T

T, t ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ವಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್

Table ಮೇಜ್

Tablet ಗುಳಿ, ಫೊಳಿ

Taciturn ಮುಮ್ಕೊ

Tag ಪಟ್ಟಿ

Tail ಶಿಮ್ಟಿ

Tailor ಶಿಂವ್ಕಾರ್

Take ಕಾಣ್ಘೆ

Talk ಉಲಯ್

Tale ಕಾಣಿ

Tall ಲಾಂಬ್, ಉಬಾರ್

Tamarind ಚಿಂಚ್, ಅಮ್ಟಾನ್

Tame? ಸಾಧು

Tangerine ಸೊನಾರಿಂಗ್

Tap ನಳ್

Tapioca ರುಕಾಕಣ್ಗಿ

Tardiness ಸುಸ್ತಿ

Tarry ರಾವ್

Tart ತಿಕ್ಷೆಂ, ಚೆಡಿ

Tassel ಗೊಂಡೊ

Tavern ಗಡಂಗ್

Teach ಶಿಕಯ್

Teacher ಶಿಕ್ಷಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ

Teakwood ಸಾಗೊಣಿ

Tear ಪೀಂದ್, ದೂಖ್

Tear apart ಫಾಪ್ಸಿ

Tease ಚಿಡಾಯ್

Teat ಚೀಂವ್

Technical ತಾಂತ್ರಿಕ್

Technology ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್

Tedium ಉಬ್ಗೊಣ್

Teenage ತೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಣಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್

Teeth ದಾಂತ್

Telegram ತಾರ್

Telescope ದುರ್ಬಿಣ್

Tell ಸಾಂಗ್

Temerity ಅಲಕ್ಷಿತ್ ಧಯ್ರ್

Temperament ಸ್ವಭಾವ್

Temperature ಊಬ್

Tempest ವಾದಾಳ್

Temporary ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್

Temple ದೆವಾಳ್, ದೀವ್ಳ್

Temptation ತಾಳ್ನಿ

Tenable ವಾಜ್ಬಿ

Tender ತರ್ನೊ, ಮೊವಾಳ್, ದರ್ಕಾಸ್ತ್

Tenet ತತ್ತ್ವ್

Tent ತಂಬು

Tepid ಶೆಳ್ಮಡೊ

Terce ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ

Terminate ಕಾಬಾರ್ ಕರ್

Territory ಪ್ರದೇಶ್

Terror ದಡ್ದಡೊ

Terse ಮಟ್ವೊ

Test ಪರಿಕ್ಷಾ

Testament ಸೊಲ್ಲೊ, ಮರಣ್‍ಪತ್ರ್

Testicle ಪಾರ್

Testimony ಸಾಕ್ಸ್

Tete-a-tete ಸಂಭಾಷಣ್

Texture ವಿಣಿ

That ತೊ

Than ಕಿ

Theatre ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್, ನಾಟಕ್‍ಸಾಲ್

Thee ತುಕಾ

Their ತಾಂಚೆಂ

Them ತಾಂಕಾಂ

Then ತೆದಾಳಾ

Theology ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್

Theophany ದೇವ್‍ಪ್ರಗಟಣ್

There ಥಂಯ್

These ಹೆ

Thesis ಸಿದ್ಧಾಂತ್

They ತೆ, ತಾಣಿ

Thick ದಾಟ್

Thicket ಝಿಲ್ಕುಟ್

Thigh ಜಾಂಗ್

Thimble ದಿದಾಲ್

Thin ಪಾತಳ್

Thine ತುಜೆಂ

Thirst ತಾನ್

This ಹೊ

Thistle ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ

Those ತೆ

Thou ತುಂ

Thought ಚಿಂತ್ನಾ

Thousand ಹಜಾರ್

Thrash ಪೊಪಾಯ್

Thread ಸುತ್

Threat ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆ

Threshold ಉಂಬರ್, ದಾರ್ವಂತ್

Thrice ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ

Throat ಗಳೊ

Throne ಸಿಯಾಸಣ್

Through ಮುಕಾಂತ್ರ್

Throw ಉಡಯ್

Thumb ಹಾತಾಚೆಂ ವಡ್ಲೆಂ ಬೊಟ್

Thunder ಘಡ್ಘಡೊ

Thurible ಧುಂಪಾವ್ಣೆ

Thy ತುಜೆಂ

Tiara ತಿದೊಡೊ ಕುರೊವ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ರತ್ನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ವೃತ್ತೀಯ್ ಮಾತ್ಯಾಬಾಂದ್

Tickle ಕುಚುಲಿ

Tide ಸುಕ್ತಿ ವ ಭರ್ತಿ

Tiffin ಬುತಿ

Tiger ವಾಗ್

Tightly ಅರ್ನುನ್

Tile ನಳೊ

Till ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಕೊಸ್

Tiller ಕೊಸ್ಪಿ

Time ವೇಳ್

Timber ಮೊಪ್

Timid ಭೆಂಕ್ರೊ, ಭೆಜುಡ್, ಭಿವ್ಕುರೊ

Tin ತೊವ್ರೆಂ

Tiny ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್

Tired ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ

Title ಶಿರೊನಾಮ್, ಬಿರುದ್

Tobacco ಧುಮ್ಟಿ

Today ಆಜ್

Toddy ಸುರ್

Toddler ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ

Toe ಪಾಯಾಚೆಂ ಬೊಟ್

Told ಸಾಂಗ್ಲೆಂ

Tomb ಫೊಂಡ್

Tomcat ಬೊಕುಲ್

Tomorrow ಫಾಲ್ಯಾ

Ton ಹಜಾರ್ ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್, ಶತಕ್

Tongs ಚಿಮ್ಟೊ

Tonne ಹಜಾರ್ ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್

Tongue ಜೀಬ್

Tooth ದಾಂತ್

Torch ಚೂಡ್

Torment ವಳ್ವಳೊ

Torn ಪಿಂದ್ಕರ್

Tornado ಝಡ್‍ವಾರೆಂ

Torrent ಉದ್ಕಾಚೊ ಜೊರಾನ್ ವಾಳ್

Tortoise ಕಸೊವ್

Torture ವಳ್ವಳೊ

Total ಜುಮ್ಲಾ

Touch ಅಪಡ್, ಲಾಗ್

Tough ಘಟ್, ಕಠಿಣ್

Tour ಪ್ರವಾಸ್

Tourist ಪ್ರವಾಸಿ

Tout ಹೊಗೊಳ್ಸಿ, ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್, ವಿಕುಂಕ್ ಪೊಳೆ, ವಿಕ್ರಾಪಿ

Towel ತುವಾಲೊ

Tower ಬುರುಜ್

Trachea ನರ್ಡೆಂ

Track ಪಾಟೊ

Tract ಸ್ತೊತ್ರ್

Trade ವ್ಯಾಪಾರ್

Tragedy ದುಖಾಂತ್

Training ತರ್ಬೆತಿ

Traitor ಘಾತ್ಕಿ

Trample ಗುಡ್ಡಾಯ್

Tranquil ಪ್ರಶಾಂತ್

Transcend ವಯ್ರ್ ಊಟ್

Transfiguration ರೂಪಾಂತರ್

Transgender ಶಸ್ತ್ರ್ಕ್ರಿಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲಿಂಗ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ ವ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ

Transitive ಸಕರ್ಮಕ್

Translate ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್

Translation ಭಾಷಾಂತರ್

Transparent ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್

Transport ಸಾಗ್ಸೊಣಿ, ಸಾಗ್ಸಿ

Transubstantiation ದ್ರವ್ಯಾಂತರ್

Transvestite ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಿಂಗಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಚೊ ವ ಘಾಲ್ಚಿ

Trap ಪಾಸ್

Trash ಕೊಯ್ರ್

Travel ಪಯ್ಣ್

Traveller ಪಯ್ಣಾರಿ

Tray ತಬಕ್, ತಾಟ್

Treachery ಘಾತ್

Tread ಚಲ್, ಗುಡ್ಡಾಯ್

Treason ಘಾತ್

Treasure ಭಂಡಾರ್

Treasury ಭಂಡಾರ್, ಖಜಾನ್

Treatment ಚಿಕಿತ್ಸಾ

Treble ತಿದೊಡೊ

Tree ರೂಕ್

Tremble ಕಾಂಪ್

Triangle ತ್ರಿಕೋನ್

Tribe ಕುಳಿ

Trick ಹಿಕ್ಮತ್

Trickle ಪಾಗಳ್

Triduum ತ್ರಿದಿನ್

Triennial ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ್

Trigger ಘೊಡೊ

Trillion ಲಾಖ್ ಕೊರೊಡ್

Trinity ತ್ರಿಂದಾದ್

Trip ಪಯ್ಣ್, ಪಾಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ

Triple ತಿದೊಡೊ

Triumph ಜಯ್ತ್

Trivial ಕಿರ್ಕೊಳ್

Trombone ಪಿತುಳಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್

Troop ಸೈನ್

Trousers ಇಜಾರ್

Trowel ತಾಪಿ

Trumpet ತುರ್ಬೆಂತ್

Trust ಪಾತ್ಯೆಣಿ

Trustee ಮೊಕ್ತೆಸರ್

Truth ಸತ್

Tryst ಸೊಲ್ಲೊ

Tsunami ಬಂದರ್ ಲಾರ್

Tub ಮೊರ್ಗಿ

Tube ನಳಿ

Tuber ಮುಂಡಾಲಿ

Tuberculosis ಖೆವಾದ್

Tuesday ಮಂಗ್ಳಾರ್

Tumble ಕೊಸಾಳ್

Tumbler ತಾಂಬ್ಲೆರ್, ಗೊಬ್ಳೊ

Tune ತಾಳೊ

Tunic ದಗ್ಲೊ

Tunnel ಸುರಂಗ್

Turban ಮುಂಡಾಸ್

Turbulant ವುಳ್ವುಳೊ

Turmeric ಹಳದ್

Turn ಘುಂವ್, ಘುಂವ್ಡಿ, ಸರ್ತಿ

Turncoat ಘಾತ್ಕಿ

Turpentine ತಾಲ್ಪಿತೆಲ್

Turtle ಕಾಸಯ್

Turtledove ಕೊವ್ಡೊ

Tussle ಜೊರಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ

Tweet ಟ್ವಿಟ್ಟರಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಘಾಲ್

Twice ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ

Twin ಜೊವ್ಳೊ

Twine ಸುತ್ಲಿ

Twinkle ಝಿಳ್ಮಿಳ್

Twist ವೊಳ್, ವೊಳಾಯ್

Twister ಝಡ್‍ವಾರೆಂ

Tycoon ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ

Typhoid ಕಾಳ್ಜೊರ್

Typhoon ವಾದಾಳ್

Leave a Reply