R

R, r ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಅಟ್ರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Rabbit ಸೊಂವ್ಸೊ, ಸೊಸೊ

Race ಜನಾಂಗ್

Rack ದಾಂಡಿ

Raconteur ಮನೋರಂಜಕ್ ರೀತಿರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೊ

Radish ಮುಳೊ

Rage ಲೆಕಾವರ್ತೊ ರಾಗ್

Ragi ನಾತ್ನೊ

Rags ಚಿಂದಿ

Raid ಧಾಡ್

Railing ಗ್ರಾದ್

Rain ಪಾವ್ಸ್

Rancid ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ

Rapidly ಸಟ್‍ಕರ್ನ್

Rappel ದೊರಿಯೆನ್ ಸಕೈಲ್ ದೇಂವ್

Rare ಅಪ್ರೂಪ್

Rascal ಲುಚ್ಚೊ

Rash ಉತಾವಳಿ

Rashness ಉತಾವಳ್

Rat ಉಂದಿರ್

Rate ದರ್

Ratification ಮಂಜೂರತಾ

Ratio ದಾಮಾಸೊ

Rational ಹೆತು

Rationalism ಹೆತುವಾದ್

Raw ಕಚ್ಚಾ

Ray ಕೀರ್ಣ್

Raze ಧರ್ನಿಸಮಾ ಕರ್

Razor ವಾಕೊರ್

Reach ಪಾವ್

Read (ರೀಡ್) ವಾಚ್

Read (ರೆಡ್) ವಾಚ್ಲೆಂ

Ready ತಯಾರ್

Real ಖರೊ, ನೀಜ್‍

Realise ಜಾಣಾ ಜಾ ವ ಸಮ್ಜೊ

Realism ನೀಜ್‍ವಾದ್

Realist ನೀಜ್‍ವಾದಿ

Reality ನೀಜ್‍ಪಣ್

Realize (Am) Realise ಪೊಳೆ

Realm ರಾಜ್, ಕ್ಷೇತ್ರ್

Ream 480 ವ 500 ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್

Reap ಲುಂವ್

Rear ಪೊಸುನ್ ವಡ್ ಕರ್, ಉಕಲ್, ಪಾಟಿಂ

Reason ಕಾರಣ್, ಹೆತು

Recalcitrant ಹಟ್ಟಿ ವಿರೋಧಿ

Recall ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್

Receipt ರಶಿದ್

Receive ಘೆ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್

Receiver ಘೆವ್ಪಿ, ನ್ಯಾಯಸಭಾ

Reception ಸ್ವಾಗತ್

Reciprocal ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ, ಪರಸ್ಪರ್

Reck ಲಕ್ಷಾ, ಗಣ್ಣೆಂ

Recline ತೆಂಕ್

Recollection ಸಮರಣ್

Recommendation ಶಿಫಾರಸ್

Recompense ಪ್ರತಿಫಳ್

Reconciliation ರಾಜಿ

Record ದಾಖ್ಲೊ

Recover ಪಾಟಿಂ ಘೆ, ಬೊರೊ ಜಾ

Recruit ಭರ್ತಿ ಕರ್

Rectangle ಸಮಾಕೊನ್

Rectangular ಸಮಾಕೊನಾಚೊ

Rectify ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್

Red ತಾಂಬ್ಡೊ

Redeem ಸೊಡಯ್

Redeemer ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್

Redemption ಸೊಡ್ವಣ್

Reed ಚಿವೊ

Refectory ಜೆವ್ಣಾಸಾಲ್

Reflection ಪ್ರತಿರೂಪ್, ಚಿಂತೊಣಿ

Reform ಸುಧಾರ್

Reformation ಸುಧಾರಣ್

Refuge ಸಸಾಯ್

Refulgent ಪ್ರಜಳಿತ್

Refuse ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಕೊಯ್ರ್

Refutation ಖಂಡಣ್

Regal ರಾಯಾಳ್

Regarding ವಿಷ್ಯಾಂತ್

Regicide ರಾಯ್‍ಹತ್ಯಾ

Region ಪ್ರದೇಶ್

Regional ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್

Registrar ಪಂಜೀಕಾರ್

Registration ಪಂಜೀಕರಣ್

Regnal ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚೆಂ

Regret ಚುರ್ಚುರೊ

Reign ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ

Rein ಲಗಾಮ್

Reject ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್

Rejection ತಿರಸ್ಕಾರ್

Rejoice ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್

Relative ಸಯ್ರೊ

Release ಸುಟಯ್

Religion ಸಮಡ್ತ್, ಧರ್ಮ್

Reluctance ನಾಖುಶಿ

Remain ರಾವ್

Remainder ಬಾಕಿ, ಶಿಲ್ಕ್

Remedy ಪರಿಹಾರ್

Remember ಉಡಾಸ್ ಕರ್

Remembrance ಉಡಾಸ್

Reminder ಜಗವ್ಣಿ

Reminiscence

Remission ಮಾಫಿ

Remnant ಉರ್‌‍ಲ್ಲೆ, ಉರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ

Remorse ಚುರ್ಚುರೊ

Remove ಕಾಡ್

Renaissance ಪುನರ್ಜನ್ಮ್

Rendezvous ಭೆಟ್

Renounce ಸಾಂಡ್

Renunciation ಸಾಂಡಾಪ್

Repair ದುರುಸ್ತ್

Reparation ಫಾರಿಕ್ಪಣ್

Repentance ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್

Reply ಜಾಪ್

Report ವರ್ದಿ

Repose ವಿಶೆವ್

Repress ದಾಂಬ್

Reptile ಜಿವ್ದಾಳ್

Republic ಗಣರಾಜ್ಯ್

Reputation ಬೊರೆ ನಾಂವ್

Rescue ವಾಂಚಯ್

Research ಸಂಶೋಧನ್

Resemblance ಸಾರ್ಕೆಂ

Resentment ಶಿಣ್

Residence ಘರ್, ನಿವಾಸ್

Residue ಮಡ್ಡಿ

Resignation ರಾಜಿನಾಮೆ

Resin ಕಿಸ್ಮಿಸ್

Resolution ಠರವ್ಣಿ

Resolve ಠರಯ್

Resound ಖಣ್ಖಣ್

Respect ಮರ್ಯಾದ್

Response ಜಾಪ್

Respondent ಮುದಯಾಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ

Responsibility ಜವಾಬ್ದಾರಿ

Responsible ಜವಾಬ್ದಾರ್

Rest ವಿಶೆವ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ

Resurrection ಜಿವಂತ್ಪಣ್

Resuscitation ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ

Retaliation ಸಂದಾಯ್

Retired ನಿವೃತ್ತ್

Retort ಸಂದಾಯ್

Retreat ರೆತಿರ್

Reveal ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್

Revelation ಉಗ್ಡಾಪಣ್

Revenge ಫಾರಿಕ್ಪಣ್

Revolution ಕ್ರಾಂತಿ

Rheumatism ಸಂದ್‍ವಾಯ್

Rhinoceros ಗಂಡ್‍ಮೆರುಂ

Rhythm ತಾಳ್

Rib ಬೋರ್

Ribbon ಫಿಂತ್

Rice ತಾಂದುಳ್, ಶಿತ್

Rickets ತಾಮಾರೆಂ

Rickety ಕುಂಬು

Rich ಗ್ರೇಸ್ತ್

Riddle ಉಮಿಣ್

Ride ಸವಾರಿ

Rider ಸವಾರ್

Ridiculous ಕಾಯಿಂಚ್ ವಾಜ್ಬಿ ನಹಿಂ, ಹಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ

Rife ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ

Rift ಫುಟ್

Right ಉಜ್ವೊ, ಸಾರ್ಕೊ

Rim ದೇಗ್, ಗಡ್

Ring ಮುದಿ, ವೆಡೊ

Ringworm ದಾದ್

Rinse ಝಳ್ಝಳಾಯ್

Riot ದಂಭಿ

Rip ಪೀಂದ್

Ripe ಪಿಕೊ

Ripen ಪಿಕಯ್

Rise ಊಟ್, ಉದೆ

Risk ಅಪಾಯ್

Rite ರೀತ್

Ritual ವಿಧಿ

Rival ವಿರೊಧಿ

River ನಂಯ್

Road ಮಾರೊಗ್

Roar ಗರಜ್, ಗರಜ್ ಘಾಲ್

Rob ಚೊರಿ ಕರ್

Robe ದಗ್ಲೊ

Robust ದಾಂಡ್ಗೊ

Rock ಖಡಾಪ್, ಧಲಯ್, ಲೋಟ್

Rod ಬೊಡಿ, ಬೆತ್

Roe ಗಾಭೊಳಿ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ

Rogue ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್

Role ಪಾತ್ರ್

Roll ಕೊವ್ಳೊ

Roll up ಕುವೊಳ್

Rolling pin ಲಾಟ್ಣೊ

Roof ಪಾಕೆಂ

Rook ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಸೀದಾ ಗಿಟಾರ್ ವೆಚೊ ಚೆಸ್ ಕುಡ್ಕೊ

Room ಕೂಡ್

Root ಪಾಳ್

Rope ದೊರಿ

Rosary ಕೋಂತ್

Rose ಗುಲೊಬ್

Rot ಕುಸಣ್

Rotation ಸುತ್ತು

Rough ಕರ್ಕಸ್

Rouse ಉಟಯ್

Route ವಾಟ್

Row ವೊಳ್

Royal ರಾಯಾಳ್

Royalty ರಾಯಾಳ್ಪಣ್, ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ, ಲೇಖಕ್, ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್ ವ ಘಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ

ವಾಂಟೊ, ಖಣಿ ಸಾಂಗಾತಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದುಡು

Rub ಘಷ್ಟಿ

Rubbish ಕೊಯ್ರ್

Ruby ಮಾಣಿಕ್

Ruckus ಧೊಸ್

Rudder ಸುಕಾಣೆ

Rudimentary ಕರುಂಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುಲಭ್

Ruffian ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚೊ

Ruin ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್

Rule ನಿಯಮ್, ರಾಜ್, ಗೀಟ್

Ruler ರಾಯ್, ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಲ್

Rumble ವಡ್ಲೊ ಲೊಳ್ಚೊ ಆವಾಜ್

Rummage ಉದಾಳ್

Rumor (Am) Rumour ಪೊಳೆ

Rumour ಗಾಬ್

Rumple ವಸ್ತುರ್ ಮುದೊ ಆಸ್ಚೆಂ

Run ಧಾಂವ್

Rung ಪಾಂವ್ಡೊ

Rupture ಬೂರ್

Ruse ಶಿಂತ್ರಿ

Rush ಗಡ್ದಿ

Rust ಮಾತಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಲಂಬ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ

Rusticate ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್

Rustic ನಾಡ್ಕಾರ್

Ruth ಬಿರ್ಮೊತ್

Leave a Reply