Q

Q

Q, q ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸತ್ರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Quack ನಕ್ಲಿ ಡೊಕ್ಟರ್, ಫಟಂವ್ಚೊ, ಹಂಸಾಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ

Quadrangle ಚತುರ್ಕೋನ್

Quadruple ಚೊದೊಡೊ

Quadruplets ಚೊವ್ಳಿಂ

Quagmire ಚಲ್ತಾನಾ ಕೊಸಾಳ್ಚಿ ಸುವಾತ್

Quail ಲವೊ

Quake ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಚೆಂ

Quality ಗೂಣ್

Quarrel ಝಗ್ಡೆಂ

Quarry ಕಲ್ಪನೆ

Quarter ಕಾಲ್ದೊ

Quench ಭಾಗಯ್

Queen ರಾಣಿ

Queer ವಿಚಿತ್ರ್

Query ಸವಾಲ್

Querulous ಸದಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚೊ

Question ಸವಾಲ್

Questionnaire ಸವಾಲ್‍ಪಟ್ಟಿ

Quick ವೆಗ್ಗಿಂ

Quicksilver ಪಾದರಸ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಬದ್ಲೊಂಚೊ

Quiet ವೊಗೊ

Quill ಪಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೆನ್

Quilt ಗಜ್ಡಿ

Quintuplets ಪಾಂಚ್ಳಿಂ

Quirk ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್

Quit ಸೊಡ್

Quiz ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ

Leave a Reply