P

P

P, p ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸೊಳಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Pace ವೇಗ್

Pack ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್

Pad ವಿಸ್ವೆ ವಸ್ತು ಲಾಗೊನ್ ಮಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಂಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಪರಾಂಚೊ ಜಮೊ

Paddy ಭಾತ್

Padlock ಸಾಂಕ್ಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೀಗ್

Page ಪಾನ್

Pain ದೂಖ್

Pair ಜೊಡಿ, ಜೊತೆಂ

Palanquin ಮಾಚಿಲ್

Palladium ರಕ್ಷಣ್

Palm ತಳ್ಹಾತ್, ಚುಡೆತ್

Palm tree ಮಾಡ್

Palpitation ದಡ್ದಡೊ

Palsy ಆರ್

Pamper ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ

Pancake ಪೊಳೊ

Pancreas ಜಿರ್ವಣ್ ಗ್ರಂಥಿ

Pandemonium ಗೊಂದೊಳ್

Panegyric ಹೊಗ್ಳಿಕೆನ್ ಭೊರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ವ ಲೇಖನ್

Panting ಖರಸ್

Paper ಪತ್ರ್, ಕಾಗಾದ್

Parable ವೊಪಾರ್

Parade ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ವ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

Paradox ವಿರೋಧಾಬಾಸ್

Paraffin ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್

Paralysis ಆರ್

Paramour ಮೀಂಡ್

Parapet ದೊರೊ

Pardon ಮಾಫಿ

Parish ಫಿರ್ಗಜ್

Park ವೋಡ್ತ್

Parley ದುಸ್ಮಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚರ್ಚೆ

Parlor (Am) Parlour ಪೊಳೆ

Parlour ಭೆಟೆಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ ವ ಕೂಡ್

Parrot ಕೀರ್

Parsimonious ಕಶಿಸಿ

Partial ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ, ಪಕ್ಷಪಾತಿ

Partiality ಪಕ್ಷಪಾತ್

Particular ವಿಶಿಷ್ಟ್

Parturition ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ

Party ಪಕ್ಷ್

Pass ಉತ್ತೀರ್ಣ್, ಮಂಜೂರ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

Passage ವಾಟ್

Passion ವೊಡ್ನಿ, ಕಷ್ಟ್

Passive ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್

Passport ರವಾಣೊ

Past ಭೂತ್

Pastor ವಿಗಾರ್

Pasture ಚರವ್

Pat ಥಾಪುಡ್

Paten ಥಾಲಿ

Paternity ಬಾಪಯ್‍ಪಣ್

Patience ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್

Patient ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಸೊಸ್ಣಿಕ್

Patrimony ಬಾಪಯ್ ವ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್

Patron ಶಾರೊತಿ

Patronage ಶಾರೊತಿಪಣ್

Pattern ಶಿಸ್ತ್

Pauper ದಿವಾಳಿ

Pause ವಿರಾಮ್

Pavilion ಮಾಟೊವ್

Peace ಶಾಂತಿ, ಸಮಾದಾನ್

Peacock ಮೊರ್

Peahen ಮೊರ್ನಿ

Peak ಶಿಖರ್

Peal ಘಾಂಟಿ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ

Peanut ಭುಂಯ್‍ಚಣೊ

Pearl ಮೊತಿಂ

Peasant ರಯ್ತ್

Peashooter ಪೆಟ್ನಳಿ

Pectoral ಹರ್ದ್ಯಾಚೊ

Pecuniary ದುಡ್ವಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Pederasty ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ಚೆಂ

Pedigree ಕುಳಿ, ಕುಟಾಮ್ ಇತಿಹಾಸ್

Peek ತೀಳ್

Peel ಸಾಲ್ ಕಾಡ್, ಸೊಲ್

Peep ತೀಳ್

Peepal ಪಿಂಪಾಳ್

Pelt ಉಡಯ್

Pen ಲಕ್ಣಿಕ್

Penalty ದಂಡ್

Pendulum ಲೊಳೊ

Penetrate ರೀಗ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾ, ರೊಂಬ್

Penetration ರೀಗ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ರೊಂಬ್ಣಿ

Peninsula ಪರ್ಯಾಯ್‍ದ್ವೀಪ್

Penis ಬಿಟ್ಟೊ

Pentateuch ಪಾಂಚ್‍ಗ್ರಂಥ್

Pentecost ಪನ್ನಾಸ್ ದೀಸ್

Penury ಭೋವ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್

Peon ದಲೈತ್, ಪೆದೊ

People ಲೋಕ್

Pepper ಮಿರಿಂ

Perchance ಎಕಾದವೆಳಾ

Percolate ಪಾಜಾರ್

Perfect ಸಂಪೂರ್ಣ್, ನಿಗುತ್

Perfume ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್

Peril ಅಪಾಯ್

Period ಅವ್ಧಿ, ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್

Permanent ಶಾಶ್ವತ್, ಕಾಯಾಮ್

Permission ಪರ್ವಣ್ಗಿ

Perpetual ನಿರಂತರ್

Persecution ದಗ್ದೊಣಿ

Perseverance ಥಿರಾಸಾಣ್

Persistent ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ

Person ವ್ಯಕ್ತಿ

Personality ವ್ಯಕ್ತಿ

Personification ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣ್

Personnel ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೆ ಜಣ್

Perspiration ಘಾಮ್

Pertinent ಗರ್ಜೆಚೆಂ

Perturbed ವ್ಯಾಕುಲ್

Pervasive ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Pessimism ನಿರಾಶಾವಾದ್

Pessimist ನಿರಾಶಾವಾದಿ

Pestilence ಮಾರ್

Pestle ಮುಸಾಳ್

Petal ಪಾಕ್ಳಿ

Petition ಅರ್ಜಿ

Petrify ಫಾತೊರ್ ಜಾ

Petulant ರಾಗಿಷ್ಟ್, ಸದಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚೊ

Phallus ಬಿಟ್ಟೊ

Pharisee ಫಾರಿಜೆವ್

Phial ಸಿಸ್ಲಿ

Philander ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನೈತಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಚೆಂ

Philanthropy ಮನ್ಶಾಂ ಥೈಂ ಬೊರೆಂ ಮನ್

Philatelic ಸ್ಟೆಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ

Philatelist ಸ್ಟೆಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ

Philately ಸ್ಟೆಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ

Philematology ಉಮೊಶಾಸ್ತ್ರ್

Philosopher ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ

Philosophy ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್

Phlegm ದರ್ಕಾಲ್

Phosporous ರಂಜಕ್

Physician ವಯ್ಜ್

Physiognomy ತೊಂಡಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ, ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ

Pick ವೀಂಚ್

Pickle ಲೊಣ್ಚೆಂ

Picture ಪಿಂತುರ್

Piece ಕುಡ್ಕೊ

Pierce ತೊಪ್

Pig ದುಕೊರ್

Pigeon ಪಾರ್ವೊ

Pigsty ದುಕ್ರಾಚೊ ಘುಡ್

Pile ಅಟ್ಟಿ

Piles ಮುಳ್ವಾದ್

Pilgrim ಯಾತ್ರಿಕ್

Pilgrimage ಯಾತ್ರಾ

Pill ಗುಳಿ

Pillow ಉಶೆಂ

Pillowcase ಗೊಮ್ಸೊಣಿ

Pimple ಮುಂಬ್ರ್

Pincers ಚಿಮ್ಟೊ

Pinch ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್

Pine apple ಅನಾಸ್

Pink ಗುಲೊಬಿ

Pinnacle ಶಿಖರ್

Pious ಭಕ್ತಿವಂತ್

Pipe ನಳಿ

Pique ವರ್ಮ್

Pit ಫೊಂಡ್

Pitch ಕಾತ್ರಾಣ್

Pitcher ಕೊಳ್ಸೊ

Pity ಬಿರ್ಮೊತ್

Placenta ವಾರ್

Placid ಶಾಮೃಗ್

Plaintiff ಮುದಯ್, ವಾದಿ

Plait ಪಾಂತಿ

Plan ಯೋಜನ್

Planet ಗ್ರಹ್

Plank ಫೊಳೆಂ

Plant ಝಡ್

Plaster ಸಾರಣ್

Plat ಇಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ನಕ್ಶೊ

Plateau ಪದವ್

Play ಖೆಳ್, ನಾಟಕ್

Playwright ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ

Pleasant ಸುಖಾಳ್

Please ದಯಾ ಕರ್ನ್

Pleat ಮಿರಿ

Pledge ಜಾಮಿನಿ

Plenary ಪೂರ್ಣ್

Plenitude ಭರ್ತಿಪಣ್

Plenty ಧಾರಾಳ್

Plough ನಾಂಗೊರ್, ಕೊಸ್

Pluck ಬುಡ್ಡಿ

Plume ಪಾಕ್, ಖಾಂಬೊ

Plummet ಅವ್ಚಿತ್ ಸಕೈಲ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ

Pneumonia ಶೆಳಿಚಿ ಪಿಡಾ

Pocket ಬೊಲ್ಸ್

Poem ಪದ್

Poet ಕವಿ

Poetess ಕವಿಯಿತ್ರಿ

Poetry ಕವಿತಾ

Pointer ಸೂಚಿ

Poison ವೀಕ್

Poisonous ವಿಕಾಳ್

Poke ಕೊಂಕ್

Poker ಕಾಯ್ಲಾತೊ, ಬೊಡಿ

Politics ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್

Pomecitron ತೊರೆಂಜ್

Pomegranate ದಾಳಿಂಬ್

Pond ಫೊಂಡ್

Pool ಕೊಂಡ್

Poor ದುಬ್ಳೊ

Pope ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್

Popular ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್

Porcupine ಸಾಳ್

Porter ಸಾಮಾನ್ ವಾವಂವ್ಚೊ

Portmanteau ವಡ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್

Portmanteau word ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ motor + hotel = motel

Portrait ತಸ್ವಿರ್

Positive ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್

Post ತಪಾಲ್

Postman ತಪಾಲ್‍ಮನಿಸ್

Pot ಮೊಡ್ಕಿ

Potable ಪಿಯೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Potsherd ಕಯ್ಲ್

Potter ಕುಂಬಾರ್

Pounce ಝೊಂಪ್

Pound ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚೊ ಘಟಕ್, ಜಡಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್, ಕಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡಿ

Pour ವೋತ್

Poverty ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್

Powder ಪಿಟೊ

Praetorium ರಾಜಾಂಗಣ್

Prawn ಸುಂಕಾಟ್

Pray ಮಾಗ್

Precious ಮೊಲಾಧಿಕ್

Precipice ಕಡ್ಸೊ

Precise ಅಮ್ಕೊ

Predominant ಊಂಚ್ ಬಳ್, ಪ್ರಭಾವ್ ವ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Pregnant ಗುರ್ವಾರ್

Preliminary ಪ್ರಾರಂಭಿಕ್

Premature ವೆಳಾಪಯ್ಲೆಂ

Preparation ತಯಾರಿ

Presence ಹಾಜರಿ

President ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Prescience ಘಡಿತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್

Press ದಾಂಬ್, ಛಾಪೊ

Pretext ನೀಬ್

Prevarication ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ

Price ಮೊಲ್

Prickly heat ಘಾಮಾಳೆಂ

Pride ಅಭಿಮಾನ್, ಹಂಕಾರ್, ಸಿಂಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್

Priest ಯಾಜಕ್

Prime ಪ್ರಧಾನ್

Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ್

Primitive ಪ್ರಾಚೀನ್

Primogeniture ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Prince ರಾಯ್‍ಕುವರ್, ಪ್ರಭು

Princess ರಾಯ್‍ಕುವರ್ನ್, ಪ್ರಭಿಣ್

Principal ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಅಸಲ್

Principality ಪ್ರಭುತ್ವ್

Principle ತತ್ತ್ವ್

Print ಛಾಪ್

Private ಖಾಸ್ಗಿ

Probability ಸಂಭವ್

Probity ಸದಾಚಾರ್

Problem ಸಮಸ್ಯಾ

Procedure ವಿಧಾನ್

Proclamation ದಾಂಗ್ರೊ

Procrastination ವೆಳಾರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ

Prodigal ವೆಚಿಕ್

Producer ನಿರ್ಮಾಪಕ್

Product ನಿಪಜ್, ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್

Production ನಿರ್ಮಾಪನ್

Profane ಅಪವಿತ್ರ್

Professor ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್

Proficient ನಿಪುಣ್

Profit ಲಾಭ್

Profound ಗಂಭೀರ್

Progenitor ಪೂರ್ವಜ್

Progeny ಪಿಳ್ಗಿ

Program (Am) Programme ಪೊಳೆ

Programme ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

Progress ಪ್ರಗತಿ

Prohibition ನಿಷೆದ್

Prolix ಅತಿವಿಸ್ತಾರ್

Prologue ಆದಿವಚನ್

Prolong ಲಾಂಬಯ್

Promise ಭಾಸಾವ್ಣಿ

Promotion ಬಡ್ತಿ

Prompt ರೊಕ್ಡೊ

Pronounce ಉಚಾರ್

Pronunciation ಉಚ್ಚಾರಣ್

Proof ರುಜ್ವಾತ್

Prop ಧಿಗೊ

Propaganda ಪ್ರಚಾರ್

Propagate ವಿಸ್ತಾರಾಯ್

Proper ಸಾರ್ಕೊ

Property ಆಸ್ತ್

Prophet ಪ್ರೊಫೆತ್, ಪ್ರವಾದಿ

Propitious ಶಾಂತಿಕ್

Proportion ದಾಮಾಸೊ

Proposal ಪ್ರಸ್ತಾವ್

Proposition ಪ್ರಸ್ತಾವ್

Proprietor ಧನಿ

Propriety ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್

Proscription ನಿಷೆದ್

Prose ಗದ್ಯ

Prosperous ನಂದನ್

Prostitute ಚೆಡಿ

Prostration ಪ್ರನಿಪಾತ್

Protect ರಾಕ್

Protector ರಕ್ಷಕ್

Protein ಸಸಾರಜನಕ್

Protest ವಿರೋಧ್ ಕರ್

Proverb ಗಾದ್

Province ಪ್ರಾಂತ್ಯ್

Provisions ಖಾಣ್ ವ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಸ್ತು

Provisional ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್

Prudence ವಿವೇಕ್, ಶಾಣೆಪಣ್

Prudent ಶಾಣೊ

Psalm ಕೀರ್ತನ್

Psephology ಚುನಾವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Pseudo ನಕ್ಲಿ

Pseudonym ನಕ್ಲಿ ನಾಂವ್

Psychology ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Public ಪ್ರಗಟ್, ಲೋಕ್

Publicity ಪ್ರಚಾರ್

Publication ಪ್ರಗಟನ್, ಪ್ರಕಾಶನ್

Publish ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್

Publisher ಪ್ರಕಾಶಕ್

Pug ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಪಾಯ್‍ಘುರ್ತ್

Pull ವೋಡ್

Pulley ಲಾಟೊ

Pulpit ಪುಲ್ಪುತ್ರ್

Pulse ನಾಡ್

Puberty ಪ್ರೌಢ್‍ಪಣ್

Pubic hair ಶೆಂಟ್

Public ಪ್ರಗಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್, ಲೋಕ್

Publication ಪ್ರಕಾಶನ್

Publicity ಪ್ರಚಾರ್

Pulverise ಪಿಟೊ ಕರ್

Pulverize (Am) Pulverise ಪೊಳೆ

Pummel ಕಾಂಡ್

Pump ದ್ರವ್ ವ ಅನಿಲ್ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್

Pumpkin ದುದಿಂ

Pun ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆಬರಿ ಸಬ್ದ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ವಾಪರ್ಚೆ

Punch ಮುಟಿನ್ ಮಾರ್, ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್

Punctilious ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಚಾಲಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್

Punctual ವೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್

Pungent ತೀಕ್, ಖಾರ್

Punishment ಶಿಕ್ಶಾ, ಖ್ಯಾಸ್ತ್

Pupil ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

Puppet ಗೊಂಬೆ

Pure ಅಪುಟ್

Purgative ಭಾಯ್ರಿ

Purgatory ಪುಲ್ಗತ್ರ್

Purification ಶುದ್ಧೀಕರಣ್

Purple ಜಾಂಬ್ಳಿ

Purpose ಉದ್ದೇಶ್

Purse ಚಿರಿ

Pus ಪು

Push ಲೋಟ್

Pusillanimous ಭಿವ್ಕುರೊ

Put ಘಾಲ್

Putrefaction ಕುಸಡಾಯ್

Puzzle ಗೊಂದೊಳ್

Pyorrhoea ಪಾಷಿ

Pyx ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವೊರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಆಯ್ದಾನ್

Leave a Reply