S

S, s ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಎಕ್ಣಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Sack ಗೊಣಿ, ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್

Sacrament ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್

Sacramental ಉಪಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್

Sacred ಪವಿತ್ರ್

Sacrifice ಬಲಿ, ಬಲಿದಾನ್

Sacrilege ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಡ್ವಾರ್‌‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ

Sacristy ಸಾಕ್ರಿಸ್ತ್

Sacristan ಮಿರಣ್

Sacrosanct ಪವಿತ್ರ್

Sad ದುಖೆಸ್ತ್

Sadducee ಸಾದುಸೆವ್

Safety ಭದ್ರತಿ

Saffron ಹಳದ್

Sago palm ಇಂದ್

Sailor ತಾರ್ವಟಿ

Sake ಖಾತಿರ್

Salary ಸಾಂಬಾಳ್, ಪಾಗ್

Sale ವಿಕ್ರಾಪ್

Saline ಮಿಟಾಳ್

Saliva ಲಾಳ್

Salt ಮೀಟ್

Salty ಖಾರ್

Salubrious ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬೊರೊ

Salute ಸಲಾಮ್

Salvation ಸೊಡ್ವಣ್

Same ತೊಚ್ಚ್

Sample ನಮೂನೊ

Sanctity ಪವಿತ್ರ‍್‌ಪಣ್

Sanctifying ಪವಿತ್ರ‍್‌ಕರಿ

Sand ರೇಂವ್

Sandal ವಾಣೊ

Sandalwood ಗಂಧ್

Sapling ರೊಂಪೊ

Sapphire ನೀಲ್‍ಮಣಿ

Sarcasm ನಂಜಿ

Sarcophagus ಫಾತ್ರಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್

Sardine ತಾರ್ಲೊ

Sari ಕಾಪಾಡ್

Sarsaparilla ದೂದ್ವಾಲ್

Satire ವ್ಯಂಗ್ಯ್

Saturday ಸನ್ವಾರ್

Saturn ಶನಿ

Saucer ಪೀರ್

Sausage ಲಿಂಗಿಸ್

Savant ಪಂಡಿತ್

Save ವಾಂಚಯ್

Saviour ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್

Saw ಪೊಳೆಯ್ಲೆಂ, ಚೀರ್, ಕೊರ್ವೊಂತ್

Scale ಮಾಪ್, ಕೊವ್ಳ್

Scar ಮಾವ್

Scarce ಭೋವ್ ಉಣೆ

Scarcity ತತ್ವಾರ್

Scarf ತಕ್ಲೆರ್ ವ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್

Scatter ಧುಸ್ಪಾಟ್

Scavenger ಭಂಗಿ

Scent ಪರ್ಮಳ್

Sceptic ದುಬಾವಿ

Schism ತಂಡ್ಡ್

Scholar ವಿದ್ವಾಂಸ್

Scholastic ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ವಾದಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

Scintillate ಝಿಗ್‍ಜಾಯ್

Scissors ಕಾತರ್

Scold ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್

Scoop ಪೊಕೊರ್

Scorpion ವಿಚು

Scoundrel ಪಾಡ್ ಮನಿಸ್

Scourge ಜೆರ್ಬಾಂದ್, ಶಿರಾಂಟ್

Scrape ಕಾಂತ್

Scraper ಕಾಂತ್ಣೆಂ

Scratch ಖೊರ್ಪಿ

Scream ಕಿಂಕ್ರಾಟ್

Screen ಪಡ್ದೊ

Scribble ಗಿಚ್ಚಿ

Scribe ಶಾಸ್ತ್ರಿ

Script ಲಿಪಿ

Scripture ಬೈಬಲ್ (ಬಾಯ್ಬಲ್)

Scroll ಕೊವ್ಳೊ

Scruff ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಕೂಸ್

Sculptor ಶಿಲ್ಪಿ

Sculpture ಶಿಲ್ಪ್

Scythe ಕೊಯ್ತಿ

Sea ದರ್ಯೊ

Seagull ನೊರೊ

Seal ಮ್ಹೊರ್

Search ಸೊದ್

Season ಕಾಳ್

Seat ಬಸ್ಕಾ

Second ದುಸ್ರೊ

Secret ಘುಟ್

Secretary ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Secular ಲೌಕಿಕ್

Secure ಭದ್ರ್

Security ಭದ್ರತಿ

Seducer ಭುಲವ್ಣೊ

Seduction ಭುಲವ್ಣೆ

See ಪೊಳೆ

Seed ಬಿ

Seedling ರೊಂಪಿ

Seek ಸೊದ್

Seep ಪಾಜಾರ್

Segregate ವಿಂಗಡ್ ಕರ್

Seldom ಅಪ್ರೂಪ್

Select ವಿಂಚ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್

Selection ವಿಂಚವ್ಣ್

Self ಅಪುಣ್

Selfish ಸ್ವಾರ್ಥಿ

Selfishness ಸ್ವಾರ್ಥ್

Sell ವೀಕ್

Semblance ಸಾರ್ಕೆಂ

Semen ವೀರ್ಯ್

Seminary ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ರೂಪಿತ್ಪಣಾಚೊ ಜಾಗೊ

Semolina ರುಲಾಂವ್

Send ಧಾಡ್

Sensation ಭೊಗಾಪ್

Sense ಇಂದ್ರಿಯ್

Sentence ವಾಕ್ಯ್

Separate ವಿಂಗಡ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್, ಮೆಖ್ಳಾಯ್, ಮೆಖ್ಳೊ

Separated ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮೆಖ್ಳೊ

Separateness ವಿಂಗಡಾಯ್, ಮೆಖ್ಳಿಕ್

Separation ವಿಂಗಡ್ಪಣ್, ಮೆಖ್ಳೆಪಣ್

Serendipity ಅವ್ಚಿತ್ ಬೊರೆಂ ವ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ

Serene ಪ್ರಶಾಂತ್

Sericulture ರೆಸ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಿಡಿಂಕ್ ವಾಡವ್ನ್ ರೆಸ್ಮ್ ಕರ್ಚೆಂ

Serious ಗಂಭೀರ್

Sermon ಸೆರ್ಮಾಂವ್, ಪ್ರಸಂಗ್

Servant ಸೆವಕ್

Service ಸೆವಾ

Sesame ತಿಳ್

Several ದೊನಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಖೊ

Severe ಕಠಿಣ್, ಖರ್ಕಟೊ

Sex ಲಿಂಗ್, ಕಾಮ್

Sexology ಕಾಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Sext ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ವೊರಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ

Sexton ಮಿರಣ್

Sexual ಲೈಂಗಿಕ್

Shade ಸಾವ್ಳಿ

Shadow ಸಾವ್ಳಿ

Shake ಹಾಲಯ್

Shake off ಫಾಪುಡ್

Shallow ಉತಳ್

Shallowness ಉತಳಾಯ್

Shame ಲಜ್

Shape ಆಕಾರ್

Share ಹಿಸೊ

Shard ಕೈಲಿ

Shark ತಾಟೊ

Sharp ಚುರುಕ್

Sharpen ಪಾಜ್

Shave ಖಾಡ್ ಕಾಡ್

She ತೆಂ, ತಿ

Sheaf ಮೊವ್ಳಿ

Shed ಗೊವೊಳ್, ಘಾಲ್

Shell ಕರ್ಲ್

Shellfish ಕುಬೊ, ಕುಬೆ

Shenanigan ಶಿಂತ್ರಿ, ಕುಯುಕ್ತಿ

Shepherd ಗೊವ್ಳಿ

Shine ಪ್ರಜಳ್

Ship ತಾರುಂ

Shirt ಜಿಬ್ಬೊ, ಕೊಮಿಸ್

Shit ಗೂ

Shiver ಕಾಂಪ್

Shock ಧಖೊ

Shoe ಮೊಚೊ

Shoot ಗುಳೆ ಸೊಡ್, ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್

Shop ಅಂಗಡ್

Shore ತಡ್

Short ಮೊಟ್ವೊ

Shoulder ಭುಜ್, ಖಾಂದ್

Shout ಬೊಬ್ ಮಾರ್

Show ದಾಕಯ್, ದಾಖವ್ಣಿ

Shower ಶಿಂವರ್

Shred ಚೂರ್

Shrew ಚೂಡ್

Shriek ಕಿಂಕ್ರಾಟ್, ಕಿಳಂಚ್

Shrill ಕಿಂದ್ರಿ

Shrimps ಗಾಂಲ್ಬೊ

Shrink ಚಿವಾಳ್

Shrub ಝಾಡ್ಕುಟ್

Shut ಧಾಂಪ್, ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ

Shy ಲಜಿಷ್ಟ್

Sibling ಭಾವ್ ವ ಭಯ್ಣ್

Sickle ಕೊಯ್ತಿ

Side ಕೂಸ್

Siege ವೆಡೊ

Sieve ಗಾಳ್ಣಿ

Sift ಗಾಳ್

Sigh ಸುಸ್ಕಾರ್

Sight ದೀಷ್ಟ್

Sign ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್

Signal ನಿಶಾನಿ

Signature ದಸ್ಕತ್

Silence ವೊಗೆಪಣ್

Silent ವೊಗೊ

Silk ರೆಸ್ಮ್

Silly ಪಿಶಿ, ಚಿಲ್ಲರ್

Silver ರುಪೆಂ

Similar ತಸಲೊ

Simile ಉಪಮಾ

Simple ಸಾದೊ

Simplicity ಸಾದೆಪಣ್

Sin ಪಾತಾಕ್

Sincere ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿಷ್ಕಪಟಿ

Sing ಗಾ

Singe ಇಲ್ಲೆಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್

Single ಎಕೊಡೊ

Singular ಏಕ್‍ವಚನ್, ಏಕ್‍ವಡೊ, ಎಕೊಡೊ

Singularity ಏಕ್‍ವಡೆಪಣ್

Sip ಘೊಟ್

Sister ಭಯ್ಣ್

Sister-in-law ಮಿವ್ಣಿ, ಭಾವೊಜ್, ನಣಂದ್, ಜಾವ್ pl. Sisters-in-law

Six ಸ

Size ಗಾತ್ರ್

Skeleton ಘಡಾವಳ್, ಹಾಡಾವಳ್

Skeptic ದುಬಾವಿ

Skin ಕಾತ್

Skull ಕಟ್ಟೆಂ

Slap ಥಾಪಾಡ್

Slaughter ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಸಬಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಸಂಹಾರ್

Slave ಗುಲಾಮ್

Slaver ಲಾಳ್

Slavery ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್

Sleaze ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್

Slender ಶಿರ್ಪುಟೊ

Slice ಚೀರ್, ಕಾಪ್

Slight ಇಲ್ಲೆಂ

Sling ಗೊಫಿಣ್

Slip ನಿಸರ್

Slit ಕಾತರ್

Slope ದೆಂವ್ಣಿ

Slow ಸಕಾಸ್

Small ಲ್ಹಾನ್

Smart ಹುಶಾರ್, ಶಾಣೊ

Smell ಪರ್ಮಳ್, ಘಾಣ್, ವಾಸ್, ಮೂರ್

Smile ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ

Smirch ಪಾಡ್ ಕರ್, ಮೆಳಯ್

Smoke ಧುವೊರ್

Smolder (Am) Smoulder ಪೊಳೆ

Smooch ಉಮೊ, ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Smooth ತೆಲ್ತೊ

Smother ಉಸ್ವಾಸ್ ವೆಚೆಬರಿ ಕರ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ

Smoulder ಮುರ್ಮುರ್ಚೆಂ

Snail ಪಿಕುಳ್

Snakegourd ಪಡ್ವಳೆಂ

Snap ತುಟ್, ಫೊಟೊ

Sneeze ಶಿಂಕ್

Snivel ಕಿರ್ಮೆಂ

Snore ಗೊರೆಂವ್ಚೆಂ

Snout ಸೊಂಡ್

Snow ಹಿಮ್

Snuff ಪೂಡ್

Soap ಸಾಬು

Social ಸಾಮಾಜಿಕ್

Society ಸಮಾಜ್

Sodomy ಪುರುಷ್‍ಮೇಹ್

Soft ಮೋವ್

Soil ಮಾತಿ

Solace ಭುಜಾವಣ್

Soldier ಶಿಪಾಯಿ

Sole ತಳ್ವೊ, ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್

Sole fish ಲೆಪ್, ಲೆಪೊ

Solicitor ವಕೀಲ್

Solitary ಏಕಾಂತ್

Solstice ಭೋವ್ ಲಾಂಬ್ ವ ಭೋವ್ ಮಟ್ವೊ ದೀಸ್, 21 ಜೂನ್ ವ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್

Solution ಪರಿಹಾರ್

Some ಥೊಡೊ

Son ಪೂತ್

Son-in-law ಜಾವಂಯ್ pl. Sons-in-law

Song ಪದ್, ಗೀತ್

Sonorous ಘಣ್ಘಣಿತ್

Soon ವೆಗ್ಗಿಂ

Soot ಘಸ್

Sorority ಭಯ್ಣ್‍ಪಣ್

Sorrow ದೂಖ್

Sort ಥರ್

Soul ಅತ್ಮೊ

Sound ಆವಾಜ್

Sour ಅಂಬೊಟ್

Source ಮೂಳ್

Souvenir ಸ್ಮಾರಕ್

Sow ವೋಂಪ್, ದುಕೊರ್ನ್, ದುಕೊರ್ಲೆಂ

Sower ವೊಂಪಿ

Spacious ಇಸ್ಕಳ್

Spade ಖೊರೆಂ

Span ಆವ್ಕ್

Spark ಕೀಟ್, ಕಿಟಾಳ್

Sparkle ಪ್ರಜಳ್

Sparrow ಗಿರ್ಬುಜಿ

Spawn ಗಾಭೊಳಿ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ

Speaker ಉಲವ್ಪಿ, ಸಭಾಪತಿ

Spear ಭಾಲಿ

Special ವಿಶೇಸ್

Specimen ನಮೂನೊ

Specious ಸತ್ ಲಾಗ್ತಾ ಪೂಣ್ ಫಟ್

Speckle ಧಾಕ್ಟೊ ರಂಗಾಳ್ ತಿಬೊ

Spectacles ವೋಕ್ಲ್

Speech ಉಲವ್ಣೆ, ಭಾಷಣ್

Speed ವೇಗ್

Spend ಖರ್ಚಿ

Sperm ಜೀವ್‍ಕಣ್

Spew ವೋಂಕ್, ಜೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್

Spinach ವಾಳ್ಚೆಬಾಜಿ

Spice ಮಸಾಲೊ

Spider ಸಾಳಿಯೊ

Spikenard ಜತಮಾಂವ್ಸಿ

Spill ವೊಮ್ತೊ

Spindle ರಾಟ್

Spine ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ

Spit ಥುಕ್, ಶಿಂಪಿ ಉಡಯ್

Spittoon ಪಿಕ್ದಾನಿ

Split ಚೀರ್

Spoof ವ್ಯಂಗ್ಯ್

Spoon ಕುಲೆರ್

Spot ಚಿಟ್, ಖತ್, ಜಾಗೊ

Spotted ಚಿಟ್ಯಾಳೊ

Spouse ಘೊವ್ ವ ಬಾಯ್ಲ್

Spray ಶಿಂವರ್

Sprain ಕುಸ್ಕೊ

Spread ಪಾಸಾರ್

Spring ಝರ್, ವಸಂತ್

Sprinkle ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್

Sprout ಕಿರ್ಲೊ

Spurious ನಕ್ಲಿ

Spurn ಅಕ್ಮಾನ್‍ಭರಿತ್ ಇನ್ಕಾರ್, ಖೊಟ್

Spy ಗೂಢಚಾರಿ

Square ಚವ್ಕ್

Squeeze ಪೀಳ್, ಚಿಡ್ಡಿ

Squint ತಿರ್ಸೊ

Squirrel ಚಾಣಿ

Stability ಥಿರಾಸಾಣ್

Stable ಗೊಟೊ, ಥಿರ್

Stadium ಖೆಳಾಂಗಣ್

Staff ಸಿಬಂದಿ, ಬೆತ್ಕಾಟಿ

Stag ಚಿತಾಳ್

Stagger ಲಕ್

Stain ಖತ್

Stake ಸುಳಿ

Stalemate ಚೆಸ್ಸಾಂತ್ ಚೆಕ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖೆಳ್ ಮುಕಾರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

Stall ಮಾಂಡ್

Stallion ಘೊಡೊ

Stamen ಫುಲಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಬಾರಿಕ್ ಶಿರ್

Stammer ಗಾಗ್

Stamp paper ಠಸೊ

Standard ವರ್ಗ್, ಪ್ರಮಾಣ್

Star ನೆಕೆತ್ರ್

Starch ಖಳ್

Stark ಸಗ್ಳೊ, ಖಾಲಿ

State ರಾಜ್ಯ್

Statement ಸಾಂಗ್ಣಿ

Stationary ಹಾಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

Stationery ಬರವ್ಣೆಚಿ ಸಾಮಗ್ರಿ

Statue ಇಮಾಜ್

Statute ಕಾನೂನ್

Steady ಥಿರ್

Steal ಚೊರಿ ಕರ್

Stealth ಚೊರಿ

Steam ಊಬ್

Steel ತಿಖೆಂ

Stench ಮೂರ್

Step ಮೇಟ್

Sterile ವಾಂಜ್

Stew ಬಾಫಾತ್

Steward ಕಾರ್ಬಾರಿ

Stick ಬೊಡಿ

Stiff ಘಟ್

Still ಹಾಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ

Stimuli ಉತ್ತೇಜನಾಂ

Stimulus ಉತ್ತೇಜನ್

Stingy ಹಿಮ್ಟೊ

Stirrup ರಿಕಾಬ್

Stitch ಶಿಂವ್

Stock ಮಾಲ್

Stocking ಮೆಯ್

Stomach ಪೊಟ್

Stone ಫಾತೊರ್

Stooge ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾನ್, ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್ಚೊ

Stoop ಆಂಗ್ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಸಕೈಲ್ ಬಗ್ವೊಂಚೆಂ

Stop ರಾವ್, ರಾವಯ್

Store ಉಗ್ರಾಣ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್

Storehouse ಉಗ್ರಾಣ್

Storekeeper ಉಗ್ರಾಣಿ

Storeroom ಉಗ್ರಾಣ್

Storm ವಾದಾಳ್

Story ಕಾಣಿ

Stout ಮೊಟೊ

Stove ಶಿಗ್ಡಿ

Straddle ಬಕ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ

Straight ನೀಟ್

Strange ಪರ್ಕಿ, ವಿಚಿತ್ರ್

Strangle ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡುಂಚೆಂ

Strategy ಝುಜ್‍ಯೋಜನ್

Strawberry ಅವಾಳೊ

Steady ಥಿರ್

Stream ವಾಳ್, ಝರ್

Street ಮಾರೊಗ್

Strength ಬಳ್

Strict ಕಠಿಣ್

Stride ಬಕ್ಕಾರ್

String ಸರಿ, ನಾಡೊ

Stringent ಕಠಿಣ್

Strive ಪೆಚಾಡ್

Strong ಬಳಿಷ್ಠ್

Strophe ಶ್ಲೋಕ್

Structure ಬಾಂದಾವಳ್

Stubborn ಹಠಿ

Stud ಘೊಡೊ

Student ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

Studio ಪಿಂತುರಾಂ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ರೇಡಿಯೊ ವ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ

Study ಶಿಕ್

Sturgeon ರಾಂವ್ಸ್

Style ಶೈಲಿ

Subject ವಿಷಯ್, ಪ್ರಜಾ

Sublime ಊಂಚ್

Subscription ವರ್ಗಣಿ

Subsequent ಉಪ್ರಾಂತ್

Substance ಸತ್ತ್ವ್

Subtle ಸೂಕ್ಷ್ಮ್

Subtract ಉಣೆ ಕರ್

Success ಯಶ್

Successful ಯಶಸ್ವಿ

Succour ಆಧಾರ್

Succulent ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್

Such ತಸಲೊ

Suck ಚೀಂವ್

Suckle ಪಾನೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ

Sudden ಅವ್ಚಿತ್

Sufficiency ಪುರವ್

Sufficient ದರಬಸ್ತ್, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ

Suffocate ಫುಗಾರ್ ಕರ್

Suffocation ಫುಗಾಸಾಂವ್

Sugar ಸಾಕರ್

Sugarcane ಕೊಬು

Suggest ಸೂಚನ್ ದಿ

Suggestion ಸೂಚನ್

Suit ವ್ಯಾಜ್

Suitable ಫಾವೊ ತೊ

Suite (ಸ್ವೀಟ್) ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಡಾಂಚೊ ಏಕ್ ಘಟಕ್

Sulk ರಾಗಾನ್ ವೊಗೊಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Sullen ರಾಗಾನ್ ವೊಗೊಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ

Sulphur ಗಂಧಕ್

Sultry ಧಗ್

Summary ಗೋಷ್ವರೊ

Summer ಗೀಮ್

Sun ಸುರ್ಯೊ

Sundry ಚಿಲ್ಲರ್

Sunflower ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ

Sunshine ವೊತ್

Super ವಯ್ರ್, ಚಡ್ತಿಕ್

Superb ಶ್ರೇಷ್ಟ್

Superficial ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್

Superior ವಡಿಲ್, ಊಂಚ್

Supernatural ಸೈಂಬಾವರ್ತೊ

Superstar ಸಬಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸ್ಚೊ ನಟ್ ವ ಆಸ್ಚಿ ನಟಿ

Superstition ಫಿತಿಸ್ಪಣ್

Supine ಉದಾರೆಂ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್

Supper ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್

Supplement ಪುರವಣ್

Suppliant ಮಾಗ್ತೊ

Support ಧಿಗೊ

Suppurate ಪು ಯೆಂವ್ಚೆಂ

Supreme ಉಚ್ಚತಮ್, ಪರಮ್

Sure ಖಂಡಿತ್

Surface ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್

Surplice ಕೊತ್

Surprise ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್

Surrender ಶರಣ್

Suspicion ದುಬಾವ್

Swallow ಗೀಳ್

Swan ಹಂಸ್

Swap ಬದ್ಲಿ

Swarm ಬಿರೆಂ

Swear ಸಪುತ್ ಘೆ

Sweat ಘಾಮ್

Sweep ಝಾಡ್

Sweeper ಝಾಡ್ಪಿ

Sweet ಗೋಡ್, ಗೊಡ್ಶೆಂ

Sweet potato ಕಣ್ಗಿ

Swell ಸುಜ್

Swift ವೆಗ್ಗಿಂ

Swim ಉಪ್ಯೆ

Swine ದುಕೊರ್

Swindle ಫಟವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚೆ

Swing ಹಿಂದ್ಳೊ

Swoon ಝಿಂಟ್

Sword ತಲ್ವಾರ್

Synod ಭಿಸ್ಪಾಂಚಿ ಸಭಾ

Synonym ಏಕಾರ್ಥ್

Symbol ಘುರ್ತ್

Syntax ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್

Syringe ಚಿಕ್ನಳಿ, ಪಿಚ್ಕಾರಿ

Syrup ಮೆಲ್

Leave a Reply