U

U, u ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಎಕ್ವಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
uakari ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
ubiquitous ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆ ಆಸ್ಚೆಂ
ubiquity ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್
udder ಬೊಂಬ್, ಒಂಟಿ
UFO ವೊಳೊಕ್ ಧರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಉಬ್ಚಿ ವಸ್ತ್
ufological ವೊಧೌವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ufologist ವೊಧೌವಶಾಸ್ತ್ರಿ
ufology ವೊಧೌವಶಾಸ್ತ್ರ್
ugliness ವಿದ್ರೂಪಾಯ್
ugly ವಿದ್ರೂಪ್
ulcer ರುಂವ್
ulexite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
ullage ಪೀಪ್ ಭೊರುಂಕ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೊ ಐವಜ್
ulna ಕಿರಂಗಳಾಚ್ಯಾ ಕುಸಿಚೆಂ ಹಾಡ್
ulterior ಭಾಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್
ultimate ನಿಮಾಣೊ, ಭೋವ್ ಪಯ್ಸಿಲೊ
ultimata ultimatum ಪೊಳೆ
ultimacy ನಿಮಾಣೆಪಣ್
ultimatum ನಿಮಾಣೊ ವಿಚಾರ್
pl. ultimata
ultimo ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್
ultimogeniture ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
ultra ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಭಾಯ್ರ್
ultra vires ಅಧಿಕಾರಾ ಭಾಯ್ರ್
ultralight ಭೋವ್ ಹಳು
ultramarine ದರ್ಯಾಭಾಯ್ರ್
ultramicro ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್
ultramicroscope ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದರ್ಶಕ್
ultramontane ದೊಂಗ್ರಾ ಪಲ್ತಡಿ
ultramontanism ಪೂರ್ಣ್ ಪಾಪಾಲ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾದ್
ultrashort ಭೋವ್ ಮಟ್ವೆಂ
ultrasonic ವಿಪರಿತ್ ಆವಾಜಾಚೆಂ, ಮನ್ಶಾ ಕಾನಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ೨೦,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ಼್ ವಯ್ರ್
ultrasonography ಆವಾಜ್ ಬರಾಪ್
ultrasound ವಿಪರಿತ್ ಆವಾಜ್, ಗುರ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಭ್ರೂಣಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
ululant ಕುಕಾರಿ ಆವಾಜಾಚೆಂ, ವಿಳಾಪಾಚೆಂ
ululate ಕುಕಾರ್ ಘಾಲ್, ವಿಳಾಪ್ ಕರ್
ululation ಕುಕಾರ್, ವಿಳಾಪ್
umami ಮಾಸಾಳ್ ರೂಚ್
umbellifer ಏಕ್ ಝಡ್
umber ಭುರಿ ಮಾತಿ, ಹಳ್ದುವೊಚೊ ಭುರೊ ರಂಗ್
umbra ಸಾವ್ಳೆಚಿ ಸುವಾತ್, ಸಾವ್ಳಿ
pl. umbrae
umbilical cord ನಾಳೆಂ
umbilicus ಬೊಂಬ್ಲಿ pl. umbilici
umbrage ಶಿಣ್, ಸಾವ್ಳಿ
umbrella ಸತ್ರಿ
umbrella tree ಸತ್ರಿ ರೂಕ್
umpire ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ನಿರ್ಣಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್
umpteen ಅಗಣಿತ್
un ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಕ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಳ್ಟೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ.
unabashed ಉಗ್ತ್ಯಾನ್
unabated ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ
unaneled ಸಾಂತುಕ್ಸಾಂವ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
unanimity ಏಕ್ಮನ್
unanimous ಏಕ್ಮನಾಚೆಂ
unary ಏಕೀಯ್
unbeknown ಕಳಾನಾಶೆಂ
unbeknownst unbeknown ಪೊಳೆ
unbosom ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್, ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್, ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಳಯ್
uncanny ಅಸಾಧಾರಣ್, ವಿಚಿತ್ರ್, ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ್
uncial ಗ್ರೀಕ್ ಆನಿ ಲಾತಿನ್ ವಡ್ ಅಕ್ಷರಾಂ
unciform ಕೊಕ್ಕೆಂ ರೂಪ್
uncinate ಕೊಕ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ
uncle ಬಾಪ್ಪು, ಮಾವ್ಳೊ
unction ತೆಲಾವ್ಣಿ, ಮುಲಾಮ್
unctuous ಚರಾಬ್ ವ ತೇಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಗಂಭೀರ್‌ಪಣ್ ವ ಆತ್ಮಿಕ್‍ಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
under ಸಕೈಲ್
under one’s belt ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್
under one’s breath ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ
under one’s hat ಘುಟ್
under one’s nose ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್
under one’s skin ವಿರಾರ್ ವ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
under one’s thumb ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾಲ್
under one’s wing ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್
under pain of ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಗೊಂಕ್ ಆಸೊನ್
under the counter ಕಾನೂನಾ ವಿರೋಧ್
under the gun ದಾಂಬ್ಣಿ ವ ಆಕ್ರಮಣಾ ವರ್ವಿಂ
under the hammer ಏಲಮಾಕ್
under the influence ಪ್ರಭಾವಾನ್, ಬೆಬ್ದೊ ಜಾವ್ನ್
under the rose ಘುಟಾನ್
under the skin ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್
under the sun ಸಂಸಾರಾಂತ್
under the table ಘುಟಾನ್ ಆನಿ ಅಕ್ರಮಿ
under the thumb ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾಲ್
under the weather ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಪಿಯೆಲ್ಲೊ
under the wire ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿ ಕಡೆ, ನಿಮಾಣೆ ಘಡಿಯೆ
under way ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ
underachiever ಉಣೆ ಸಾಧಕ್
underage ಉಣಿ ಪ್ರಾಯ್
underarm ಬಾವ್ಳ್ಯಾ ಸಕೈಲ್
underbelly ಭ್ರಷ್ಟ್ ವ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಂಟೊ
undercount ಉಣೆ ಮೇಜ್
undercover ಗುಪಿತ್
undercurrent ಪಂದ್ಲೊ ವಾಳ್, ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ ಭೊಗಾಣ್
undercut ಪಂದಾ ಕಾತರ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಚ್ಯಾಕಿ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವೀಕ್
underdog ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ
underdress ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆ ನೆಸ್
underestimate ಉಣೆ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್
underfund ಉಣೆ ದುಡು ದಿ
undergarment ಪಂದ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
underground ಧರ್ನಿ ಪಂದಾ, ಗುಪಿತ್
underhand ಗುಪಿತ್
underinflation ಉಣೆ ಫುಗಾಸಾಣ್
underlet ಉಣ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿ
underlie ಆಧಾರ್ ಜಾ, ಪಂದಾ ಆಸ್
underline ಪಂದಾ ಗೀಟ್ ವೋಡ್, ಮಹತ್ವ್ ದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಾಕಯ್
undermine ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್
undermost ಭೋವ್ ಸಕ್ಲಾ
underneath ಪಂದಾ
undernourished ಉಣೆ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
undernourishment ಉಣೆ ಪೊಸಾಪ್
underpay ಉಣೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
underpinning ಆಧಾರ್
underplay ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್
underrate ಉಣೆ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್
underreport ಉಣೆ ವರ್ದಿ ದಿ
underrepresentation ಉಣೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್
underscore ಪಂದಾ ಗೀಟ್ ವೋಡ್
undersea ದರ್ಯಾ ಪಂದಾ
undersell ಉಣ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್
underside ಪಂದ್ಲಿ ಕೂಸ್, ಲಿಪ್‌ಲ್ಲಿ ಕೂಸ್
undersigned ಪಂದಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲೊ
undersized ಉಣ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚೆಂ
underskirt ಭಿತರ್ಲೊ ಗಾಗ್ರೊ, ಪಂದ್ಲೊ ಗಾಗ್ರೊ
understaffed ಉಣೆ ಸಿಬಂದಿ ಆಸ್ಚೆಂ
understand ಸಮ್ಜೊ
understanding ಸಮ್ಜೊಣಿ
understate ಉಣೆ ಸಾಂಗ್, ಉಣೆ ದಾಕಯ್
understood ಸಮ್ಜಾಲೆಂ
undertake ಸುರು ಕರ್, ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಘೆ
undertaker ಮೊರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್
undertaking ಕಾರ್ಬಾರ್
undertenant ಸಕ್ಲೊ ಒಕಾಲ್
undertone ಲೋವ್ ಆವಾಜ್
undervaluation ಉಣೆ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
undervalue ಉಣೆ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್
underwater ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ
underway ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ
underwear ಪಂದ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
underweight ಉಣೆ ಜಡಾಯ್
underwhelm ಅಪೆಕ್ಷಾಂತ್ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾ
underwing ಪಾಕಾಟ್ಯಾ ಪಂದಾ
underworld ಪಾತಾಳ್, ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಂಸಾರ್
underwrite ಪಂದಾ ಬರಯ್, ಲುಕ್ಸಾಣ್ ವ ನಷ್ಟಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ರಾವ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ದಿ
underwriter ಪಂದಾ ಬರವ್ಪಿ, ಲುಕ್ಸಾಣ್ ವ ನಷ್ಟಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ದಿಂವ್ಚೊ
undulate ಲಾರಾಂ ಜಾ
unearth ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್
ungual ನಾಕ್ಷೀಯ್
unguent ಮುಲಾಮ್
ungulate ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಚರಣ್ ಆಸ್ಚೆ
unicameral ಏಕ್ ಸಭಾ ಆಸ್ಚೆಂ
unicorn ಗಂಡ್‍ಮೃಗ್, ಏಕ್‍ಶಿಂಗ್
unification ಏಕೀಕರಣ್
unifier ಎಕ್ವಟಕ್
unifoliate ಏಕ್ ಖೊಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
uniform ಏಕ್‍ರೂಪ್
uniformity ಏಕ್‍ರೂಪ್‍ಪಣ್
unify ಏಕ್ ಕರ್
unilateral ಎಕಾ ಕುಸಿಚೆಂ
unilineal ಏಕ್‍ಕುಸೀಯ್, ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ವ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ
unilingual ಏಕ್ ಭಾಷೀಯ್
uninitiate ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
union ಸಂಘ್
unionism ಸಂಘ್‍ವಾದ್
unionist ಸಂಘ್‍ವಾದಿ
unipolar ಏಕ್‍ಧ್ರುವೀಯ್
unique ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್
unisex ಏಕ್‍ಲಿಂಗ್
unison ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್
unit ಘಟಕ್
unitage ಘಟಕ್ ಐವಜ್
unitard ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಲುಗಾಟ್
unitarian ದೇವ್ ಏಕ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ, ಎಕ್ವಟ್ ವ ಎಕೀಕೃತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್
unitary ಏಕೀಕೃತ್
unite ಎಕ್ವಟಾಯ್
united ಎಕ್ವಟಿತ್
unitive ಎಕ್ವಟೀಯ್
unity ಎಕ್ವಟ್
universal ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್
universal donor ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ದಾನಿ, ಒ- ರಗಾತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ಚೊ
universal recipient ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಘೆವ್ಪಿ, ಎಬಿ+ ರಗಾತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ಚೊ
universalism ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್‍ವಾದ್
universalist ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್‍ವಾದಿ
universalistic ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
universality ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್‍ಪಣ್
universe ವಿಶ್ವ
university ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್
univocal ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ
unless ಶಿವಾಯ್
unravel ಸುತಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾ
untoward ದುಖಾಚೆಂ, ಕಷ್ಟಾಚೆಂ
up ವಯ್ರ್
up close ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ
up for grabs ಕೊಣೆಂಯೀ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಯೆತ್
up in arms ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್
up one’s alley ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
up one’s sleeve ಘುಟಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ
up one’s street ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
up the creek ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ವ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
up the river ಬಂದಿಖಾನೆಂತ್
up to ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಸಮರ್ಥ್, ಕರ್ನ್ ಆಸಾ, ಜವಾಬ್ದಾರ್
up-to-date ತಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಆಧುನಿಕ್
up to snuff ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಗುಣಾಚೆಂ
up to speed ಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ
upas ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ರೂಕ್, ವಿಕಾಳ್ ವ ಬಾಧಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ವ ಸಂಸ್ಥಾ
upbeat ಕ್ರಿಯಾಂತ್ ವ ನಂದನಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್, ಉಲ್ಲಾಸಿ, ಆಶಾವಾದಿ
upbraid ಕಠಿಣ್ ಠೀಕಾ ಕರ್, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
upbringing ವಾಡಾವಳ್
upchuck ವೋಂಕ್
upcoming ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
update ತಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್, ತಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
updo ವಯ್ರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್
updraft ಅನಿಲಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಲನ್
upend ಅಖ್ರೇಕ್ ರಾವ್ ವ ದವರ್, ವೊಮ್ತೆ ಕರ್, ಬೆಜಾರ್ ಕರ್, ಸಲ್ವಯ್
upgrade ದರ್ಜಾ ಚಡಯ್
upgrowth ವಯ್ರ್ ವಾಡಾವಳ್
upheaval ಭುಮಿಚೊ ವಾಂಟೊ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ವಿಪರಿತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ವ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಉಗ್ರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
upheave ಉಕಲ್, ಬಳಾನ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್
upheld ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ, ವಯ್ರ್ ಧರ್ಲೆಂ
uphill ದೊಂಗ್ರಿ ವಯ್ರ್, ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ವಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ, ಉಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್
uphold ಆಧಾರ್ ದಿ, ವಯ್ರ್ ಧರ್
upholstery ಬಸ್ಕಾಕ್ ಮೋವ್ ಧಾಂಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ವಸ್ತು
upkeep ಬೊರ‍್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ದವರ್ಚೆಂ
upland ವಯ್ಲಿ ಸುವಾತ್
uplift ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್
uplink ವಯ್ರ್‌ಗಾಂಚ್, ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಾಹನ್ ವ ಉಪಗ್ರಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರಣ್
upload ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್, ಅನ್ಯೆಕಾಚ್ಯಾ ಗಣಕಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಫೈಲ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್
upmanship ವಯ್ರ್‌ಮನಿಸ್‍ಪಣ್, ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
upmarket ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ, ಊಂಚ್ ಗುಣಾಚೆಂ
upmost ಭೋವ್ ವಯ್ರ್
upon ವಯ್ರ್
upped ವಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ
upper ವಯ್ಲೊ
uppermost ಭೋವ್ ವಯ್ರ್
upper part ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
uppish ವಯ್ಲೊ, ಹಂಕಾರಿ
uppity ಹಂಕಾರಿ
upraise ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್
upright ಅಪ್ವಂತ್
uprise ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್, ಉಬೆ ರಾವ್
uprising ವಿದ್ರೋಹ್
upriver ನಂಯ್ ವಯ್ರ್, ವಯ್ಲಿ ನಂಯ್, ನಂಯ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಡೆ
uproar ಗೊಂದೊಳ್, ಉಚಾಂಬಳಾಯ್, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಧೊಸಾಪ್
uproot ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್
upscale ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ, ಊಂಚ್ ಗುಣಾಚೆಂ
upset ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಕರ್, ಮತಿನ್ ವ ಭೊಗ್ಣಾನ್ ಧೊಸ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕರ್, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಸಲ್ವಯ್, ಕುಡಿಚಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
upshot ಫಲಿತಾಂಶ್
upside ವಯ್ಲಿ ಕೂಸ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾಂಟೊ
upstage ಗುಮಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೋಡ್
upstairs ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್, ತಕ್ಲೆಂತ್
upstanding ನೀಟ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್
upstart ಫಾವೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ನೊವೊಚ್ಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಸಕ್ತಿವಂತ್ ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ
upstate ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗ್
upstream ವಯ್ಲೊ ವಾಳ್, ವಾಳಾ ವಯ್ರ್
upsurge ತೀವ್ರ್ ವ ಅವ್ಚಿತ್ ಚಡ್ಣಿ
upsweep ವಯ್ರ್ ಝಾಡ್
upswing ವಯ್ರ್ ಘುಂವ್ಡಿ
uptake ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಗಿರಂವ್ಚೆಂ
upthrew ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ
upthrow ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್
upthrown ವಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ
upthrust ವಯ್ರ್ ಬಳಾನ್ ಲೊಟ್
uptick ಚಡಾಪ್
uptight ಉದ್ವಿಗ್ನ್, ಭಿವ್ಕುರೊ, ರಾಗಿಷ್ಟ್, ದುಡ್ವಾಚಿ ಅಡ್ಚಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
uptilt ವಯ್ರ್ ಮಾಲ್ವೊ
uptown ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ, ಊಂಚ್ ಗುಣಾಚೆಂ, ಶಹರಾಚೊ ನಿವಾಸೀಯ್ ಭಾಗ್
uptrend ವಯ್ರ್ ಚಲನ್ ದಿಶಾ
upturn ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್, ವಯ್ರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ವಯ್ರ್ ಘುಂವ್ಡಿ
upward ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಸಿಕ್
upwards ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಸಿಕ್
upwell ವಯ್ರ್ ವಾಳ್
upwelling ವಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
upwind ವಯ್ರ್ ವಾರೆಂ
uralian ಉರಾಲ್ ದೊಂಗ್ರೀಯ್
uranian ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹೀಯ್
uraninite ಯುರೇನಿಅಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಆಟ್ ತೊಂಡಾಂಚೆಂ ಖನಿಜ್
uranium ಏಕ್ ಲೋಹ್
uranography ಮೊಳಾಬ್ ನಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೆಂ
Uranus ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವೆಂ ಗ್ರಹ್, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಮೊಳಾಬ್ ದೇವತಾ
urate ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
uratic ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮಿಟಾಚೆಂ
urban ಶಹರಿ
urbane ನಮ್ರ್ ವ ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಚಾಲಿಚೊ
urbanism ಶಹರಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ರೀತ್
urbanist ಶಹರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
urbanite ಶಹರ್ ನಿವಾಸಿ
urbanity ನಮ್ರ್ ವ ತೆಲ್ತಿ ಚಾಲ್
urbanologist ಶಹರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
urbanology ಶಹರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್‌
urchin ಪಿಂದ್ಕರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗೊ
urethra ಮೂತ್ ನಳಿ
urethral ಮೂತ್ ನಳೀಯ್
urethritis ಮೂತ್ ನಳಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
urge ವೊಡ್ನಿ, ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್
urgency ತಕ್ಷ‍ಣ್ಪಣ್
urgent ತಕ್ಷ‍ಣ್
urial ರಾನ್ವಟ್ ಬೊಕ್ರೊ
uric ಮುತಾಚೆಂ
urim and thummim ಜುದೆವಾಂಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸೊಡ್ತಿ
urinal ಮುತಾರಿ
urinalysis ಮೂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
urinary ಮೂತೀಯ್
urinate ಮೂತ್
urination ಮುತ್ಚೆಂ
urine ಮೂತ್
urinometer ಮೂತ್‍ಮಾಪಕ್
urinous ಮೂತೀಯ್
urn ಗೊಬ್ರಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
urochrome ಮೂತ್ ರಂಗ್
urodele ಶಿಮ್ಟಾಳ್
urogynaecologist ಸ್ತ್ರೀಮೂತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
urogynaecology ಸ್ತ್ರೀಮೂತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
urogynecologist urogynaecologist ಪೊಳೆ
urogynecology urogynaecology ಪೊಳೆ
urolith ಮೂತ್‍ಫಾತೊರ್
urolithiasis ಮೂತ್‍ಫಾತೊರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
urologic ಮೂತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
urological ಮೂತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
urologist ಮೂತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
urology ಮೂತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
ursa major ವಡ್ ಆಸ್ವೆಲ್
ursa minor ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ವೆಲ್
ursine ಆಸ್ವೆಲೀಯ್
usable ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
usage ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ, ವಾಪರ್
usance ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ, ಕಾಮ್, ವಾಡ್
use ವಾಪರ್
useful ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಾಮಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ
user ವಾಪರ್ಪಿ
usher ಲೊಕಾಕ್ ಬಸ್ಕಾ ದಾಕಂವ್ಚೊ
usherette ಲೊಕಾಕ್ ಬಸ್ಕಾ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ವ ಸ್ತ್ರೀ
usual ಸಾಧಾರಣ್
usufruct ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್
usufructuary ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ
usurer ಭೋವ್ ಚಡ್ ವಾಡಿಕ್ ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ
usurp ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
usurpation ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ
usurper ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ
usury ಭೋವ್ ಚಡ್ ವಾಡಿಕ್ ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
utensil ಆಯ್ದಾನ್
uteri ಕುಸಿ sl. uterus
uterine ಕುಸಿಚೆಂ, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೂಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆ
uterus ಕೂಸ್ pl. uteri
utile ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
utilise ವಾಪರ್
utilitarian ವಾಪರ್‌ವಾದಿ, ವಾಪರ್‌ವಾದೀಯ್
utilitarianism ವಾಪರ್‌ವಾದ್
utility ವಾಪರ್
utmost ಭೋವ್ ಚಡ್, ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
utopia ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆನಿ ಆದರ್ಶ್ ದೇಶ್
utopian ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ, ಆದರ್ಶ್‌ವಾದೀಯ್, ಅಸಾಧ್ಯ್ ಆದರ್ಶ್
utopianism ಆದರ್ಶ್‌ವಾದ್
utopism ಆದರ್ಶ್‌ವಾದ್
utopist ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ
utopistic ಆದರ್ಶ್‌ವಾದೀಯ್
utter ಉಚಾರ್, ಪೂರ್ಣ್
utterance ಉಚಾರ್ಣಿ, ಉಲವ್ಣೆ
uttermost ಭೋವ್ ಚಡ್, ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
uvula ಪಡ್ಜಿಬ್ pl. uvulae
uvular ಪಡ್ಜಿಬಿಚೆಂ, ಪಡ್ಜಿಬೀಯ್
uxorial ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ
uxoricide ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಖುನಿ
uxorious ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆಸ್ಚೊ

Leave a Reply