪ್ಪಾಟೆಂ

Mundane ಸಂಸಾರಾಚೆಂ, ಸಾಧಾರಾಣ್

Murder ಖುನಿ

Murmur ಗುಣ್ಗುಣ್

Muscle ಮಾಸ್ ಖಂಡ್

Muscular ಮಾಸಾಳ್

Muse ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಕಲಾಕಾರ್ ವ ಕವಿಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ

Mushroom ಆಳ್ಮೆಂ

Music ಸಂಗೀತ್

Musician ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್

Muslin ಮಲ್ಮಲ್

Mustard ಸಾಸಾಂವ್

Mutton ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್

Mutual ಪರಸ್ಪರ್

Muzzle ಸೊಂಡಿ

My ಮೊಜೆಂ

Myalgia ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ವಾಯ್

Myna ಸಾಳೆರ್

Myriad ಧಾ ಹಜಾರ್

Myrrh ರಗ್ತಾಬೋಳ್

Mystery ಮಿಸ್ತೆರ್, ರಹಸ್ಯ್

Mysterious ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ್

Myth ಪುರಾಣ್‍ಕಥಾ, ಚೂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್

Mythology ಪುರಾಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Leave a Reply